Electrician convicted of rape in ‘Ananā

  A Tongatapu electrician was found guilty of raping a woman in ʻAnanā

  Saimone Vaka was convicted of one count of rape contrary to section 118(1)(a) Criminal Offences Act (Cap 18).

  Justice Owen Paulsen had remanded him in custody until 29 September 2017 for sentencing.

  The court was told Mr. Vaka persuaded the victim to drive with him to a bush area in ‘Ananā where he had non-consensual sexual intercourse with her in the front passenger seat of his car.

  When they arrived at the scene, Mr. Vaka parked the car near a lagoon and began assaulting the victim.

  He told her they have to do it because her husband was cheating on her.

  The victim who was given name suppression, said she shouted at him and threatened  to launch a complaint with Police.

  But Mr. Vaka held her hands above her head with one hand whilst he used his other hand to unzip and pull down her trousers, the court judgement said.

  She was wearing loose trousers with a zip.

  She struggled against him until she had no energy left, the court was told.

  She pleaded with Mr. Vaka to stop but he ignored her.

  Mr. Vaka maintained  that  he did not have sexual intercourse with the victim.

  He said the victim and a witness falsely accused him of rape to avoid paying a debt of about T$200 for electrical work.

  However, Justice Paulsen said after considering all of the circumstances of this case he can see no reason whatsoever why the woman would “have made up such a wicked lie against Mr. Vaka for any of the reasons he advanced and no other reasons suggest themselves to me.”

  “I am satisfied beyond a reasonable doubt that Mr. Vaka did have sexual intercourse with the victim as she had alleged”, Mr. Paulsen said.

  1 COMMENT

  1. Naʻe halaia ha tangata ngāue fakaʻuhila ʻi Tongatapu ki hano tohotohoʻi ha fefine ʻi ʻAnanā.

   Naʻe halaia ʻa Saimone Vaka ki he hia ko e tohotoho fepaki ʻeni mo e kupu 118(1)(a) ʻo e Lao ki he Ngaahi Hia.

   Naʻe tuʻutuʻuni ʻe ʻEiki Fakamaau Owen Paulsen ke tauhi pe ʻi he kau polisí kae ʻoua leva ke aʻu ki he ʻaho 29 ʻo Sepitemá ke hilifaki ai ʻa hono tauteá.

   Naʻe fakahā ki he fakamaauʻangá naʻe veleʻi ʻe Vaka e mamahí ke na lele heʻene meʻalelé ki ha feituʻu vao ʻi ʻAnanā ʻo na ʻunoho taʻeloto ki ai ʻa e mamahí ʻo fakahoko ʻeni ʻi he sea muʻa ʻo e kaá ki he pāsesé.

   Naʻe fakahā ʻe he mamahí, ʻa ia ne tuʻutuʻuni ke ʻoua naʻa fakahā ʻe he mitiá ʻa hono hingoá, ʻa ʻene kole mo tangi kaikaila kia Vaka ke tuku mo ne fakamanamana ʻe fakaʻilo ia ka ne ʻikai ha toe meʻa ʻe felave.

   Naʻe iku ʻo lava e loto ʻo Vaká hili ʻene fakamālohiʻi e mamahí peá na foki.

   Naʻe fakaʻikaiʻi ʻe Vaka ʻa e tukuakiʻi ʻo pehē naʻá ne tohotohoʻi ʻa e mamahí ʻo ne pehē ko e foʻi faʻu pe ia ʻa e fefiné mo hono kaungā fakamoʻoni koeʻuhi ke ʻoua ʻe totongi ange ʻa hona moʻua ʻi ha ngāue fakaʻuhila ne ne fai maʻa kinaua.

   Naʻe ʻikai tali ʻe he fakamaau ʻa e taukato ʻa Vaká pea ne tuʻutuʻuni kuó ne halaia ia ki he tohotoho hili ʻene tui mo falala ki he ngaahi fakamoʻoni ʻa e fefiné mo e kau polisí.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here