Ngaahi Lesoni ki he Sapate 7 o Sepitema

KO E NGAAHI LESONI 'ENI KI HE SAPATE 07-09-14/ MAHINA KO SEPITEMA
 
'EKISOTO 12:1-14
Koe PASOVA
 
1 PEA folofola ʻa Sihova kia Mosese mo Elone ʻi he fonua ko Isipite 2 ʻo pehe, Ko e mahina ko eni ko e ʻulu ʻo e ngaahi mahina kiate kimoutolu, ko e ʻuluaki ia ʻi he ngaahi 3 mahina ʻo homou taʻu, Mo lea ki he Fakataha kātoa ʻo Isileli, ʻo pehe, ʻi hono ʻaho hongofulu ʻo e mahina ni ke toʻo ʻe he tangata taki taha haʻane lami, ʻo fakafamili pe, ko e 4 lami ki he famili. Pea kapau ʻoku tokosi ʻi ʻa e famili ki he lami, pea ke kau ʻi hono toʻo ʻa ia ʻoku nofo vaofi mo hono fale, ʻo fakatatau ki he tokolahi ʻo e kakai: te mou lau ʻa e lami ʻo fakatatau ki he kai ʻa e 5 tangata taki taha. ʻE haohaoa hoʻomou lami, ko e manu tangata ʻoku taʻu taha: te mou toʻo mei he 6 sipi pe mei he kosi. Pea ʻe ʻiate kimoutolu ke tauhi ʻo aʻu ki hono hongofulu ma fa ʻo e ʻaho ʻi he mahina ni: pea te mou toki tamateʻi ia efiafi hifo, ʻa hono kotoa ʻo e 7 Fakataha ʻa Isileli kātoa. Pea te nau toʻo ha toto mei ai, ʻo ʻai ki he ongo pou matapa, mo e ʻakau fakalava ʻo e ngaahi fale ʻoku nau kai ai 8 ia. Pea te nau kai ʻa e kakano ʻi he po ko ia, kuo tunuʻaki ʻa e afi, pea ai mo e ma taʻelevani; te nau kikiʻaki ʻa e louʻakau konokona. 9 ʻE ʻikai te nau kai ia ʻoku ʻota, pe momoʻi haka ʻi ha vai, ka ko e tunu pe ʻi he afi; ʻa hono ʻulu mo e ng. 10 alanga mo hono toʻotoʻonga. Pea ʻe ʻikai te nau fakatoe ha meʻa mei ai ki he ʻapongipongi; pea ka ai hano meʻa ʻe toe ki he ʻapongipongi 11 te nau tutuʻaki ʻa e afi. Pea ko e anga eni ʻo hoʻomou kai ia; kuo ʻosi noʻo homou kongaloto, pea kuo ʻai su homou vaʻe, ʻo maʻu puke homou tokotoko: ʻio te mou kai ia hange ha teu ke hola: ko e 12 Pasova ia kia Sihova. He te u ʻasi atu ʻi Isipite ʻi he po ko ia, pea te u taʻi ʻa e ʻuluaki tama kotoa pe ʻi he fonua ko Isipite, ʻo fai mei he tangata ki he manu; pea te u fakaai ʻa e fakamāu ʻo e ngaahi ʻOtua ʻo Isipite: ko Sihova au. Pea ko e 13 toto ko e fakaʻilonga maʻamoutolu ʻi he ngaahi fale ʻoku mou ʻi ai; pea kau ka mamata ki he toto te u lakai kimoutolu. pea ʻe ʻikai to kiate kimoutolu ʻa e tautea ke fakaʻauha ʻi heʻeku fai ʻeku taʻi he fonua ko Isipite. 14 Pea ko e ʻaho ko ia ʻe hoko kiate kimoutolu ko e ʻaho ke manatua; pea te mou tauhi ia ko e kātoanga kia Sihova ʻi homou ngaahi toʻutangata; ko e tuʻutuʻuni taʻengata, te 15 mou tauhi ia ko e kātoanga.
 
SAME 149
Koe himi fakahikihiki 'oe 'Otua
 
1 HALELUIA! Hiva ki he ʻEiki ʻaki ha hiva foʻou, Fai hono fakamalo ʻi he fakataha oʻene kau lotu. 2 Ke fakafiefia ʻa Isileli ʻi he ʻAfio naʻa ne ngaohi ia: Ke tomeʻe ʻa haʻa Saione ʻi honau tuʻi na. 3 Ke nau fakamaloʻia hono huafa ʻi he meʻe: Ke nau hiva kiate ia ʻi he ta lali mo e haape. 4 He ʻoku mahuʻinga ʻia ʻa Sihova ʻi hono kakai; Te ne ʻai ke fakaʻofoʻofa ʻa e kau kataki ʻaki ʻa e fakamoʻui. 5 ʻE hakailangitau ʻa e kau lotu koeʻuhi ko e langilangi ko ia: Te nau hiki mavava ʻi honau mohenga. 6 Ko e fakahikihiki ʻi ʻo e ʻOtua ʻoku ʻi honau kia, Mo e heleta fakatoumata ʻi honau nima: 7 Ke fai sauni ki he Senitaile, ʻA e ngaahi tautea ki he ngaahi faʻahinga kehe. 8 Ke ha ʻi seini honau ngaahi tuʻi, Mo honau houʻeiki ʻaki ʻa e aione kii ʻi; 9 Ke fakaai kiate kinautolu ʻa e tautea kuo tohia: Ko e langilangi ia oʻene kau lotu kotoa. HALELUIA!
LOMA 13:8-14
Koe fe'ofa'aki fakatautehina
 
