Fresh export claims come to nothing as Minister says growers, gov’t need to work together

  Kuo ‘ikai hoko hono tala mei Tonga ‘e kamata uta mai e meleni he uike kuo ‘osi’ pea kuo ‘ohake ai e ngaahi fehu’i ko ‘eni. Ko e ha e makatu’unga mo’oni ‘o e ongoongo ko ia’ ‘a ia ne pehē ‘e he Televīsone Tonga’ ko e ma’u mei he kau ma’u mafai? Na’e ‘eke ia ‘e he Kaniva’ ki he Potungaue Primary Industry ‘a Nu’u Sila ni’, hili hono tukuange mei Tonga e ongoongo’ ni, pe ne’ i ai ha palani ke faka’atā vave ‘a hono uta mai ‘o e meleni talu hono ta’ofi. Ko e tali na’e ‘omai ne pehē ‘e kei tapui pe hano toe ‘omai pea ko hano to’o ‘o e fakataputapui ‘e fakafalala pe ‘i ha vave ‘a e ngāue ‘oku fai mei he Kolonitini ‘a Tonga’. ‘Oku ‘i ai nai ha feinga ke nonga pe kau tō meleni ‘oua te nau hoha’a ki hano tenge pule’anga’ ki ha fa’ahinga huhu’i, he tokua ‘e vave pa hano toe faka’atā ke uta mai ‘enau meleni kae hili ko ia’ ‘oku ‘ikai? Mahino mei he tali mei he pule’anga ‘oku te’eki ha tokoni fakapa’anga makehe ia ki he kau tō meleni ko ‘eni kuo uesia he ma’u ‘o e lango hūhūkia’. ‘Oku tukuaki’i e potungāue Kolonitini ia ‘a Tonga ki he ta’emaau fakafounga ngāue pea ‘ikai ha kau taukei totonu ke nau fakahoko ‘a e ngāue kuo fiema’u ‘e ha timi ‘ātita ‘oku tataki atu mei Nu’u Sila he feinga ke solova ‘a e palopalema’ ni. Kuo tukuaki’i ai e pule’anga ‘o pehē ‘oku ‘asi mai ‘oku ‘ikai ko ha ‘isiu ‘eni ‘oku mu’omu’a kia kinautolu. ‘I ha tali mei he pule’anga ne pehē ‘e Minisita Fefakatau’aki kuo ‘osi fai e felotoi ‘a e pule’anga mo e kau ngoue’ ka ne ‘ikai ke tala mai ko e ha e fakaikiiki e felotoi ko ia. Na’a’ ne pehē ne ‘osi totongi ange pe ‘e he pule’anga’ ‘a e peseti ‘e 50 ‘o e meleni ‘a e fa’ahinga ne uta ‘e he pule’anga’ pea kuo fai e sio na’a lava huhu’i fakapa’anga ‘a ‘enau meleni kuo puke tu’u ‘i Nu’u Sila’. Ko e toenga ‘o e kau uta meleni kehe i ha kautaha fakataautaha ne ‘ikai lava ha talanoa mo e ngaahi kautaha ko ia’.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in

  Comments are closed.