Rugby Australia denies report Israel Folau receiving $8 million payout in compensation

  Faka'ikai'i 'e he 'Akapulu 'Aositelēlia' 'a e pehē kuo' ne totongi atu kia 'Isileli Folau 'a e $8 miliona. Mahino pe kuo nau felotoi ke fai 'a e totongi pea kuo fakahoko ia ka e pehē 'e he pule 'Akapulu 'Aositelēlia' 'oku fu'u fakavalevale fau 'a e fika ia ko ia kuo lipōti'. Mahino 'i he fakamatala foki 'a e pule lahi' ni Raelene Castle ko e alea fakamuimui ia ko 'eni 'oku ha'i ia 'e he ngaahi me'a fakalao kau ai 'a e pau ke 'oua na'a talaki ki tu'a 'a e lahi 'o e pa'anga kuo totongi kia Folau'.

  Rugby Australia boss Raelene Castle has denied reports that the rugby body has paid Israel Folau a settlement  figure of A$8 million. Castle reportedly said Rugby Australia will not disclose how much it settled with the former Wallabies star. She described the reported A$8 million figure as “wildly inaccurate”. The Daily Telegraph reported that Folau will receive A$8 million after reaching a…


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in