Kapau he'ikai mate 'e fefe 'ae utu ta'u ka fai?

Malanga Sapate 22/03/2015
 
Koe ngaahi lesoni: Same 51:1-12; Selemaia 31:31-34; Hepelu 5:5-10; Sione 12:20-33
 
Potu Folofola: Sione 12:24 “Ko au ee, Ko au ee ‘oku ou tala atu, Kapau ‘e ‘ikai to ki he kelekele ‘ae tenga’i uite ‘o mate ‘oku teka taha ai pe ia: Ka ‘o kapau ‘e mate te ne fua lahi”
 
Kaveinga: “Kapau he’ikai mate ‘e fefe ‘ae utu ta’u ka fai?
 
Himi: 468/ 431/584 (534…ka fiema’u)
Talateu
 
Koe taha ‘oe ngaahi kaveinga lalahi ‘ae fai Kosipeli ko ‘eni ko Sione ko ‘ene fakamamafa’i na’e ‘ikai hoko mai ‘a Sisu ke pekia koe huhu’i pe ‘o ‘Isileli ka koe “Fakamo’ui ‘o mamani.” Koe’uhii koe puputu’u ki he Senitaile ‘a honau tu’unga ki he ‘Otua pea kia Sione ‘oku ne mahu’inga’ia ke fakalotolahi’i ‘ae kainga Senitaile ‘oku nau lau ‘ene hiki Kosipeli ke fakakau atu moe mamani ‘oe Senitaile he fakamo’ui ko ia hangee ko ia ‘oku lea ki ai ‘a Sione 3:16. ‘Oku hoko atu ‘ae fakamatala ‘a Sione ki he lolotonga ‘ae ngaahi ‘aho katoanga na’e fou mai ai ha kau Kalisi koe tu’unga matu’a Senitaile koe omi koe fie fe’iloaki pea mo Sisu. ‘Oku ‘ikai mo ha toe fakamatala kehe ‘a Sione ki he ‘uhinga ‘o ‘enau fie fe’iloaki pea mo Sisu he talanoa ka ‘oku hoko atu ‘a Sione ia ki he tali ‘a Sisu kiate kinautolu ‘aki ‘ene fakahaa’i atu ‘ae teu ‘ene pekia pea moe founga ‘o ‘ene pekia hangee ko ia ‘oku lea ki ai ‘etau veesi malanga “Ko au ee, Ko au ee ‘oku ou tala atu, Kapau ‘e ‘ikai to ki he kelekele ‘ae tenga’i uite ‘o mate ‘oku teka taha ai pe ia: Ka ‘o kapau ‘e mate te ne fua lahi”
 
Koe vete ‘oe potu tohi
 
 
Koe’uhi koe ngaahi fu’u ngaue fakaofo ‘a Sisu he vahe ni pea fakataha ia moe hoko ‘ae ngaahi katoanga Pasova pea kuo ‘aukau mai ha fu’u kakai ke mamata mo fe’iloaki pea mo Sisu. ‘I he taimi tatau na’e fakautuutu ai pe ‘ae loto meheka ‘ae kau Falesi koe’uhii ko hono fu’u manakoa ‘e he kakai ‘a Sisu hangee ko ia ‘oku ha he veesi 19 “‘Oku mou tokanga koaa ‘oku ‘ikai te tau mafohi ha me’a? Vakaiange kuo hiki fu’u ‘a mamani ‘o muimui kiate Ia.” Kia Sione na’e’ikai toe nofo atu ‘a Sisu kea lea mo kinautolu ki he ‘uhinga ‘oku ‘aukolo mai ai ‘ae fu’u kakai ni ka na’e hiki ae tokanga ia ‘ene hiki Kosipeli ki hono teu fakalangilangi’i ‘e he ‘Alo ‘ae Tamai.. pea hangee ko ia na’e folofola’aki ‘e Sisu “‘Kuo hokosia ‘ae taimi ke fakalangilangi’i ‘ae Fanautama a’a tangata…”(v 23,28). Na’e ‘uhinga ‘ae pehee ‘e Sisu koefakalangilangi’i ko ‘ene talanoa ia ki he taimi ‘oka hili ‘a Kalevale pea moe Kolosi (Luke 24:26; Hepelu 12:2). Koe ‘uhinga ia ‘ae nofo ‘ae fakamamafa ‘ae vahe ni he teu ‘oe fakalangilangi ‘oe Tamai ‘e he ‘Alo (Sione 13:31-32; 14:13; 17:1,4-5,22,24).
 
