Linda Folaumoetu’i appointed Tonga’s new Attorney General

  'Oku 'i lalo ha fakamatala faka-Tonga

  The Attorney General’s Office is pleased to announce, that on Thursday 21 March 2019, His Majesty King Tupou VI, upon receiving advice from the Judicial Appointments and Discipline Panel and His Majesty’s Privy Council, has appointed Mrs Linda Simiki

  Folaumoetu’i SC, to be the new Attorney General of the Government of the Kingdom of Tonga.

  Mrs Folaumoetu’i holds a Bachelor of Arts and Laws degree (BA LLB) from the University of Auckland (1994), a Post Graduate Diploma in Legislative Drafting from the University of the South Pacific (1997), and a Master of Laws degree (LLM) from the University of Melbourne (2000). She was admitted to the High Court of New Zealand in 1994 and to the Supreme Court of Tonga in the same year, and was also admitted to the High Court of the Solomon Islands in 2008.

  Mrs Folaumoetu’i was first employed in 1993 as a Legal Officer in the then Crown Law Department, now the Attorney General’s Office before she graduated and was admitted to the legal bar. She was appointed the Solicitor General and Head of Department of the Crown Law Department from December 2006 to June 2008.

  She then worked as a Litigation and Advice Advisor for the Law and Justice Project in the Solomon Islands under the Regional Assistance Mission to the Solomon Islands (RAMSI) from July 2008 to December 2014. She then returned to Tonga and was appointed to her current role of Chief Executive Officer of the Office of the Ombudsman on 5 March 2015.

  Mrs Folaumoetu’i is also a member of the Electoral Commission since 2016, and was appointed by His Majesty the King as a Law Lord and Member of the Judicial Committee of the Privy Council in 2018.

  Mrs Folaumoetu’i will replace Mr ‘Asipeli ‘Aminiasi Kefu SC, the current Acting Attorney General, once she is released from her current role of Chief Executive Officer of the Office of the Ombudsman, and terms of employment are finalised.

  The Acting Attorney General will then complete and end his appointment in the Attorney General’s Office after 22 years of service.

  1 COMMENT

  1. 1 ‘Oku fiefia ‘a e ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale ke ne fakaha, ‘i he ‘aho Tu’apulelulu 21 Ma’asi 2019, na’e fakanofo ‘e he ‘Ene ‘Afio Kingi Tupou VI, hili ‘a e ma’u ‘a e fale’i mei he
   Penolo ki he Ngaahi Fakanofo mo e Tu’utu’uni Fakafakamaau mo e Fakataha Tokoni ‘o
   ‘Ene ‘Afio, ‘a Linda Simiki Folaumoetu’i SC, ko e ‘Ateni Seniale ‘o e Pule’anga ‘o Tonga.

   2 Ko Linda Folaumoetu’i ‘oku ne ma’u ‘a hono mata’itohi Bachelor of Arts and Laws (BA LLB) mei he ‘Univesiti ‘o ‘Okalani (1994), Post Graduate Diploma in Legislative Drafting mei he ‘Univesiti ‘o e Pasifiki Saute (1997), pea mo e mata’itohi Master of Laws (LLM) mei he ‘Univesiti ‘o Melipoane (2000). Na’e tali ke fakahu ia ki he
   Fakamaau’anga Lahi ‘o Nu’usila ‘i he 1994 pea ki he Fakamaau’anga Lahi ‘o Tonga ‘i he ta’u tatau, pea na’e to e tali ke fakahu ki he Fakamaau’anga Lahi ‘o e ‘Otu Motu
   Solomone ‘i he 2008.

   3 Na’e fuofua fakahoko fatongia ‘a Linda Folaumoetu’i ‘i he 1993 ko e ‘Ofisa Lao (Legal Officer) ‘i he Potungaue Lao ‘o e Kalauni (Crown Law Department) ‘o e ‘aho ko ia, ‘a ia ‘oku ui ‘i he ‘aho ni ko e ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale, kimu’a pea ma’u hono mata’itohi mo tali ki he ngaue fakalao. Na’e fakanofo ia ko e Fakahinohino Lao Seniale (Solicitor
   General) mo e ‘Ulu ‘o e Potungaue ‘o e Potungaue Lao ‘o e Kalauni mei Tisema 2006 ki
   1
   Sune 2008. Na’a ne hoko atu ‘o ngaue ko e Fale’i Faka-hopo mo e Fale’i Faka-lao ma’ae Ngaue Faka-lao mo Faka-Fakamaau’anga ‘i he ‘Otu Motu Solomone ‘a ia na’e ‘i he malumalu ‘o e Ngaue Tokoni Faka-Feitu’u ki he ‘Otu Motu Solomone (RAMSI) mei Siulai 2008 ki Tisema 2014. Na’a ne foki mai leva ki Tonga ni pea na’e fakanofo ia ki hono fatongia lolotonga ko e ‘Ofisa Pule Ngaue ‘o e ‘Ofisi ‘o e ‘Omipatimenti ‘i he ‘aho
   5 Ma’asi 2015.

   4 Ko Linda Folaumoetu’i ko e memipa foki ia ‘o e Komisoni Fili talu mei he 2016, pea na’e fakanofo ‘e he ‘Ene ‘Afio ko e Tu’i ko e ‘Eiki Lao (Law Lord) mo e Memipa ‘o e
   Komiti Lao ‘o e Fakataha Tokoni ‘i he 2018.

   5 ‘E fetongi ‘e Linda Folaumoetu’i ‘a ‘Asipeli ‘Aminiasi Kefu SC, ko e ‘Ateni Seniale Le’ole’o, ‘i hano tukuange mai ‘a Linda FOlaumoetu’i mei hono fatongia lolotonga ko e ‘Ofisa Pule Ngaue ‘o e ‘Ofisi ‘o e ‘Omipatimeni, pea mo hono aofangatuku ‘a e ngaahi tu’unga ‘o e ngaue.

   6 ‘E fakakakato leva pea fakangata ‘e he ‘Ateni Seniale Le’ole’o ‘a hono fakanofo ia ki he
   ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale hili ia ‘a e ta’u ‘e 22 ‘o ‘ene fakahoko fatongia.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here