Kaniva mediawatch July 3, 2020

Ngaahi kongokonga’i ongoongo. Kuo fokotu’u foki ‘a Don Mann ko e pule fo’ou ia ‘o e Pacific Media Network pe ko e kautaha ongoongo ‘eni ‘oku ne fakalele ‘a e letio 531PI mo e Niu FM mei Nu’u SIla. Lava foki hono hopoki ‘o e Pasifika TV mo e Letio ‘onilaine ‘a e kāinga Tonga Pilisipeini’ ‘a ia ‘oku tataki ‘e Sulieni Layt mo e ni’ihi e kau taki komiunitī ai’. Pea kuo foaki atu foki ‘e he Pangikē Fakalakalaka ‘a e ADB ki Tonga ha TP$27.67 miliona ke tokoni ki hono tau’i ‘o e Koviti-19. Pea ‘e fakaava foki ‘e Tonga ‘a e mala’evakapuna Fakavaha’apule’anga Fua’amotu’ ke fakafoki atu ‘a hono kakai tu’uvakā ‘i Nu’u Sila mo Fisi’.

Don Mann Pacific Cooperation Foundation CEO Don Mann has taken up a new position as CEO of the Pacific Media Network. Mann, whose father Don Sr was from Neiafu in Vava’u, took over as head of the Auckland-based body at the beginning of 2019. Speaking to Kaniva News at the time, Mann said PCF’s mandate…


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in