Death exposes deepest respect between the composer and the Princess

Ko e hiva 'ofa kia Pilinisesi Lavinia Mata 'o Tāone Ma'afu' ko e fa'u ia e hono ongo kaungāme'a fafale ko Tupetaiki mo Mele Lata ‘I Falasiu Mo’ungaloa Finau. Na'e fuofua hiki mo hiva'i ia 'e he fefine hiva 'iloa Tonga ko Nanisē Lomu. Toho'i hifo e scroll bar ki lalo ke ke fanongo he hiva' ni.

The death of Princess Lavinia Mata ‘O Tāone has revealed how a composer of a song maintained her friendship with the princess in the deepest Tongan cultural form of respect. The late Lavinia ‘Alofaki Fīnau Tupetaiki was “a very best friend” of the Princess. Tupetaiki composed a love song for the Princess. The song was…


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in