 
Koe fakataataa ‘oe mo’ui ‘o ha tenga’i’akau
 
 
‘Oku ngaue’aki heni ‘e Sisu ‘ae fakakaukau ‘oe tupu ‘ae tenga’i ‘akau ke fakasino ai ‘ae anga ‘o ‘ene pekia. Kia Sisu ‘oku toki kakato mo mahu’ing amalie ha tenga’i ‘akau ‘okapau ‘e to ki he kelekele he na’e pau pe ia ke natula pehee. ‘Oku ‘ikai koe natula ia ‘o ha tenga’i ‘akauu ke hili ‘i he tepile kai pe tuku ‘i ha loto puha ka kuopau ke ‘ave ia pe tuku ia ki he feitu’u na’e fakataumu’a ki ai koe kelekele. Kapau kainga na’e malava ke lea mai ‘ae tenga’i ‘akau kuopau ke launga ia hono ‘ave ki he potu fakapo’uli, momoko pea tuenoa. Ka neongo ‘ene fakapo’uli pea mo tuenoa pea hoko ki ai moe pau ke tomu’a mate ‘ae tenga’i uite ka koe founga pe ia ‘e ala fakakakato ki ai hono taumu’a na’e to ai ia ki he kelekele ke “tupu” ‘o fou he tomu’a mate kae toki mo’ui. Koe tenga’i uite ‘oku ngali ke si’isi’i mo fehifehi’avale ka ‘oka to ia ki he kelekele pea kuopau ke tomu’a mate kae toki hoko ‘o mo’ui ‘afa’afa ‘o hoko koe lahi taha he ngaahi ngoue mohuku kai.
 
Na’e ‘osi ‘afio’i pe ‘e Sisu heni kuo ofi ‘ae taimi ke fehangahangai ai moe mamahi pea kuo takatu’u ‘ene mo’ui koe’uhii koe teki hono kakano ki he mate mo fa’itoka pea tupu ai ‘ene toe fehu’ia ‘ae finangalo ‘oe Tamai… ‘Alaa Tamai fakahaofi au mei he houa ko ‘eni…” Kainga ‘i he taimi tatau ‘a ‘ene hoha’a pea mo ‘ene “talangofua ki he ‘uhinga na’a ne hoko mai ai kuopau pe ke tomu’a mate pea toki mo’ui ai ‘a mamani. Neongo kainga na’e hangee ‘oku teki hono kakano ki he pau ke mate ka na’e ‘ikai ‘aupito ke ne fakasitua’i ai ‘ae pau ke ne “talangofua ki he ‘uhinga na’a ne hoko mai ai kuopau pe ke tomu’a mate pea toki mo’ui ai ‘a mamani … “‘A! Ka ko hono ‘uhinga ee na’a ku hoko mei ai ki he houa ni..’Alaa Tamai ke ke fakalangilangi’i ho huafa…”. Kainga ‘i he taimi ‘oku tau fehangahangai ai mo ha mamahi lahi pea ke pehe ni pea ‘oku ako’i kitautolu ‘e Sisu ke pehe ni ‘etau lotu “‘Alaa Tamai fakahaofi au…” pea moe “‘Alaa Tamai ke ke fakalangilangi’i ho huafa!
 
Koe lotu ni …‘Alaa Tamai ke ke fakalangilangi’i ho huafa!’Na’e tali lotu ‘a Langi ki he lotu na’e fai he na’e ‘osi fakalangilangi’i pe ia ‘e he ‘Alo ‘ae Tamai lolotonga ‘ene ngaue koe malanga, faiako moe fakamo’ui mahaki pea a’u ‘eni ki he teu mo ‘ene pekia koe fakalangilangi’i ai pe ‘ae Tamai. Ki he Tamai ‘i hono fakalangilang’i mo fakaloto lahi’i ‘oe ‘Alo na’e talu pe ‘ae kamata ‘ae ngaue ‘a Sisu moe fakalotolahi ‘ae Tamai ‘o a’u ‘eni ki he ngaahi lau’aho pea ne pekia he kolosi ‘oku ne kei ‘i hono tafa’aki pe ‘o hangee koe le’o na’e ongo mai mei he Langi… “Kuo u fakalangilang’i ia pea teu toe fakalangilang’i foki.” Kia Sisu na’e ‘ikai koe hoko mai ‘ae le’o koe’uhii ko Ia ka ko kitautolu ke ne fakamalohi’i ‘etau tui kiate Ia. Kainga ‘oku pehee foki moe foaki fakalotolahi ma’u pe ‘ae Laumalie Ma’oni’oni ki ha kakai ‘oku nau faingata’a’ia ke mo’ui mo mate koe’uhi ko Ia moe Kosipeli.
 
