Bitter relationship between former Minister and Agricultural CEO revealed as PSC hits back against accusations of inefficiency

Na’e ‘ikai talangofua ‘a e CEO e Potungāue ki he Me’akai’ mo e Ngoue’ ki he Minisitā ki mu’a’ Losaline Ma’asi, ko ha tukuaki’i ‘eni kuo fai. Pea ‘ikai foki ke lava ha’ana fakataha fakatatau mo e tu’utu’uni ‘a e lao’ ke fa’u ‘e he minisitaa’ e lipooti ki he tu’unga fakangāue ‘a e CEO, Dr Viliami Manu. Ne iku ai heni ‘o fokotu’u atu ‘e Ma’asi ki he PSC ke ‘oua na’a toe fakalōloa e konituleki ‘a e CEO. Ka ne hū mai e minisitā fo’ou ia Looti Tu’ilakepa ‘o ne fakalōloa ‘e ia e konistuleki’. Kuo tukuaki’i ai ‘e Losaline ‘a e PSC ‘o ne fehu’ia pe ko e lipooti fe ia ne tu’unga ai ‘enau aofangatuku ke hoko atu ‘a Dr Manu he ko e lipooti e n ene ‘osi ‘oatu pea fokotu’u atu ai e me’a ke fai. Ka kuo pehē ‘e he PSC na’e taki hala e fakamatala ‘a Ma’asi pea ‘ikai tonu. Pehē ‘e he PSC ia ne ‘i ai mo e ngaahi makatu’unga kehe ne nau vakai’i ai ‘a e ngāue ‘a Dr Manu pea ne fu’u lelei pe ia kau ai mo e poupou mei he minisitā ki mu’a Semisi Fakahau.

The CEO of the Ministry of Agriculture and Food Dr Viliami Manu failed to obey directions from former Minister of the ministry, MP Losaline Ma’asi, it has been claimed. MP Ma’asi also alleged that Dr Manu did not sit down with her as required by the Public Service Commission Acts, in a face to face…


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in