Ha’apai man jailed for underage sex

  Tautea ngāue pōpula 'a Sione Faka'osifono Fainga'anuku, 67, 'o Tungua' ki he'ene hia ko e nofo fakamali mo e ha ta'ahine si'i hifo hono ta'u' he ta'u 12. Kuo' ne ngāue pōpula ki he ta'u 3 mo e māhina 'e 9. Fakatokanga'i ange: Ne 'uluaki līpooti atu 'o pehē na'e 'uluaki tali tonuhia 'a Fainga'anuku. 'Oku 'ikai tonu 'a e lipooti ko ia'. Ko hono mo'oni ne 'uluaki tali halaia pe ia.

  A Tungua man has been jailed for having sex with a girl under the age of 12.

  Sione Faka’osifono Fainga’anuku, 67, was sentenced to three and nine months in prison after pleading guilty to the crime, according to Tonga’s Acting Attorney General, ‘Aminiasi Kefu.

  Kefu was commenting on Kaniva Tonga website correcting a mistake we made in our previous report of this case.

  We reported earlier this week that Fainga’anuku pleaded not guilty but this was incorrect. In fact he pleaded guilty, according to Kefu.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here