Samoa Fa’afafine Association protests censor of Elton John film

Tapui ‘i Ha’amoa ke hulu’i ai ‘a e faiva ‘a e tangata hiva ‘iloa fakamāmani lahi ko Elton John tu’unga pe ‘i ha mahino ‘oku tu’uaki ‘e he faiva’ ni ‘a e mo’ui fakasōtoma. Ko e faiva’ ni foki ‘oku hā ai ‘a e feohi fakamali ‘a John mo ‘ene pule ki mu’a ko John Reid. ‘Oku fakaanga’i ‘e he ‘asosieisini ‘a e kau kei ‘a Ha’amoa ‘a e ta’ofi ko eni. Ko e ‘aho ‘aki ‘eni hono 10 hono hulu’i ‘o e faiva’ ni ‘i he ngaahi fonua lahi ‘i māmani pea kuo a’u ki he $153 miliona kuo ma’u mei ai. Ko Ha’amoa ‘oku mei pēseti ‘e 90 tupu ko e kau lotu Kalisitiane pea kuo hoko ‘a e fakasōtoma ko e hia fakalao ia ‘i he fonua’.

By Radio New Zealand International LGBTI rights advocates in Samoa are protesting against the censoring of the Elton John biopic Rocketman. Samoa’s only cinema revealed the ban on Friday on its Facebook page and employees told local media it was due to the portrayal of gay sex in the film. In conservative Samoa – where around…


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in