No missile threat to central Pacific yet, but other threats remain

ʻOku ʻi he konga taupotu ki lalo ʻosi e ongongó ni ha fakamatala ʻi he lea faka-Tongá

North Korea has not yet threatened to aim any missiles at the central Pacific islands, but other threats remain, a US delegation has warned.

The delegation from the United States told the Pacific Leaders Forum meeting in Samoa earlier this month it was working to defuse tensions on the Korean Peninsula.

However, the delegation said there were multiple threats to the region, including drug smuggling and terrorist groups.

The Pacific Islands Forum described North Korea’s threat to fire missiles at Guam as a  threat to the wider Pacific Islands region.

Guam is close to Pacific island nations such as Palau and the Micronesian nations such as the Federated States of Micronesia and the Republic of the Marshall Islands.

The Forum said it was important to fully implement implement UN Security Council Resolutions against North Korea.

The Communist dictatorship fired another missile last week.

According to the prestigious defence publication Janes, the missile flew over northern Japan before falling into the Pacific.

The UK Ministry of Defence said the missile, which flew over Cape Erimo and the Oshima Peninsula, reached an altitude of approximately 800 km and travelled a linear distance of 3700 km.

This was far enough to potentially reach the US island territory of Guam,  which Pyongyang has described as “an advanced base of invasion.”

American military bases occupy nearly 30 per cent of Guam’s land, including the Andersen Air Force Base and the Naval Base Guam.

The US island territory is also home to a host of nuclear bombers.

There are about 6000 US military personnel on the island.

After an earlier launch, experts estimated that if the missile had been launched at a “normal” angle, instead of the steep trajectory used in the test, it could have flown more than 6000 kilometres, a distance that would have allowed it to hit the US mainland and Hawai’i.

The missile could also have reached Darwin in Australia’s Northern Territory, which is home to a US Marine Corps base.

The New Zealand government said in May that it had concluded that North Korea did not have the capability of striking New Zealand.

The  main points

 • North Korea has not threatened to aim any missiles at the central Pacific islands, but they face other threats, a US delegation has warned.
 • The delegation told the Pacific Leaders Forum meeting in Samoa earlier this month there were multiple threats to the region, including drug smuggling and terrorist groups.
 • The Pacific Islands Forum described North Korea’s threat to fire missiles at Guam as a threat to the wider Pacific Islands region.
 • The Communist dictatorship fired another missile last week.

For more information  

North Korea claims ICBM launch, bringing US and Darwin within range

North Korea test-fires another ballistic missile that overflies Japan

1 COMMENT

 1. Na’e lea fefeka ʻa e Palesiteni ʻo ʻAmeliká Donald Trump ʻi he fakatahaʻanga ʻa e Puleʻanga Fakatahatahá he uiké ni mo ne pehē ʻoku ivi lahi ʻa ʻAmelika pea mo kātaki lahi.

  Ka ʻo ka kei hoko atu ʻe Kōlea Tokelau ʻene fakamanamana mo hangē ka ne ʻohofi mahafu ʻātomi ʻa ʻAmelika mo hono ngaahi fonua kaungāmeʻá pea ʻe ʻikai ha toe fili ka hono fakaʻauha faka’aufuli ʻo Kōlea Tokelau.

  Ko ha’ane fuofua lea ‘eni ‘i ha fakataha ‘a e Puleʻanga Fakatahatahá peá ne fu’u fefeka ‘a e lea ko ‘eni ki ha kau taki e ni’ihi.

  Taimi tatau foki kuo te’eki ai ke fakamanamana mai ‘a Kōlea Tokelau ʻe fana haʻane ngaahi misaila ki he ʻOtu Motu Pasifiki lotolotó ka ʻoku kei tuʻu ʻene fakamana ki he ngaahi feituʻu kehé, ko e fakatokanga ʻeni ʻa ha kau fakafofonga mei ʻAmelika.

  Naʻe fakahā ʻe he kau fakafofonga mei he Puleʻanga Fakatahataha ʻo ʻAmeliká ki ha fōlomu ʻa e Kau Taki Pasifikí ne fakahoko ʻi Haʻamoa he konga ki muʻa ʻo e māhina ní ʻoku nau lolotonga ngāue ke veteki e fetekeaki ʻoku lolotonga hoko he muitolotolo lahi Kōleá.

