Me’a pe ‘e taha na’e toe ke tau tui mo mo’ui’aki

!!MALANGA SAPATE 18/08/2013 !!
Sapate Sia’atoutai
 
Ngaahi lesoni : Same 80 :1-2 ; 8-19 ; ‘Aisea 5 :1-7 ;Hepelu 11 :29-12 :2 ; Luke 12 :49-56
Himi :606 (365)/427/603 (584)/ 394
Kaveinga : “Me’a pe ‘e taha na’e toe ke tau tui mo mo’ui’aki’’ 
Potu Folofola ‘Aisea 5:4 “Koe ha na’e toe ke fai ki he’eku ngoue vaine ‘a ia na’e ‘ikai teu fai? Koeha na’e pehee ai? ‘Amanaki au ki he fua kalepi hufaki kae fua ‘e ia koe kalepi vao.’’
 
Talateu
‘Oku ‘i ai koaa ha ‘elementi ‘oe “ta’e kakato” he taimi ‘oku ‘i ai (présences) ai  ‘a Kakato?” Pe koha feto’oto’oaki ‘a hono finangalo ki ha me’a kuo finangalo ki ai ‘a Katoi? (God is omnipotent, omnipresent, and omniscient) Na’e fakakakato kotoa ‘e he ‘Otua ‘ae founga ke ma’u ai ‘e he tangata ‘ae “Fakamo’ui ma’ae angahala” ‘i he pekia hono ‘Alo ko Sisu Kalaisi. Pea ‘i he pekia ko ia na’e tu’u ma’u ‘ene meesi pea mo ‘ene faitotonu ki he lelei taha ma’ae tangata. Ka koe ha na’e toe ke fai ki he’eku ngoue vaine ‘a ia na’e ‘ikai te u fai? Koeha na’e pehee ai? ‘Amanaki au ki he fua kalepi hufaki kae fua ‘e ia koe kalepi vao.’’ Ko ia ‘etau veesi malanga
 
Koe vete ‘oe potu tohi
‘Oku talanoa heni ‘a ‘Aisea ki he ngoue’anga vaine ‘ae ‘Otua ko ‘Isileli. Ko hoku ‘ofa’anga na’e ‘i ai ‘ene ngoue’anga vaine (‘Aisea 3:14; Same 80:8) – Koe kakai Siu koe kakai ‘oe “Kovinanite” koe kakai na’e “Nasili” ma’ae ‘Otua, koe kakai ne tuku mavahe mei he ngaahi pule’anga ke ‘iloa ai ‘ae ‘Otua ‘e he ngaahi pule’anga. Koe kakai na’e makehe honau tauhi (Matiu 20:1; 21:33). Koe fo’i ma’olunga ‘oku fai ai ae ngoue ‘oku fakalea ‘e ‘Aisea koe “tumutumu” na’e kelekele mahu.” ‘Oku fakamatala (poetically) ‘e he lea tumutumu ‘ae fakakaukau ‘oe fakamavahe’i ‘ae tafa’aki moe tafa’aki mei lalo ki ‘olunga. ‘Oku lea ‘ae “tumutumu” ki ha faingamalie ‘’tokangaekina’’ ‘oku tofanga ai ha taha. Ki he ngoue vaine ‘i he fo’i tumutumu ni na’a ne faingamalie ki he la’aa, ‘ea lelei, moe ‘uha pea ‘ilo’i ngofua ha fili ‘oku tu’u ke kaiha’a mo maumau, pea ‘ikai ia ko ia pe ka ko hono le’ohii ‘oku mata ngofuaange. ‘Oku fakamatala ‘e he lea “mahu” ‘ae lahi moe ma’ongo’onga ‘oe teuteu na’e fai ki he konga kelekele ni (Hiva ‘oe Hiva 6:3; 8:11-12; ‘Aisea 61:10, pea mo Hiva ‘oe Hiva 1:4; 4:10) pea ‘oku taau pe ia ke lahi pehee he koe ‘Ofa’anga ia hono Laumalie.
 
