All Black Richie Mo’unga apologises after Crusaders filmed training

Tafulu’i ‘e he ‘Akapulu ‘a Nu’u Sila’ ‘a e tangata va’inga ‘Olopeleki ko ia ko Richie Mo’unga ko e ‘alu ia ‘o ako va’inga mo hano kaungā va’inga Kaluseta ‘i ha paaka ‘i Kalaiseesi he Mōnite’ pea ne tokanga ki heni ‘a e mitia’ mahino ko hano maumau’i ‘eni ‘o e lao loka-fakamavahe’i ‘a Nu’u Sila’ ke faka’ehi’ehi e kakai’ mei ha’anau pīhia he vailasi kolona’. Kuo kole fakamolemole ‘a Mo’unga m one pehē ne ‘ikai ha’anau palani ko e me’a ne hoko ne faka’ohovale pe ‘ene ‘alu atu ‘ana ke ‘aka’aka he pāka’ kuo ‘i ai mo e kau tama ia ko ee’ he taimi tatau.

This article is published with permission under Kaniva News partnerships with Radio New Zealand. All Black Richie Mo’unga has apologised on social media for what New Zealand Rugby has called an “unacceptable” lockdown breach. A group of Crusaders players, including Mo’unga, were filmed training at a Christchurch park on Monday. The gathering appeared to go against…

This content is for Limited Time Only, Limited Time Offer, and Best Offer members only.
Log InRegister Now