Government’s six bills remain in limbo and may raise serious legal issues even if passed

  ‘Oku te’eki mahino mai ‘a e ‘alunga lolotonga ‘o e ngaahi lao ‘e ono ‘a e pule’anga’ ‘a ia ‘e fakamulituku foki ki he Tama Tu’i’ ke ne fakamāu’i mo fakamo’oni huafa ki ai. Ka ‘o ka iku e ngaahi lao’ ni ke a’u ki he tu’i’ ‘oku matamata ‘e ‘i ai ‘a e palopalema. Fakatatau ki he fale’i ‘a e fakahinohino lao ‘a e pule’anga’ mei Nu’u Sila’ Dr Rodney Harrison ‘oku ‘ikai ha mafai ia ‘o e tu’i’ ke ne toe sivi mo fakamaau’i ‘a e ngaahi lao kuo paasi ‘e he Fale Alea’ pe ‘oku’ ne finangalo ki ai pe ‘ikai. Pehē ‘e Dr Harrison, fakatatau ki he konisitūtone 2010 ko e fatongia pe ‘o e tu’i’ ko ‘ene fakamo’oni huafa ki he ngaahi lao fakaangaanga ko ia’.

  After months of wrangling, the government’s six urgent bills still appear to be in limbo. The government has remained silent on the issue and not responded to our request for comment. There is no record in Hansard of the bills progressing successfully through Parliament. The result of the bills would be to give the government,…


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in

  Comments are closed.