Tongan seasonal workers doing essential jobs qualify for help under NZ emergency package

‘Oku faingamālie pe kau Tonga ngāue he polokalama toli fakafa’ahi ta’u ‘a Nu’u Sila pea ‘oku nau ngāue pe lolotonga ‘a hono loka ‘o e fonua’ tu’unga he vailasi kolona’. ‘Oku kau ‘enau ngāue’ fiema’u vivili ‘a e fonua pe Essential Services. Kapau ikai ke nau ngaue ‘oku nau kualafai ke ma’u ‘a e NZ$585 he uike kapau ‘ikai nau lava ngāue. 'Oku hu mai e pekesi (package) ko 'eni 'a e pule'anga ma'a e kau toli' 'i 'olunga ia 'i hono kamata hiki he uike' ni 'a e vāhenga ma'olalo taha 'o e taha ngāue ki he $18.50 ki he houa. Ka puke ha taha he vailasi kolona ‘e lava foaki ‘a ‘ene sick leave aho e 14. Fakahā ‘e Sefita Hao’uli ki he Kaniva’ ‘oku faingamālie pe ‘a e tamaiki pea ‘oku fai pe fetu’utaki mo kinautolu neongo ‘oku ‘i ai pe ngaahi me’a ke tokanga’i fekau’aki mo e fiema’u ke nau tauhi pau ki he nofo ma’u ki honau nofo’anga hili ‘a e ngāue’.

Sefita Hao'uli and a Tonga employee in New Zealand. Photo/Kalino Lātū (Kaniva Tonga News)

Tongan workers in New Zealand on Recognised Seasonal Employer scheme contracts are covered for medical costs and sick leave under New Zealand’s Essential Services package. Under their own compulsory insurance, the workers costs for doctors’ visits and medicine are covered but the government will pay for sick leave and self-isolation if caused by the coronavirus. Just…

This content is for Limited Time Only, Limited Time Offer, and Best Offer members only.
Log InRegister Now