 
Ko e Kovinanite Fo’ou he tupu fo’ou ‘ae tenga’i ‘akau moe Same 51
 
Ko e kovinanite fo’ou ‘e ‘ikai ko hano to e fakafo’ou ‘o e Kovinanite Motu’a ‘o Sainai. ‘E ‘ikai fai’aki ha ngaahi tu’utu’uni kuo hiki ‘i ha maka. ‘E ‘ikai to e ongona ha uki ke ‘ilo ‘a Sihova. He’ikai toe fai ha fakaefuefu pea hae kofu ‘ikai koe ‘aho ‘oe hae Loto he koe loto lavea mo mafesifesi ‘oku ‘ikai ta’e toka’i ‘e he ‘Otua hangee koe talaloto ‘ae fatu Same 51 “KE ke mēsi kiate au, ʻe ʻOtua, He ko ho tau ʻa e manavaʻofa: Ke ke tamateʻi ʻeku ngaahi angahala Ke hoa mo e lahi ʻo hoʻo ʻaloʻofa. 2 Ke ke matuʻaki fo au mei heʻeku hia, Pea ʻai ke u maʻa mei heʻeku angahala. 3 He ʻoku ou ʻilo ʻi ʻeku talangataʻa, Pea ʻoku ma feʻao maʻu pe mo ʻeku angahala. 4 Ko koe — ko koe pe kuo u angahala ki ai: Pea kuo u fai ʻa e meʻa ʻoku kovi ʻi hoʻo vakai: Koeʻuhi ke ha hoʻo tonuhia ʻo ka ke ka lea, Pea ke ʻatāʻatā ʻo ka ke ka fakamauā. …7 Ke ke fakamaʻaʻi ‘isope au, pea te u maʻa: Fo au, pea te u hinehinaange he sinou. …9 Hanga kehe mei heʻeku ngaahi angahala, Pea tamateʻi ʻeku hia kotoa. 10 Fakatupu ʻiate au ha loto maʻa, ʻe ʻOtua; ʻO toe langaʻi ʻi loto ha laumalie totonua. Koe talaloto mo’ui ‘a ha tenga’i’akau na’e too ‘io na’e mate pea kuo toe tupu fo’ou koe laulau loto pe he’ene tofanga he fu’u meesi mohu ‘alo’ofa ‘ae ‘Otua. Koe fua ia hono ta’u koe tofanga he meesi ko ia….’io koe langilangi’anga ia ‘oe ‘Otua ko ha fo’i laumalie ‘e taha kuo fakatomala pea kuo ne ma’u ‘ae fakamolemole moe fanau’i fo’ou. Ka ‘oka ‘ikai ke tau fakatomala pea koe fehu’i: “Kapau he’ikai mate ‘e fefe ‘ae utu ta’u ka fai? ‘E! Fefe ‘ae utu ta’u?
 
