Supreme Court rules against application for joint trial of Lord Tu‘ivakanō and two others

Kuo ‘ikai tali ‘e he Fakamaau’anga Lahi’ ‘a e kole mei he faifaka’ilo ma’a e kakai’ ke hopo’i fakataha ‘a Looti Tu’ivakanō, ‘Ileana Taulua mo ‘Isapela Tu’akoi’. ‘Oku faka’ilo foki ‘a Tu’ivakanō ki he fō pa’anga ‘uli, fakafaingata’a’ia’i e ngāue ‘a e kau polisi’, fa’u ha fakamatala ta’emo’oni ke ma’u ai ha paasipooti, tali e totongi fakafufū pea mo e ma’u e me’atau mo ha mahafu ta’e ‘i ai ha laiseni. Ko Taulua ‘oku faka’ilo ia ki he loi e fakamatala na’a ne fakahaa’ mo hono foaki ha paasipooti ta’efakalao. ‘Oku faka’ilo leva ‘a Tu’akoi fa’u mo fakahā ‘a e fakamatala ‘ikai mo’oni. Na’e taukave ‘a e faifaka’ilo ma’a e kakai ‘oku natula tatau ‘a e konga lahi e ngaahi keisi’ ni pea ‘e fiema’u ‘a e mei kau fakamo’oni tatau ki he ngaahi hopo ni kotoa. Ka ne ‘ikai tali ‘eni ‘e he ‘Eiki Fakamaau Lahi’ ‘o pehē ne ‘osi ‘i ai pe keisi ki mu’a ne hopo’i ne ‘ikai tali ai ke hopo’i fakataha ha ngaahi keisi kehekehe.


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in

Comments are closed.