League board and president appeal after court new election ban order

‘Oku tangi e Poate ‘Akapulu Līki’ fakataha mo e Palesiteni ki mu’a’ ‘i he tu’utu’uni kuo fai ‘e he fakamaau’anga’ ‘o ta’ofi kinautolu ke nau toe kau atu ki ha fili ‘o ha poate fo’ou. Pehē ‘e he palesiteni’ Sēmisi Sika ‘oku nau fehu’ia e tu’utu’uni’ ni he kuo te’eki ke fakahalaia’i kinautolu ‘i ha fakamaau’anga ke pehē kuo nau maumau’i ha lao lolotonga ‘enau faifatongia he Līki'’. Ne veteki foki ‘e he fakamaau’anga’ ia ‘a e Poate ‘a ia ko e Sea Stan Moheloa, Sekelitali Seniale’ Tavake Fangupō, Matani Nifofā, Siu Fangupō mo Pita Vakautakakala ‘i he tukuaki’i ne ‘ikai ke nau lava fakalele lelei ‘a e poate’ pea kuo te’eki ‘ilo e ‘alunga mo e iku’anga ‘o e ngaahi pa’anga lahi. Na’e fakamahino ‘e he Fakamāu’ ne ‘ikai kau he tukuaki’i’ ni ‘a Palesiteni Sika mo hono tokoni’ he ‘oku ‘ikai ke na mēmipa ‘i he Poate’. Ka na’a’ ne pehē ‘e ia te ne tapui pe kinaua tu’unga mei he fili fo’ou’ he’ene faka’uhinga ne ‘i ai e ngaahi fakataha ne kau ki ai ‘a e Palesiteni mo hono tokoni’ pea tokua ne na ‘ilo ai ki he ngaahi tōnounou’ ni. ‘I ha faka’eke’eke ki mu’a mo Sika’ ne ne pehē kuo ‘osi toutou lea ki he poate he ngaahi fakataha ne sea ai’ ke fakalelei’i ‘enau ngāue’. Na’a’ ne fakamahino kuo te’eki tu’otaha ke ne ngāue hala’aki hono mafai’ lolotonga ‘ene ‘i he Līki’ ‘o hangē pe ko ia ne hā mei he tu’utu’uni’ ni.

Former Rugby League Board members and president have appealed a supreme court judge’s order barring them from attending a meeting at which a new Board was elected. Former president Sēmisi Sika said he had not been convicted in any court during the entire tenure of his office. He said they believed the court decision has…


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in