Koe tupu fo’ou ‘ae tenga’i ‘akau pea mo Selemaia 31
 
 
Koe Palofita faingata’a’ia ‘a Selemaia ‘i he’ene ngaahi fekuki fakalaumalie lolotonga ‘ene ngaue (Spiritual Struggle)(Matiu 16:14). Ko hono ‘ulungaanga ia ‘oku ‘ilo’aki he Tohi ni koe Palofita ‘oe Tala fakatu’atamaki (Prophet of Doom) ka ‘i he tafa’aki ‘e taha ‘oe fo’i koini koe Palofita pe ia ‘oe Tala fakatu’amelie (Prophet of hope). Ko hano fakalelei’i ‘o e tukunga mo e tautea ‘e hoko, ‘e ‘ikai malava ‘e ha to e me’a tukukehe pe ‘o ka faiange pea “foki” ‘a Siuta kia Sihova. Ko e taha ia ‘i he lea manako ‘o e palofita: “foki” mo e “tafoki” (shub). ‘Oku ne fakatoungaue ‘aki ‘a e lea “foki pe tafoki /sub” ki ha mo’ui kuo ne tafoki mei a Sihova ki he kovi; pehe ki ha mo’ui kuo ne situ’a ki he kovi ‘o hanga kia Sihova mo hono finangalo. Kuopau pe ke fakahoko ‘e he kakai ha ngaue pehe kae ‘i ai ha liliu ki he tukunga. Kainga koe fakakaukau ia ‘oe pau ke mate ‘ae tenga’i’akau he lau ‘a Selemaia kae toko hoko ‘o mo’oni ‘ae kovinanite fo’ou koe pau ke “foki mo tafoki.” ‘E toki langa ‘i he “foki” ‘a e fakakaukau mahu’inga koe pau ke fokotu’u ha toe kovinanite fo’ou ki he kakai kuo nau afe mei honau ngaahi ‘alunga kovi ‘o talangofua ki he ‘Otua. “Ka ko ‘eni ‘ae kovinanite te u fai moe fale ‘o ‘Isileli hili ‘ae taimi koe – ko Sihova ‘eni mei he Ta’ehamai – teu ‘ai ki loto ‘eku lao, ‘io teu tongi ia ki honau loto, pea te u nofo ko honau ‘Otua, pea te nau nofo ko hoku kakai” (Selemaia 31:33)
 
‘Oku hulu hake ‘a Selemaia ‘i ha to e palofita ‘i he’ene lea kau ki he ngaahi mo’oni ‘e tefito ki ai ‘a e akonaki faka-Fuakava Fo’ou mo e Kalisitiane. Ko e taha eni ‘i he fakakaukau ko ia. ‘I he vahe 31, ‘oku vakai ai ‘a e palofita ‘o ope atu ‘i he’ene ngaahi valoki, ki ha taimi ‘e fakahoko ai ha fefuakava’aki fo’ou ‘a Sihova mo ‘Isileli (cf. “Day of Yahweh” & “Mesaianic Age”). He ko e Kovinanite Fo’ou ko e fefuakava’aki ‘e tongi hono ngaahi tu’utu’uni ki he loto ‘o fokotu’u taloni ai pea ‘e toki tala mo fakahinohino mei he loto ‘o e tangata takitaha ‘a e me’a totonu mo taau ke ne fai ki hono kaungamo’ui, ‘i he ‘ao ‘o e ‘Otua. Ko e fetauhi’aki ‘e ‘ikai makatu’unga ‘i ha ngaahi lao ke ne fakangatangata ‘a e feohi mei tu’a; ka ‘e tu’unga ‘i ha ngaahi lao kuo fatu mei loto ‘aki ‘a e ‘Ofa mo e talangofua kakato ki he finangalo ‘o e ‘Otua ma’u ‘ia Sisu Kalaisi koe fakakakato’anga ‘oe Lao moe hoifua’anga ki Loto tatau. ‘Io ‘a Sisu Kalaisi koe holo moe toetu’u’anga ‘oe kakai kuo nau pekia ‘i he ‘Eikii. Ka koe fehu’i: ‘E feefee leva ‘eta utu ta’u kapau he’ikai fakafo’ou ‘etau kovinanite moe ‘Eiki? ‘E feefee?
 