8 ʻOua naʻa ai hamou moʻua ki ha niʻihi, ngata pe ʻi he moʻua ke ʻofa ki ai: he ko ia ʻoku ne ʻofa ki he taha kuo ne ʻosiki ʻa e Lao. 9 He ko e ngaahi lea, ʻOua te ke tono fefine, ʻOua te ke fakapo, ʻOua te ke kaihaʻa, ʻOua te ke manumanu, mo e ha fua ha fekau ʻoku toe, ʻoku falute ʻe he folofola ni, Te ke ʻofa ki ho kaungaʻapi ʻo hange ko hoʻo ʻofa kiate koe. 10 Talaʻehai ʻoku fai ʻe ʻofa ha kovi ki hono kaungaʻapi: ʻaua, ta ko e ʻofa ko e koto ʻosiki ia ʻo e Lao. 11 Ke ʻasili hoʻomou fai ko hoʻomou ʻilo ki he laka ʻa e kuonga: ko e taimi ʻeni ke mou ʻā leva mei he mohe; he ʻoku ofi ʻeni hotau fakamoʻui ʻi he taimi naʻa tau fua 12 tui ai. Kuo fakaaʻau atu ʻa e po, pea kuo ofi ʻa e ʻaho: ko ia ke tau hu ʻihu ʻi ʻa e ngaahi ngaūe ʻo e poʻuli, ka tau ʻai ʻa e mahafu ʻo e 13 maama. Tau fai ʻa e laka ʻo e ʻaho, ʻo anga māopo: ʻo ʻoua ʻe fai ʻaki ʻa e faʻa kātoanga kai mo e faʻa kona, pe ko e fai feʻauaki mo e pauʻu fakalielia, pe ko e fetuʻusi mo e meheka. 14 Ka mou ʻai muʻa ʻa e ʻEiki ko Sisu Kalaisi; pea ʻoua naʻa tokonaki ki he kakano ke kanoni ʻene ngaahi holi.
 
MATIU 18:15-20
Koe faihala atu ho kainga
 
8 ʻOua naʻa ai hamou moʻua ki ha niʻihi, ngata pe ʻi he moʻua ke ʻofa ki ai: he ko ia ʻoku ne ʻofa ki he taha kuo ne ʻosiki ʻa e Lao. 9 He ko e ngaahi lea, ʻOua te ke tono fefine, ʻOua te ke fakapo, ʻOua te ke kaihaʻa, ʻOua te ke manumanu, mo e ha fua ha fekau ʻoku toe, ʻoku falute ʻe he folofola ni, Te ke ʻofa ki ho kaungaʻapi ʻo hange ko hoʻo ʻofa kiate koe. 10 Talaʻehai ʻoku fai ʻe ʻofa ha kovi ki hono kaungaʻapi: ʻaua, ta ko e ʻofa ko e koto ʻosiki ia ʻo e Lao. 11 Ke ʻasili hoʻomou fai ko hoʻomou ʻilo ki he laka ʻa e kuonga: ko e taimi ʻeni ke mou ʻā leva mei he mohe; he ʻoku ofi ʻeni hotau fakamoʻui ʻi he taimi naʻa tau fua 12 tui ai. Kuo fakaaʻau atu ʻa e po, pea kuo ofi ʻa e ʻaho: ko ia ke tau hu ʻihu ʻi ʻa e ngaahi ngaūe ʻo e poʻuli, ka tau ʻai ʻa e mahafu ʻo e 13 maama. Tau fai ʻa e laka ʻo e ʻaho, ʻo anga māopo: ʻo ʻoua ʻe fai ʻaki ʻa e faʻa kātoanga kai mo e faʻa kona, pe ko e fai feʻauaki mo e pauʻu fakalielia, pe ko e fetuʻusi mo e meheka. 14 Ka mou ʻai muʻa ʻa e ʻEiki ko Sisu Kalaisi; pea ʻoua naʻa tokonaki ki he kakano ke kanoni ʻene ngaahi holi.
 
….kamata atu leva hono laulau ke tau tomu'a ma'u hono fakamaama moe kelesi ki he'etau laka moe ngaue fakalaumalie 'oku hanga mai ki he Sapate…talamonu atu ai pe ki he kau FEFINE 'OKU TALU UI HE SAPATE NI……
 
 

Kavauhi