Armed Forces say they are apolitical in wake of Noble’s comments on petitions to king

  Kuo pehē ‘e Pilikatia Fielakepa ‘oku ‘ikai kau ‘a e Kau Taumalu’i ‘A ‘Ene ‘Afio’ (KTEA) ki ha fa’ahi fakapolitikale. Ko e lau ‘eni ‘a e Pilikatia’ ‘i ha fakamatala tuku ange he ‘aho’ ni ‘o pehē kuo ‘i ai ha fakamatala taki hala kuo tuku atu ‘i he mītia fakasōsiale’. Ne ‘ikai fakahā he fakamatala tuku ange’ ni pe ko e hā ‘a e fakamatala taki hala ko ‘eni' pe ko e fē mitia fakasōsiale ne tuku ange atu ai’. Ka ‘oku hū mai e fakamatala ‘a e KTEA hili ‘eni hano fakahā ‘e Looti Fusitu’a ki he Letiō Nu’u Sila’ ‘o ne pehē tokua kuo ‘i ai ha fakamanamana ki ha vātamaki ‘i Tonga ko ā ka toe fai hano veteki ‘o e Fale Alea. Ko e lave ‘eni ‘a e nōple ‘a ‘Ene ‘Afio’ ki ha Tohi Tangi ‘e tolu kuo fakahū atu ki he’ene ‘Afio’ ‘o ui ke toe veteki ‘a e Fale Alea’. Ne fakahā ‘e he ‘Eiki Palēmia’ ki he Letiō Nu’u Sila’ ko e tohi tangi ko ‘eni’ ko e fakatupu moveuveu.

  His Majesty’s Armed Forces (HMAF) were apolitical, the  Chief of Defence Staff, Brigadier Fielakepa said today. The Brigadier’s comments came in a press release about what it called “misleading information released via social media.” While the Armed Forces’ statement did not say what the misleading information was, or which social media platform the information was…


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in