Two deaths shock Tongans in New Zealand

  Ofoofo e kāinga mo e maheni 'i Nu'u Sila 'o Tevita Filikitonga mo Molisoni Kioa Moeakiola' he ongoongo kuo' na mate 'i ha fakatu'utāmaki 'anepō 'i Holonga, Tongatapu. Na'e toki foki' ni atu pe 'a Filikitonga 'o Tofoa mei Nu'u Sila. Ko e hoa 'o Filikitonga' ko e tuofefine si'isi'i ia 'o Molisoni.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in