Let the numbers do the talking: Statistics tell the story of how Tongans live at home and in Auckland

  ‘Oku fe’unga mo e kau Tonga ‘e toko valu mano tupu (82,389) ‘oku nau nofo Nu’u Sila’ ‘o tokolahi ange ia ‘i he toko fitu afe tupu (74,611) ‘oku nau nofo’i ‘a Tongatapu’, fakatatau ‘eni ki he tohi kakai fakamuimui ‘a Nu’u Sila he 2018 mo Tonga he 2016. ‘Ikai ngata he tokolahi ange kakai Tonga ‘i Nu’u Sila’ ‘i he kakai Tonga ‘oku nau nofo’i ‘a Tongatapu pe ka ‘i hono fakaofiofi ‘a e ngaahi fika ‘o e kakai Tonga kotoa ‘i muli tautefito ki ‘Amelika, ‘Aositelia mo Nu’u Sila mo e ngaahi fonua kehe ‘oku liunga ua leva e tokolahi ‘o e kakai Tonga ‘i muli ‘i he kakai Tonga fakakatoa ‘oku nofo ‘i Tonga. Ko e taha ‘eni ‘a e ‘uhinga malohi ‘oku hoko ai ‘a e kakai Tonga ‘i muli ko e fakatetu’a’anga faka’ekonomika ‘a Tonga he ta’u kotoa koeuhi ko e ngaahi tokoni fakapa’anga ‘oku laku atu mei he kakai ‘e laui kilu Tonga ko ‘eni mei muli. ‘Oku fakamanatu fakamamani lahi foki ‘i he uike kuo ‘osi ‘i he ta’u kotoa ‘a e ‘aho ‘o e Sitetisitika’. Ko hono taumu’a ke fakamahu’inga’i ‘a e teita (data) pe ko e fakamatala fakafika ‘oku makatu’unga i ha mo’oni kuo savea’i ‘o kau ai e tokolahi’ o e ha’a tangata’, honau ta’u taki taha pehe ki he loloa ‘enau mo’ui. ‘Oku tokoni ‘a e fika ko ia’ ki hono fa’u ‘o e ngaahi palani faka’ekonōmika mo e fokotu’utu’u fakapolitikale lahi ‘a e ngaahi sosaieti ‘o e tangata’.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in