Tonga football team apologise after inappropriate behaviour claims

Kuo kole fakamolemole timi soka 'a Tonga hili 'eni ha tukuaki'i ne nau fakahoko ha anga 'ikai taau lolotonga hono talitali e ngaahi timi soka ki he fe'auhi 'a e U19 'oku lolotonga fakahoko 'i Kuki'ailani'. Na'e tukuaki'i ne tekelele 'e ha taha e timi' ha fefine hula ki ha suimingipulu pea fai mo e fa'ahinga tō'onga tu'ulāfale ne 'ikai fiefia ai a e kau 'ofisiale Kuki'ailani'. Pehē mei he 'ofisi soka 'a Tonga' ko e māfana pe ne tōtu'a pea kuo 'osi kole fakamolemole 'a Tonga ki Kuki'ailani.

Tonga’s Under 19 football team officials have issued an apology following allegation of inappropriate behaviour toward a hula woman in Cook Islands. The Tongan men’s national team are in the country for the 2018 OFC U-19 Championship Qualifier at the CIFA Academy. It has been alleged a member of the Tongan team pushed a hula…


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in