Air NZ cancels dozens of international flights including Tonga over Dreamliner engine woes

Kuo kaniseli ‘e he ‘Ea Nu’u Sila’ e ni’ihi ‘o ‘ene ngaahi puna fakavaha’a pule’anga’ tu’unga ‘eni ‘i ha ‘isiu hoko ki he’ene ngaahi misini mei he kautaha Rolls-Royce. Pehē ‘i ha fakamatala mei he kautaha vaka’ ko e fiema’u ke monomono ko ‘eni’ kuo fakamalohi’i ai ‘ene fepuna’aki ‘e 82, uesia ai ‘a e kau kasitomā ‘e 14,000 ‘oku fepuna’aki ‘i he vaha’a ‘o Tīsema ‘aho 10 mo Sanuali ‘aho 5. Ko e lahi taha e kaniseli ko ‘eni ki he fepuna’aki ‘i Chirstchurch mo Perth, kau ai mo ‘Aokalani mo Senē, pea mo ‘Aokalani mo Tonga.

By Radio New Zealand International   Air New Zealand has cancelled some of its international flights due to ongoing issues with its Rolls-Royce engines. The national carrier says maintenance requirements has forced it to cancel some 82 flights, affecting 14,000 customers travelling between 10 December and 5 January. Most of the cancelled flights were between…

This content is for Limited Time Only, Limited Time Offer, and Best Offer members only.
Log InRegister Now