Ko hai ‘ae pulopula lelei ko ‘eni ?
 
‘Oku ‘ikai koha pulopula na’e fili tavale mai ka koe “aoao ‘io koe lelei mei he lelei taha (best from the better)” ‘io koe ‘’fungani.’’ He na’e malu pehee hono ngaohi ‘oe ‘aa koe ene atu ‘ae pulopula  ‘oku faka’ange’ange (Heb: soreequ). Koe pulopula na’e taau (quality) ‘io pea fielau he ko hono mamana pea mo hono ‘ofa’anga ke fakatoka pe too he kelekele kuo mohu ‘isa ki ha loto kuo hanga malie  (Senesi 49:11; Fakamaau 16:4). Na’e ‘osi to ‘e he ‘Otua ha kau Peteliake koe ngaahi pulopula fungani ‘ae ‘Epalahame, ‘Aisake, Sekope, Mosese, Siosiua moe kau Fakamaau ‘i he lotolotonga ‘oe fanau ‘Isileli ko hono kaveinga ke hoko ‘enau to’onga mo’ui taau koe ‘ilo’anga ia ‘oe ‘Otua ‘e he ngaahi pule’anga (ngaahi fonua Senitaile). Foakiange moe Lao ‘oku faka’ange’ange (Siasi) matu’aki haohaoa, fokotu’u mo ha kau tauhi (Peteliake/ kau faifekau etc) ke nau pukepuke ‘ae alanga fale kuo fokotu’u ni ke kei tu’u ma’u hono mahu’inga ki he ‘Otua (Selemaia 2 :21). Na’e pelepelengesi hono tauhi he na’e ne tufi e makamaka ‘o laku ki tu’a…pea ki he siasi he ‘aho ni ne fatu hono ngaahi polokalama lotu ke tokai kolo ai ‘a Kalaisi, telie ha fakafe’atungia ki he‘ene tutupu he ko hono kaveinga ke fua mai koe ‘’kalepi hufaki…’io ko ha kakai kuo ‘osi huhu’i.’’ Kainga neongo ko ‘Isileli ‘ae pulopula ni ka koe ia ‘ae ‘Isileli ‘oe ‘aho ni. Ko koe ia mo au ‘ae pulopula lelei ko ia ‘o fakataumu’a ki ha fua lelei mei he’etau mo’ui.
Ko hono tu’u’anga ‘oe ngoue’anga mamana ni
Na’a ne langa mo ha taua ‘i he lotolotonga ‘oe ngaoue’anga (..’a Siuta) pe ko ha fale le’o pe Niuvakai ke ne taulama’i ‘ae mama’o moe ofi ‘ae fili (Matiu 21:33). Na’e ‘ikai langa ki ha tuliki na’a fu’u mama’o ha feitu’u kae ofi ha feitu’u pe fehi’a ki he taha kae fakahoholoto ki he taha. Ka na’a ne langa ‘i honau lotolotonga ke tu’otu’oni tatau pea mo potupotu tatau mei ai ‘ene tokanga ke fakatou ‘inasi pe ai ‘ae angahala moe ma’oni’oni ‘io koe Petani kihe ma’olunga mo masiva.  Koe  taua  koe Temipale ia ‘aee ‘oku totonu ke ‘i ai ma’u pe ‘ae kau Taula’eiki ke fai mei ai honau fakataulama ki he hoifu’anga ‘oe ‘Otua. Koe fale na’e palomesi ‘e he ‘Otua ke fotu ai hono sikaina ki hono kakai (maama ‘oe Fuakava Motu’a) ‘io koe hifonga moe hakenga ‘oe hoifua’anga ka koe  kai malie’anga ma’a hono kakai. Koe tata’o’anga uaine na’e ‘uhinga ia ko hono ‘Olita ia he Temipale ‘aee ‘oku hifo ki ai ‘ae ngaahi feilaulau ‘oku ne fakafetaulaki ‘a ‘’Loto tatau’’ pea mo ‘’Tu’a tatau’’
Na’e pau pe ke ‘aa’i ke fakamahino koe ngoue ‘oku tauhi he na’e ‘ikai ke li’aki. Koe ‘aa na’e keli ki lalo fonua hono ngaahi pou pea hangee ko hono talanoa hono feinga’i ‘ae ki’i fu’u “maka hili taha” ‘o Fotuha’a. ‘Oku ‘ikai ha’ane ngaue ‘e taha pea ko hono lea fielau he koe maka ne “ta tefito mei ama” he ‘oku fokotu’u hono malohinga ‘o pukepuke mei ngaahi pou tuki ‘oe fonua. ‘Isa ko hono malohinga ‘oe ngaue’anga mamana ‘oe ‘Otua koe toka ma’u pe ki ai hono finangalo. Na’e pau pe ia ke malohi mo pau pehe hono ngaohi ‘oe ‘aa ‘oe ngoue’anga vaine he koe ‘aa’i ‘oe ngoue mamana…koe fale ‘a hono ‘ofa’anga mamae…koe pele moe kalauni ‘o ‘ene me’a kuo ne fakatupu. Pea koe ‘aa ko ia na’e ‘ikai malu ko ha ukamea ka koe fakakaukau ‘oe ‘aa heni koe Lao ‘ae ‘Otua. ‘Io ! kainga ‘oku hehengi ki ai ‘ae Fili…Kainga pea ko hono masani ia ‘o Langi koe ‘ikai hu ki ai ha fili…ki he siasi/ famili mo ha mo’ui kuo ne ‘aa’i’aki ‘enau mo’ui ‘ae Folofola ‘ae ‘Otua.
Koe faka’amu moe ‘amanaki ‘ae tauhi ngoue
 
