Pōhiva, democracy movement did not seek abolition of the monarchy; sought respect for the rights set out in constitution, says researcher

Pehē ‘e he fakatotolo fakaako ‘a e Haikomisiona ‘a Tonga ki mu’a Dr Christine Bogle fekau’aki mo e founga fakatemokalati ‘i he kaunga ki ai ‘a e ngaahi Ha’a Tu’i’ o Tonga mo ‘Esia Pasifiki’ na’e tokanga ‘a Siaosi V ke ‘oua ‘e ngāue noa’aki e mafai ‘o e tu’i’ ki hono ta’etali ha lao kuo paasi mei Fale Alea. Oku ‘iloa ‘eni he lea ‘Ingilisi ko e veto power. Na’a’ ne pehē ke toki ngāue’aki pe ‘a e mafai ko ‘eni’ ‘e he tu’i’ kapau ko ha lao kuo paasi te ne maumau’i ‘a e konisitūtone pe ngāue hala’aki ai e mafai ‘o e Fale Alea hangē ko ha feinga ke fakalōloa atu e taimi ava ‘a e Fale’ ke laka ia ‘i he ta’u ‘e faa’. Kuo ‘osi ngāue ‘aki foki e mafai ia ko ‘eni ‘ ‘e Tupou VI ki hano ta’etali ‘o ha ngaahi lao ne fakapaasi atu mei Fale Alea. Kaekehe, na’e toe lave foki ‘a e fakatotolo fakaako’ ni ‘o pehē na’e feinga ‘a ‘Akilisi Pōhiva mo e kau feinga liliu’ ke fakahoko ‘a e fakalelei fakapolitikale ka ne ‘ikai ke nau feinga ke fakangata e ha’a tu’i’, ka ke fakasi’isi’i pe ‘enau kau ‘i he mafai pule’. Na’e ‘ikai foki feinga ‘a e kau feinga liliu’ ke liliu kotoa e konisitūtone ‘a Tonga ne lele mai’aki talu mei he 1875 ka ke faka’apa’apa’i pe ‘a e ngaahi tau’atāina ne ‘osi ‘i ai, pea ke fakalelei’i pe faka’atā ha ngaahi totonu fakapolitikale lahi ange.

The exercise of a power of veto by the king is contrary to what George V envisaged, according to former New Zealand High Commissioner to New Zealand Christine Bogle. Writing in her doctoral thesis,  Democratisation in Asia-Pacific Monarchies, Bogle said an unsigned paper written  by King George said: “In line with the conventions of Constitutional…


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in