Internal Affairs CEO says claims about Tasmanian worker exploitation not true, but says he will talk to employer in Brisbane

Kuo faka’ikai’i ‘e he CEO ‘o e Potungaue Internal Affairs a Tonga Dr Fotu Fisi'iahi e lipooti ne tuku mai mei 'Aositelēlia pea ‘oatu ‘i he Kaniva ‘o pehē kuo pā’osi’i e kau Ngāue Toli Fakafa’ahita’u Tonga ‘i Tasmania ‘aki hono faka’efihi kinautolu ‘i ha fale ‘ikai fe'unga fakalao ki he nofo’ pea pehē ki hono kai mo’ui ‘enau vahe mei he toli’ ‘e he kautaha na’a nau fakangāue’i kinautolu' he totongi nofo’anga’. Kae taimi tatau ne pehē ‘e he ongoongo ‘a e ABC, ko ha letiō fakafonua ‘eni ‘a ‘Aositelēlia ne nau faka’eke’eke hangatonu ‘a e kau Tonga ko ‘eni pea ne nau fakahā ai ‘enau faka’amu ke ‘ilo ‘e Tonga ‘a e mo’oni’. Ne fakahā ‘e he ni'ihi Tonga ko eni ki he ABC ne ‘ikai pe ke nau fiemālie ki he tūkunga ‘o e nofo’anga’ talu ‘enau tū’uta ki ai ‘i Nōvema. Pehē ‘e he taha e kau Tonga ai ki he ABC ne ‘ikai sai’ia ‘i he nofo’anga' ka ne ‘ikai ha’ane toe fili kae pau ke ngāue ke ma’u ha mo’ui hono fāmili’. Pehē ‘e he kau Tonga ko ‘eni ne nau loto mamahi ange hono toki veteki pe palopalema’ ni hono ‘ilo hili ha fakatotolo na’e fai ‘e he ‘Iunioni Kau ngāue ‘a ‘Aositelēlia' kae ‘ikai fai mo solova kei taimi. Kaekehe, fakatatau ki he fakamatala ‘a Fisi’iahi ki he Kaniva’ ne ne pehē kuo ‘osi ‘i ai ‘a e toko taha Tonga ko Sione Vaka kuo fakangāue’i ‘i Tasmania pea vahe mei he pule’anga’ ke ne tokanga’i ‘a e kau ngāue Tonga ko ‘eni’. Ne ne pehē ka ne mo’oni e lipooti ko ‘eni ne ‘osi lāunga e tamaiki Tonga kia Vaka. Na'a ne pehe ko e kakai ko eni kuo nau 'ilo e lelei mo e kovi neongo ne pehē foki 'e he kau ngāue ki he Letio Fakafonua 'a 'Aositelēlia’ ne nau ilifia ke lea na'a mole 'enau ngāue'. Ne tui foki 'a Fisi'iahi ia ko e kau faiongoongo' 'oku nau mio'i pe 'enautolu 'enau ongoongo' ke manakoa pea toki fakatonutonu. Neongo 'ene faka'ikai'i e lipooti ni ka ne pehē ‘e Fisi’iahi te ne 'ohake 'a e me'a ko ia kuo lave ki ai 'a e lipooti 'i ha fakataha 'e fai 'i Pilisipeini he 'uluaki uike 'o Mā'asi ke fai ki ai ha sio he 'e 'i ai 'a e kautaha ko eni ne nau fakangāue 'a e kau Tonga ko 'eni 'i Tasmania.

The CEO of Tonga’s Ministry of Internal Affairs, Dr Fotu Fisi’iahi, has denied widespread reports about Tongan workers living in slum conditions in Tasmania. According to the reports, which were carried by Kaniva news,  about 77 Tongan seasonal workers were evacuated from a five bedroom house in Shearwater due to overcrowding and inadequate conditions. Australian…


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in