Friends contact Tongan students in Cuba on Facebook as Irma left country with trail of destruction

  Friends of Tongan students in Cuba have taken to social media hoping to hear from their loved ones after Cyclone Irma left the country with trail of destruction.

  Category 5 hurricane Irma had caused catastrophic damage across the Caribbean as it swept across islands including St Martin, Puerto Rico, Cuba, and the British and US Virgin Islands last week.

  Irma, one of the most powerful storms ever recorded in the Atlantic basin, had killed nearly 40 people – at least 10 of them in Cuba – before turning its fury on Florida..

  A total of 5.6 million people, or 25 percent of the population of the state of Florida in US, were ordered to evacuate the state, according to the Florida Division of Emergency Management.

  Tongan Facebook users have tagged some names on Facebook including the names of Rachael Faiva’ilo, Initai Olie and Roxy Latavao.

  According to their individual Facebook account Latavao said she lived in Vedado, La Habana, Cuba. ‘Olie said she studied medicines at Escuela Latinoamericana de Medicina in Cuba while Rachael Faiva’ilo wrote under her profile that she studied MD, Medicine at Universidad de Ciencias Médicas, Cienfuegos.

  Some of their friends wished they were safe and urging them to keep in touch.

  “Hope you all OK”, a commentator wrote on Facebook.

  “Love you all”, another wrote.

  On Wednesday Latavao took to Facebook and wrote.

  “Getting ready for cyclone Irma…….Dear God pliz (sic) have mercy on us n (sic) send da (sic) cyclone far from here.”

  About a dozen Tongans were currently studying in Cuba as medical students.

  Kaniva News has contacted the students and Tongan ambassador to Cuba, Mahe’uli’uli Tupouniua for comment.

  1 COMMENT

  1. Kuo fetuʻutaki ha ngaahi kaungāmeʻa ki he fānau Tonga ʻoku nau ako ʻi Kiupá fakafou he mītia fakasōsiale hili ia hono maumauʻi lahi ʻe Saikolone Irma ʻa e fonuá.

   Ko e fou atu ʻeni ʻa Irma ʻa ia ne aʻu hono mālohí ki he katekōlia 5 ʻi he ʻotu Kalipiané ʻo ne maumauʻi e ngaahi motu kau ai ʻa St Martin, Pueto Rico, Cuba mo e ʻOtu Motu Veisiniá he uike kuo ʻosí.

   ʻOku kau ʻa Irma ʻi he taha ʻo e ngaahi afā lahi taha kuo tō he pēsoni ʻAtalanitikí, ʻo ne tāmateʻi ha kakai ofi he toko 40 – ʻa ia ne ofi ʻi he toko 10 ʻo kinautolu ko e kau Kiupa ki muʻa pea tafoki e saikolone fakaʻauhá ni ʻo hanga ki Folōlitá.

   Kuo aʻu ki he toko 5.6 milioná pe ko e pēseti ia ʻe 25 ʻo e kakai kotoa ʻo Folōlitá ne tuʻutuʻuni ke nau fetukutuku mei he vahefonuá he taimi ne fou atu ai ai ʻa Irma.

   Ne teeki (tagged) ʻe ha kakai Tonga he Feisipuká ʻa e ngaahi hingoa kau ai ʻa e Rachael Faivaʻilo, Initai ʻOlie mo e Roxy Latavao.

   Fakatatau ki he fakamatala ʻoku hā ʻi he peesi Feisipuka ʻa e fānau ko ʻení ʻoku pehē ʻoku nau lolotonga nofo ʻi Kiupa ʻo nau ako fakafaitoʻo ai.

   Ko kinautolu ne nau fai ʻa e tekí (tagged) ʻoku mahino mai ʻoku ʻi ai ʻenau felāveʻi mo e niʻihi ako Tonga ko ʻení peá ne tuku atu ai ʻi he Feisipuká ʻenau fakaʻamu naʻa nau hao pe mo malu lolotonga e tō ʻa e afaá.

   Ne kau ʻi he ngaahi fakalea ne nau tuku atu he Feisipuká ʻa e fakalea hangē ko e – “Ofa ʻoku mou hao pe”, pe ko e “God bless”.

   ʻI he uike kuo ʻosí fakatatau ki he peesi Feisipuka ʻa Latavaó naʻá ne tohi ai ʻi he lea ʻIngilisí ʻo pehē kuo nau teuteu ki he tō atu ʻa Irma.

   Naʻá ne lotu ai mo kole ki he ʻOtuá ke meesi maʻa kinautolu ʻo ʻave at uke mamaʻo ʻa e Saikolonē mei honau feituʻú.

   ʻOku lolotonga ako sikolasipi ʻi Kiupa ha fānau Tonga ʻi he malaʻe ako fakafaitoʻó ki he sinó.
   Ne fai foki e fetuʻutaki ʻa e Kanivá mo e kau akó ni ke ʻomai haʻanau fakamatala pea pehē ki he ʻamipasitoa ʻa Tonga ki Kiupá, Mahe Tupouniua.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here