Kainga ki he kelekele kuo mohu…pea ma’ala’ala…pea malu hono ‘aa…pea mahulu hake hono tokangaekina mo hono tauhi…’oku tau nofo mo ‘amanaki ki he fua ‘oku lelei mo taau. Ko ia ‘ae ‘amanaki ‘ae tauhi ngoue heni. Na’a ne ‘amanaki foki ko hono fua koe “Kalepi hufaki” kae pango ko hono fua koe “Kalepi vao.” Koe kalepi hufaki na’e ‘amanaki ki ai ‘ae ‘Otua mei he kakai na’a ne fili/ tauhi…’ae kakai na’e  fiefia mo kaimelie he mahu pea malu ‘ae ngoue’anga ni (Ma’ake 11:12). ‘Oku ui ‘e he hahake lotoloto ‘ae fa’ahinga ‘oe kalepi vao ni koe ‘wolf-grapes‘ pea ‘oku ‘oku fa’a ui ‘ae fa’ahinga kalepi fua kovi ni koe kalepi ‘o Sotoma (Teutalonome 32:32-33; 2 Tu’i 4:39-41). Ko hono natula tokua ‘oku fa’a fakahalahala he ‘oku kuihi ‘e he’ene failau mo ‘ene lanu mata ma’ui’ui mai kae ‘ikai te ne pu’aki mai ha fua lelei ‘ae fakafuofua moe ‘amanaki noa ‘ae tangata fa’a. Kainga koe malohinga lahi taha ‘eni ‘oe fili koe mo’ui fakafu’u lau pe…Ka ‘oku tala ‘e he fua ‘oe Laumalie ‘a hotau faikehekehe pe ‘oku tau kalepi vao pe kalepi hufaki hangee ko ia ‘oku lea ki ai ‘a Paula ki he kakai Kaletia ‘’…Ka koe fua ‘oe Laumalie koe ‘Ofa, koe fiefia, koe melino, koe anga mokomoko, koe anga’ofa, koe anga tonu, koe anga falala, koe anga kataki, koe anga fakama’uma’u ; ‘oku ‘ikai ha lao ke ne ta’ofi ‘ae ngaahi me’a pehee…’’ (Kaletia 5: 22-23). Kainga ko ‘eni ia kotoa ‘ae ngaahi fua ‘oe kalepi hufaki ‘oku ‘amanaki faka’aho mai ki ai ‘etau Tamai Fakalangi.
 