Fakaakonaki
 
‘Oku talanoa mai ‘ae himi 431: 2 “Si’i ‘akau ka fakatu’a… anga pe ke pukupuku ‘ikai pe ke ma’olunga ‘alu pe moe mohuku. ‘Iloange kuo va’a ‘alu ‘o holofa lahi… ha’u he manu he ‘ataa ‘o nau nofo pe ki ai” Koe fanau ‘ae ‘Otua ‘oku nau hangee ha tenga’i ‘akau. ‘Oku nau ngali si’isi’i mo ta’e hano mahu’inga he mo’ui ni ka kuo ‘osi fakakoloa kinautolu ‘e he ‘Otua ‘aki ha mo’ui ‘oku lau ‘Itaniti. Ko ai he’ikai ala kakato ‘ae mo’ui ko ia kapau he’ikai te tau tomu’a foaki kitautolu ki he ‘Otua ke ne toki hanga ‘o too kitautolu ke tau tupu hake ko ha mo’ui fo’ou. Kuopau kainga ke tomu’a mate ki hotau kakano mo mamani mo ‘ene ngaahi o’i kae malava ke tau mo’ui mo tauhi ki he ‘Otua “He ko ia kuo mate kuo ‘ata’ataa ia mei he angahala…pea ko ‘eni kapau na’a tau pekia fakataha mo Kalaisi ‘oku tau tui te tau kaungaa mo’ui foki mo ia..(Loma 6; Kaletia 2:20). Koe ‘uhinga nai ia ‘ae pehee ‘e Sisu kuopau ke tupu hake ‘o fua lahi koe’uhii neongo ko ia toko taha pe na’e pekia ka ko ‘ene toetu’u mei he pekia ‘e mo’ui ai ‘a mamani kotoa. Koe founga pe ‘e taha ke tau fua ‘afa’afa ai he mo’ui ni koe pau ke tau matu’aki tui mo’oni kia Kalaisi ‘i he’ene pekia mo ‘ene toetu’u. Pea ‘oku tau fili pe he ngaahi me’a ni: Ko ho’o li’aki ho’o mo’ui ma’a Sisu pe ko ho’o foaki ma’a mamani? Ko ho’o tauhi ‘a mamani ki he mate ta’engata pe ko ‘etau tauhi ke matauhi ‘ae ngaahi fekau ‘ae ‘Otua ‘o a’u ki he mo’ui ta’engata? ‘E fefe ‘ae utu ta’u ka fai? ‘E! Fefe ‘ae utu ta’u?”
 
Fakama’opo’opo
 
‘I he ngaahi uike kuo tau situ’a atu ki ai na’a tau mamata he televione ki hono fakapoongi koi a ‘oe toko 21 ‘oe si’i kau Kalisitiane ‘Isipite ‘e he kau tau angatu’u ko ia ‘oku ‘iloa koe kau ISIS. Koe taha ‘oe ngaahi fakaloto lahi ‘etau mamata atu ki he loungutu (hufanga he fakatapu) ‘oe kau tangata ni na’a nau pu’aki ‘ae lea ni kimu’a ia pea ‘ai ‘ae hele ki honau kia “Jesus is Lord”…Ko Sisu pe ‘ae ‘Eiki! Koe taha ‘ae lea ‘iloa ‘ae kau tangata fai tokateline ‘i he mo’ui moe tui fakakalisitiane na’a ne pehe “‘Oku totonu ke ‘oua ‘e ui ‘ae mate’anga fakamamahi ‘oe kau ako ‘a Sisu koe iku’anga ia ‘enau ngaue ma’ae ‘Eiki…kae fakalea pe ia ‘o pehee “Koe potu ia na’a nau too ai ‘ae pulopula mo’ui ‘oe tui fakakalisitiane…’io koe potu ia ‘oku nau malolo ai mei he ngaue koe fakamo’oni ma’ae ‘Eiki ko Sisu Kalaisi.” “Kapau he’ikai mate ‘e fefe ‘ae utu ta’u ka fai? Kainga ko hano tali ‘oe fehu’i ‘oe malanga ni ko e me’a fa’itelihia pe ia ‘a’au. Koe ikung’anga melie moe nunu’a koe toe me’a pe mo ia ‘a’au….Ko hotau fekau ee pea mahino mo ‘uhinga malie ka ko ‘eku toe fakamanatu atu pe ‘eni ko ‘etau fili ki he finangalo ‘oe ‘Eiki ‘o a’u ki he ngata’anga ‘o ‘etau mo’ui pea ka mole ai ‘etau mo’ui pea ke tau manatu ‘oku ‘ikai ko e mole ia ka koe potu ia na’a tau too ai ‘e tenga’i’akau ke tupu pea ke mo’ui ‘afa’afa mo lahi ke toe mo’ui ai mo ha kakai kehe. Koe mo’oni fakalaumalie ia ‘oe malanga ni kuopau ke tomu’a hoko mai ‘ae mamahi lahi pea toki hoko mai ha langilangi lahi. Kuopau ke tomu’a mate ko ha tenga lelei peate tau toki utu ha utu ta’u lelei ‘io koe ma’u ‘ae mo’ui ta’engata ‘ia Sisu Kalaisi. ‘Emeni!.