  Neongo iá, naʻe pehē ʻe he kau fakafofongá naʻe ʻi ai e ngaahi fakamana lahi ki he lisioné (region), kau ai ʻa hono fehūʻaki taʻefakalao ʻo e faitoʻo konatapú mo e ngaahi kulupu tautoitoí.

  Naʻe fakamatalaʻi ʻe he Fōlomu ʻa e ʻOtu Motu Pasifikí e fakamanamana ʻa Kōlea Tokelau ke fanaʻi ha ngaahi foʻi misaila ki Kuamú ko ha fakamanamana ia ki he konga lahi ange ʻo e lisione ʻOtu Motu Pasifikí.

  ʻOku ofi ʻa Kuamu ki he ngaahi fonua ʻotu motu Pasfiki hangē ko Palau, ngaahi fonua Maikolonīsiá hangē ko e ngaahi Siteiti Fakatahataha ʻo Maikolonīsiá mo e Lepapilika ʻo e ʻOtu Motu Māsoló.

  Naʻe pehē ʻe he Fōlomú naʻe mahuʻinga ke fakahoko kakato e tuʻutuʻuni ʻa e Kosiliō Maluʻi ʻa e Puleʻanga Fakatahatahá ʻo fakafepakiʻi ʻa Kōlea Tokelaú. Ko e ngaahi fakataputapu foki ʻeni ne toki paasi ʻe he Puleʻanga Fakatahatahá ʻi ha fokotuʻu mei ʻAmelika ke tauteaʻiʻaki ʻa Kōlea Tokelau heʻilo naʻa iku ai ki hano veteki ʻene polokalama foʻu ʻātomí.

  Naʻe toe fanaʻi foki ʻe he pule fakaaoao faka-Kominiusí ia ha foʻi misaila he uike kuo ʻosí.

  Fakatatau ki ha fakamatala ʻa ha maʻuʻanga ongoongo ʻiloa ko e Janes, naʻe fononga atu e foʻi misailá ʻi ʻolunga ʻi he noate ʻo Siapaní ki muʻa peá ne tō ki ha Pasifikí.

  Naʻe pehē ʻe he Potungāue ki he Maluʻi ʻa Pilitāniá ko e foʻi misailá, ʻa ia ne puna fakalaka ʻi Cape Erimo mo e Muitolotolo Lahi ʻo Oshima, ne aʻu ki he māʻolunga ofi ʻi he kilomita ʻe 800 peá ne fononga ʻi ha laine mamaʻo kilomita ʻe 3,700.

  Naʻe mamaʻo feʻunga ʻeni ke lava aʻu ki Kuamu, ʻa ia kuo fakamatalaʻi ʻe Pioniengi (kolomuʻa ʻo KT) ko ha ʻapitanga kuo fakalakalaka ʻeni ʻa ʻAmelika.

  ʻOku nofoʻi ʻe he ngaahi ʻapitanga ʻa ʻAmeliká e meimei pēseti ʻe 30 ʻo e kelekele ʻo Kuamú, kau ai ʻa e Andersen Air Force Base mo e Naval Base Guam.

  Ko e motu ʻo ʻAmelika ko ʻení ʻoku taulanga ai ʻene ngaahi vakapuna laku pomu niukiliá.

  ʻOku fakafuofua ki he kau ngāue fakakautau ʻe toko 6000 ʻa ʻAmelika he motú ni.

  Hili ha fana misaila ki muʻa atu, naʻe pehē ʻe he fakafuofua ʻa e kau mataotaó kapau naʻe fanaʻi e foʻi misailá ʻi he ʻengikolo angamahení ʻoku faʻa tesiʻakí ʻe lava ke ne puna ʻi ha mamaʻo laka hake ʻi he kilomita ʻe 6000 ko ha mamaʻo ʻe lava ke ne tō ki ʻAmelika lahi mo Hawaiʻi.

  ʻE toe lava ʻa e misailá ni ʻo tō ki Tāuini ʻi he Tokelau ʻo ʻAositelēliá ʻa ia ʻoku toe ʻapi foki ai ha ʻapitanga tautahi ʻa ʻAmelika.

  Naʻe pehē ʻe he puleʻanga Nuʻu Silá ʻi Mē kuó ne aofangatuku ʻoku ʻikai maʻu e Kōlea Tokelau ʻa e ivi ki hano fana mai ha ngaahi misaila ke to ki Nuʻu Sila.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here