Duped Auckland drug mule Alipate Moala gets new Hong Kong trial after Tongan translation flaws

  ‘E toe hopo’i fo’ou ‘a ‘Alipate Moala ne ‘iloa ko ‘Alipate Liava’a hili ‘eni hano liliu ‘a hono tautea ia ke ngāue pōpula ‘i Hong Kong ‘i ha ta’u 23 māhina ‘e hiva. Ne tupu e toe hopo fo’ou’ ni koe’uhi ne palopalema ‘a hono liliu faka-Tonga ‘ene hopo ‘i Hong Kong. Ko Moala ko e tangata fuhu hau ia ki mu’a mo hiva fakalotu. Ka ne ma’u ia mo ha faito’o konatapu mefi kilo ‘e taha ‘i he mala’evakapuna Hongkong ‘i ha’ane teu fetongi vaka ki ‘Aokalani ‘i Sepitema 2015. Ne pehē ‘e Moala ne fakakaukau ia ko e efuefu kemikale fufulu me’a ne ne ‘alu mo ia ma’a hono siasi ka e toki ‘oange ha seniti. ‘Oku pehē ngali ne tō ‘a Moala ‘i he fo’i ngāue kākā pe sikemi ‘oku lahi ngāue’aki ‘e he kau ‘Afilika hihifo’ ‘o kākaa’i ‘aki ha ni’ihi tu’u laveangofua. Ne ‘osi ‘i ai ‘a e toko 10 ne puke ‘o hopo’i ‘i he me’a tatau pea iku ‘o tuku ange kinautolu.

  By: Jared Savage, NZ Herald, Investigative reporter, jared.savage@nzherald.co.nz@jaredsavageNZH Former boxing champ and gospel singer to get new trial after lawyers show interpreter struggled to keep up with judge and was not even fluent in Tongan. An Auckland man duped into smuggling drugs and facing nearly 24 years inside a Hong Kong prison had his conviction…


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in