Appointment of Acting Speaker who blocked bills may have been unconstitutional, Minister claims

Ko hono fakanofo ‘o Looti Tu’ilakepa ke hoko ko ha Sea Le’ole’o’ ‘oku matamata ne ta’efakakonisitūtone, ko e anga ‘eni e vakai ‘a e Minisitā Polisi’ ‘o fakatatau ki ha fale’i ‘a e loea pule’anga’ Nu'u Sila. Na’e le’ole’o foki ‘a Tu’ilakepa lolotonga e folau ki muli ‘a e Sea’ Looti Fakafanua. Kae fakatatau ki he fale’i ‘a e loea’ ko e konisitūtone kupu 61, ‘e toki lava pe ke fakanofo ‘e he Tu’i ha Sea Le’ole’o pe Sea Fakataimi ka kuo fakafisi ‘a e Sea’, pekia ‘a e Sea’ pe ko hano fakangata ‘ene to’o fatongia’. ‘Oku pehē ‘e he kupu si’i 4 ‘o e kupu 61 ‘e fakanofo ‘e he Tu’i ha Sea ‘i loto he 'aho 'e fitu 'o ka ‘atā e lakanga Sea’ tupu mei he ngaahi me’a ko ia kuo fakamatala’i ‘i ‘olunga’. ‘I hono ‘ai mahino ‘oku ‘ikai ha tu'utu'uni ia 'a e konisitutone ke folau ‘a e Sea’ pea fokotu'u ha taha ke Sea Fakataimi. Kaekehe ne Sea Le’ole’o ‘a Tuilakepa ia he folau 'a e Sea ki muli 'o ne iku poloka’i ai ‘e ia e ngaahi lao fakavavevave ne faka’amu ‘a e pule’anga ke fai mo alea’i leva he ne fiema’u fakavavevave ki hano alea'i 'o e patiseti'.

Lord Tu’ilakepa’s appointment as Acting Speaker may have been unconstitutional, the Police Minister has claimed. Hon. Tapueluelu told Television Tonga the government had been told by its legal advisor in New Zealand that according to the Constitution clause 61, an acting speaker could only assume the position if the Speaker had resigned, died or been…


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in

Comments are closed.