Another earthquake hits Mexico City

By Max Jaeger, New York Post

Mexico was rocked by a second massive earthquake in as many weeks Tuesday — on the anniversary of a 1985 quake that killed thousands.

Tuesday’s magnitude 7.1 quake was centered about 70 miles southeast of the capital Mexico City, according to the U.S. Geological Survey.

Many fled from office buildings along the central Reforma Avenue as structures there swayed “sickeningly” and objects were rattled off desks and walls, the Associated Press reported.

Former Mexican ambassador Jorge Guajardo tweeted video of the city after the quake, showing smoke or dust rising from several buildings.

The extent of injuries was not immediately clear, but the upheaval comes less than two weeks after an 8.2 temblor wreaked havoc on southern Mexico, killing at least 51 people there.

Tuesday also marks 32 years since one of the country’s largest-ever quakes rocked the area, killing thousands and devastating the city. Buildings across the city held preparation drills earlier in the day to mark the anniversary.

1 COMMENT

 1. Kuo to e haʻaki ha fuʻu mofuike ʻi Mexico ʻi he ʻaho Tūsite tatau pe eni ne tō ai ha mofuike ki muʻa pea ko e fakamanatu taʻu ʻanivēsiale foki e ʻaho ni ki ha mofuike ne tō he fonuá ʻi he 1985 ʻo mate ai ha lau afe.

  Ko e mālohi ʻo e mofuike ko ʻeni he Tūsite ko e 7.1 ʻo lulu ʻi loto ʻi he maile ʻe 70 tongahahake ʻo e kolomuʻa ʻo e fonuá.

  Lahi e feholaki mei he ngaahi ʻōfisí hene ngaue ʻa e ngaahi falé pea fetooki mo fenganganaʻi e ngaahi tesi pea holo mo e ngaahi holisi.

  Ne tuku mai ha tuita ʻa ha ʻamipasitoa ki muʻa ʻa Mexico ko Jorge Guajardo ha foʻi vitiō ʻo e siti ne tō tonu ai e mofuiké pea ne hā ai ʻa e kohu pe efu ne mapuna mei he ngaahi fale ʻe niʻihi.

  ʻOku teʻeki mahino e lahi ʻo e lavelaveá ka ko e faingataʻá ni kuo tō mai hili pe ia ha uike ʻe taha mo ha lauʻaho mei he tō ʻa e mofuike 8.2 ne mate ai ha toko 51 he fonuá he māhiná ni pe.

  Ne maakaʻi foki ʻi he Tūsite ko ʻeni ʻa e hili e taʻu ʻe 32 talu e tō e mofuike lahi taha ʻi he fonuá ʻi he feituʻu pe ko ʻeni ʻo ne tamateʻi ha lau afe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here