Koe hoko mai ‘ae fakamaau ‘ae ‘Otua
Kainga ‘oku tau lolotonga fononga ki he fakamaau lahi ‘ae ‘Otua pea kuopau ke sivi kotoa ‘ae anga ‘etau ngaue heni. Kainga kia ‘Aisea koeha ‘e fai ki he kakai pehee ni ‘i he siasi/ famili moe ngaahi komiuniti “Pea ko ‘eni ‘ae nofo Selusalema moe tangata Siuta mou fakamaau mu’a ‘iate kimaua mo ‘eku ngoue vaine” (5 :3). “Koe ha na’e toe ke fai ki he’eku ngoue vaine ‘a ia na’e ‘ikai teu fai? Koeha na’e pehee ai? ‘Amanaki au ki he fua kalepi hufaki kae fua ‘e ia koe kalepi vao.’’ (5 :4). Pea hangee ko ia na’e lea ki ai ‘a Sisu ‘ia Matiu “Pea ka ‘iloange ai ‘e hoko mai ‘ae ‘Eiki ‘oe ngoue vaine koe ha te ne fai ki he kau fa’a ko ia? Pea ne pehe kiate ia, Te ne faka’auha fakalielia’i ‘ae kau fakalielia ko ia pea tene tuku ke lisi ‘e he kau ngoue ‘e ha kau fa’a kehe, ‘a ia koe fa’ahinga te nau ‘ange hono ‘inasi he taimi totonu. (Matiu 21:40-41) Kainga koehaa leva ‘etau tali ‘a kitautolu ‘oku mo’ui he ‘aho ni ‘e fai ki he fehu’i ni? He koe Siuta nofo Selusalema kitautolu he ‘aho ni. Kainga koe fehu’i ni ‘oku ou ongo’i ‘oku taimi lolotonga mai. Koehaa koaa ha kovi kuo fai mai ‘e he ‘Otua ma’a kitautolu kainga? ‘Oku ‘i ai koaa ha me’ime’i hounga’ia hotau laumalie ‘i he’etau ma’u ee mo ee kae ‘ikai pe ke tau fai ha fakafoifua kiate ia …’o talangofua ki he’ene ngaahi fekauu? Na’e ‘osi fakakakato kotoa ‘ehe ‘Otua ‘ae founga ke toe ma’u ai ‘e he tangata ka ko ‘ene ngoue mamana ‘ae “Fakamo’ui ma’ae angahala” ko ‘ene foaki ‘ene mo’ui ‘ia Sisu Kalaisi ke pekia. Koe me’a pe taha ‘oku toe mai ko kitaua ke ta tui ki ai. Pea koe faka’ilonga ‘oe tui ki ai koe mo’ui’aki ‘ene Folofola. Kau Siana! moe kau Fefine! fakamolemole ka ke tali hake ai pe he taimi ni ‘ae ‘uhinga ‘oku tau kei pehe ni ai kia Sihova?
 
