Real Tonga flight forced to return after fire engine breaks down on runway in Vava’u

  ʻOku ʻi lalo he ongoongó fakapālangí ni ha fakamatala ʻi he lea faka-Tongá

  A Real Tonga Airline flight had to return to Fua’amotu International Airport this morning after the fire engine at the Vava’u airport had broken down on the runway.

  A Real Tonga spokesperson who confirmed the incident to Kaniva News said it was the airline’s Flight 8801 MA60 to Lupepau’u International Airport.

  “Today, or flight 8801 MA60, had to return to Tongatapu due fire truck broken down in runway at Vava’u”, he said.

  He said 41 passengers were on board while 28 were waiting to board the aircraft in Vava’u.

  “All delayed”.

  The spokesperson also said: “One passenger missed flight connection and we are accommodating and paying meals”.

  1 COMMENT

  1. Ne tuʻutuʻuni ke foki ki he malaʻe vakapuna fakavahaʻapuleʻanga Fuaʻamotu he pongipongí ni ha vakapuna ʻa e Real Tonga koeʻuhī ko ha maumau ʻa e loli tāmate afí ʻi he leleʻanga vakapuna ʻi Vavaʻú.

   Ko hano fakapapauʻi ʻeni ʻo e fakamatalá ni ʻe ha matāpule mei he kautaha vakapuná ʻo ne pehē ko e puna fika 8801 MA60 eni ʻa e kautahá ki he malaʻe vakapuna fakavahaʻa puleʻanga Lupepauʻú.

   Ko e kau pāsese ʻe toko 41 ne nau ʻi he vakapuná pea tali mai foki ha toko 28 mei Vavaʻu.

   Ne toloi e meʻa kotoa, ko ʻene laú ia.

   Ne ʻi ai ha pāsese ʻe taha ne ʻikai ke ne maʻu ʻa e folaú pea ʻoku ngāue ʻa e kautaha ke huhuʻi e fakamolé mo totongi haʻane meʻatokoni.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here