Despite secret deal with Rugby Australia, Folau’s footballing future remains uncertain

Ko e fakaikiiki ‘o e felotoi ‘a ‘Isileli Folau mo e ‘Akapulu ‘a ‘Aositelēlia hili ‘ena fakafekiki fakalao talu hono tuli ‘o Folau’, ‘oku kei fakapulipuli pe ‘o a’u mai ki he efiafi ‘o e ‘aho ni’. Ne a’u mai ki he uike kuo ‘osi’ ne a’u ki he tola ‘e $14 miliona ‘Aositelēlia e pa’anga fakakātoa ne ‘eke ‘e Folau’. Kuo fakamahalo ai e kautaha ongongo Sydney Morning Herald ngali ko e pa’anga lahi kuo totongi ‘e he ‘iunioni’ kia Folau’. Taimi tatau pe, ‘oku kei tu’u ta’epau pe kaha’u ‘o Folau’ ‘i he ‘akapulu’.

Details of the agreement between Israel Folau and Rugby Australia remain secret this evening, despite claims that it has drawn a line under the bitter dispute between the player and rugby’s administrators. Folau had been pursuing a multi-million damages claim against Rugby Australia after he was sacked for posting comments saying gays faced eternal damnation….


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in