PSA head rebuts Kele’a newspaper’s attacks as petition to investigate Cabinet submitted

Pehē 'e he nusipepa Kele'a' na'e 'i ai 'a e ngaahi ngāue kākā 'i he kautaha Dairy Processing na'e taki ai 'a Mele 'Amanaki 'i he 1990 tupu'. Ko hono fakafonu 'ikai mo'oni na'e 'i ai 'a e ongo ako'anga lotoloto 'a e Uēsiliana''i Ha'akame mo Fātumu ka e 'ilo ki mui na'e 'ikai ha ako'anga pehē ia. Ko e taumu'a e fakafonu tukuaki'i kākā ko 'eni' ke ma'u mai 'aki e pa'anga tokoni 'a e pule'anga' ki he hu'akau na'e tufa 'e he Dairy Processing ki he ngaahi ako'. Tuku aki'i na'e 'i ai mo hono fakafonu loi'i 'o e ngaahi 'inivoisi 'o pehē na'e tiliva e hu'akau ki he ngaahi ako'anga 'e ni'ihi ka na'e ma'u na'e 'ikai 'ave ha hu'akau ia kae taimi tatau 'ave 'inivoisi ia 'o tala ki Fale Pa'anga ke totongi mai e silini hu'akau ki he ngaahi ako ko 'eni. Ne iku foki 'o kapusi 'a Mele 'Amanaki mei he ngāue'anga ni. Na'e pehē 'e 'Amanaki ko e palopalema ko 'eni ne fakahoko ia 'e ha toko ua 'ene kau ngāue'. Na'a ne pehē ne 'osi 'ātita'i e pa'anga 'a e kautaha' pea na'e maau pe. Na'a ne tukuaki'i ko e fakaanga'i lahi 'o'ona ko 'eni 'e he Kele'a' 'oku tekemui ai 'a e 'Eiki Palēmia'. Ko e lau faka'ētita 'eni 'a e Kele'a hili e mahino kuo fa'u ha tohi tangi 'a 'Amanaki mo hano kau poupou 'o fakahū atu ki Fale Alea pea 'ave tatau ki he tu'i' ke fakatotolo'i e pule'anga 'o 'Akilisi Pōhiva' tokua kuo nau maumau'i e konisitūtone'.


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in