Koe tupu tamaki ‘ae Tauhi ngoue
Koe fekau ke tala ki he kakai na’e nau fatongia’aki ke tauhi ke matauhi ‘ene ngoue ‘anga “Pea koe ha ai kuo ke hae hono ‘aa, kae toli ai ‘ae fononga kotoa ‘i he hala?” (Same 80:12-13). Ko hai na’a ne hae ‘ae ‘aa na’e malu’i’aki ‘ene ngoue? Koe kau kaiha’a” ‘Ikai! Ka koe kau tauhi ngoue pe! ‘Ae kau Faifekau moe kau taki lotu ‘oe ‘aho ni ‘e hoko ‘etau ngaue ta’e totonu’aki hotau lakanga moe mafai ko hono hae ia ‘oe ‘aa na’e malu fakalaumalie ai ‘ae kakai ‘oe siasi ‘oku tau tauhi. Kainga neongo koe ngoue mamana ‘eni…koe pele ‘ofa’anga…ka ‘oku ‘ikai ha filifilimanako ‘i he ‘Otua…tene kei tautea’i ai pe ‘ae pau’u kae meesi ma’ae anga maluu “Pea ko ‘eni kau tala mu’a kiate kimoutolu ‘ae me’a ‘oku ou teu fai ki he’eku ngoue vaine; ‘ave hono ‘aa ‘o tuku ke kaikai ai ‘ae fangamanu; holoki hono ‘aa maka ‘o tuku ke malaekina.” “Pea teu tuku ke lala, ‘e ‘ikai ‘auha ni, pea ‘e ‘ikai ke keli pea ‘e ‘alu hake ‘ae ‘akau talatala moe ‘akau veli! Pea te u fekau ki he ngaahi ‘ao ke ‘oua te nau toe tuku hifo ha ‘uha ki ai.” (5:6). Koe lea “Pea te u tuku…” ko ha fo’i “command” ‘oku ne talamai ko hai ia… ‘io ko Sihova ia mei he Ta’ehamai (Matiu 21:43; Luke 17:22). Kainga ko hono fakamatala totonu ia ‘oha fonua/ Siasi/ famili kuo nau situ’a meia Sihova ‘o tauhi faka’aitoli ‘ae lotu lelei ‘ae ‘Eiki ‘e… tatala pea to’o kotoa…pea ‘e “Lala ‘ae ‘api ne fai ai ‘ae laukauu...pea fakatolau hono ngaahi ‘akau kakala…’e kapui ‘e he ‘akau talatala moe ‘akau veli ke fakamahino koe konga kelekele kuo to’o mei ai ‘ae tokanga ‘ae tauhi….pea ‘e pakukaa ‘a hono me’a kotoa” Ko ‘eni ia ‘ae fakakaukau ko ia. Na’e ‘ikai toe tuku mai ‘e he ‘Otua ki ‘Isleli …ki he siasi…ki he famili ha ‘uha! ‘isa ha kau Palofita! (‘Emosi 8:11) ke ne toe fakaongo mai ‘ae ngaahi palofisai ‘i he lolotonga pea moe hili ‘oe taki popula. Kuo ‘ikai ke toe ufi mai ‘ae Fili ki he kolo hau ni..ki he siasi kaukaua….ki he kau malanga mo akonaki ka nau…holoki hono ngaahi ‘aa maka ‘o tuku ke malaekina…’e Papilone ‘i he kuonga ‘o Selemaia, ‘Isikeli, Taniela, Hakeai pea mo Sakalaia…pea ki hotau kuonga ni foki ‘e he ta’e faitotonu / manumanu ki he koloa/ pa’anga moe mafai pea moe pa’uu lotu.
Ko e toe hoko mai ‘ae ngoue mamana ‘ae ‘Otua
Kae toki talunga moe toki hoko mai ‘ae ngoue mamana ‘oe Fuakava Fo’ou ‘a Sisu Kalaisi ke ne toki fu’ifu’i ‘aki hono ta’ata’aa ‘ae kelekele kakaa ko au mo koe koha tuinga louifi ke ne lolou ‘ae houhau ‘ae ‘Otua ne tu’u fakafaleloa ma’a taua. Koe fakamaau ‘ae ‘Otua ‘oku “Fair and Square” pea ‘oku totonu pe ia ke ‘uhinga malie ki he ‘Isileli koe’uhi koe huluhulu moe fakataukei ‘ae fu’u Lao ma’ongo’onga (fekau ‘e 10) na’e ‘osi foaki ke fai’aki honau tataki ki he fakamaau totonu ‘ae ‘Otua (Teutalonome 4:8). Pea ‘oku totonu pe ia ke ‘oua na’a tau tala’a mo hamumu noa ai he ‘oku tau ma’u ‘ae ngaahi me’a’ofa ni. 1. Hoko mai ‘a Sisu Kalaisi ke ne fetongi ‘ae houhau ma’a taua koe kalepi vao 2. Tohitapu ke ne huluhulu mo fakataukei’i ki he Pule’anga ‘oe ‘Otua 3. Laumalie Ma’oni’oni pea mo hotau fakahaohao’i. Ka toki ‘i ai pe si’o loto ke nofo ko ‘ene fie hopoate pe ko ‘ene fie kalepi vao pe ! Tala ‘e he Laumalie ‘oku mo’oni pe ko hotau fakama’a kuo fai ‘e he ta’ata’a ‘o hoi ‘e he ‘Eiki ki si’ono famili!
 
Fakama’opo’opo
 
Ko hono mo’oni na’e siva ‘ae ‘amanaki ‘ae Tauhi ngoue he na’a ne “‘amanaki ki he fakalao, uoi! Koe faluku pe” Kainga ‘oku pehee pe ‘ae fekumi mai ‘a e ‘Otua ‘ia Sisu Kalaisi ki ha faitotonu mei kalauni ‘o ‘ene fakatupu kae uoke! koe tangi kaila ee “Kalusefai ia ! Kalusefai Ia!! (Matiu 27:23-24). Koe ha ‘ae me’a ‘oku kei toe ke fai ka tau hoko ko ha “Kalepi Hufaki mo’oni” ke ‘ilo ai ‘a Kalaisi hotau to’u tangata ni koe Taha’i ‘Otua ia pea koe Tapuhaa ia? Ki he kau ako tutuku mo lolotonga ‘oe Kolisi ko Sia’atoutai ‘oku malo fau ‘etau ngaue’i mai ‘ae kaveinga moe siate folau ‘oe ‘api ni “Ke Kalaisi’ia moe Kelesi’ia ‘ae langa mei Taimi ki ‘Itaniti.” Ko hono fai ‘a hono ngaahi me’a kotoa…hono fakataukei mo fakaloloto fakangaue fakalaumalie…hono ngaahi ngaue fakaloki ako…Ka ‘okapau ‘e ‘ikai mangungu ‘e he’etau mo’ui hono mo’oni ‘oe kaveinga ‘oe ‘apiako ni “Ke Kalaisi’ia moe Kelesi’ia ‘ae langa mei Taimi ki ‘Itaniti pea ta te tau hama leva ‘i hono tali ‘oe fehu’i ‘ae ‘Otua he veesi malanga…. Koe ha na’e toe ke fai ki he’eku ngoue vaine ‘a ia na’e ‘ikai teu fai? Koeha na’e pehee ai? ‘Amanaki au ki he fua kalepi hufaki kae fua ‘e ia koe kalepi vao. Kainga fanongo ‘oku malava ke tali’aki ‘ae fehu’i ni ‘aki ‘etau fua ‘o taau moe fanau ‘ae maama…tau fua ‘o taau moe kakai ‘oku tauhi ‘e he ‘Otua….pea ke tau mo’ui ki he ‘Otua….ke tau fakavaivai pea mo angimui ki he fekau kotoa pe ‘ae ‘Otua ‘oku ‘a’ana ki taua. ‘Io koe Me’a pe ‘e taha na’e toe ke tau tui mo mo’ui’aki.  Tau fakatomala leva pea tui leva ki he Kosipeli ‘o Sisu Kalaisi telia ‘ae hoko fakafokifaa mai ‘ae ‘Aho lahi ‘oe ‘Eiki. Ka koeha ha’o tali ‘au? “’Eiki liliu ‘a hoku loto ke u tui ai pe ki ho poto kae faingofua pe keu talia”….‘Emeni!!
Fakamalo atu…fakamanatu atu ai pe ‘etau lau folofola faka’aho…lotu lilo moe ‘aukai pea moe lotu fakafamili foki mo mo’ui’aki….malo ‘etau lava ki he uike fo’ou ni….’Ofa lahi atu
Kavauhi