Disappointment and fears of violence in wake of  king’s dismissal of PM Pohiva

  There was disappointment and fears of violence tonight in the aftermath of King Tupou IV’s dismissal of Tongan Prime Minister ‘Akilisi Pohiva.

  New Zealand Foreign Minister Gerry Brownlee said the possibility of civil unrest was a concern.

  And a leading Tongan academic said tonight there was “a very real fear of violence” following the dismissal of Prime Minister ‘Akilisi Pohiva.

  Dr Malakai Koloamatangi, Pasifika Director at Massey University, said Hon. Pohiva had a lot of support among the people of Tonga.

  Dr Koloamatangi told TVNZ this evening that  while  the kingdom has been moving towards a more democratic government, King Tupou IV’s dismissal of the Prime Minister was”highly unusual.”

  Radio New Zealand described the move as the downfall of Pohiva and noted that his government has been marred by controversy and allegations of incompetence.

  As Kaniva News reported this afternoon, the dismissal followed an approach by the Speaker of Parliament to King Tupou VI and a decision made by the Privy Council.

  According to the  government gazette, fresh elections have to be held by November 16.

  Former parliamentarian Dr. Sitiveni Halapua said the people had high hopes for Hon. Pohiva’s government, but had not seen any real fruits from the democratic change.

  “It’s a great disappointment all round,” Dr Halapua said.

  Tongan publisher Kalafai Moala said the King’s decision was a setback for democracy, but told Agence France Presse the dismissal had support.

  “Pohiva has a core of supporters and they’re out there on social media expressing disappointment,” he said.

  “But I think most people are happy and felt like this had been coming for some time.”

  Meanwhile, Hon. Brownlee said New Zealand SAS troops who were in the kingdom were confined to barracks.

  He said it was a complete coincidence the troops were in the kingdom.

  Brownlee told the New Zealand Herald the Government had had no indication the move was coming.

  “We will be trying to work out over the next couple of days what it is going to mean for democracy in Tonga and what the implications will be for New Zealand,” he said.

  The main points

  • There was disappointment and fears of violence tonight in the aftermath of King Tupou IV’s dismissal of Tongan Prime Minister ‘Akilisi Pohiva.
  • New Zealand Foreign Minister Gerry Brownlee said the possibility of civil unrest was a concern.
  • And a leading Tongan academic said tonight there was “a very real fear of violence” following the dismissal of Prime Minister ‘Akilisi Pohiva.
  • Radio New Zealand described the move as the downfall of Pohiva and noted that his government has been marred by controversy and allegations of incompetence.

  For more information

  King officially dismisses Parliament, new election in November, Crown law website says

  Tongan King dissolves parliament, calls fresh elections 

  King of Tonga dismisses Prime Minister, as Kiwi SAS troops in country

  Fears of violence in Tonga after King Tupou VI dismisses PM Akilisi Pohiva and dissolves Parliament

  1 COMMENT

  1. ʻOku ʻi ai e loto mamahi mo e manavahē he poó ni hili hono fakahā ʻe Tupou VI ʻa hono fakahifo ʻa e ʻEiki Palēmia ʻo Tongá ʻAkilisi Pōhiva.

   Naʻe pehē ʻe he Minisitā ki Muli ʻa Nuʻu Silá Gerry Brownlee ʻoku ʻi ai e hohaʻa ki ha malava ke hoko ha taʻemanonga fakalotofonua.

   Pea pehē ʻe ha tokotaha ako tuʻukimuʻa Tonga he poó ni ʻoku ʻi ai ʻa e fuʻu mātuʻaki manavahē ki ha fekeʻikeʻi hili ʻa hono fakahifo ʻo Pōhivá.

   Pehē ʻe Dr Malaki Koloamatangi ko e Talēkita ia ki he Pasifikí ʻa e ʻUnivēsiti ʻo Mesí ʻoku tokolahi ʻa e kau poupou ʻo ʻPōhiva he kau Tongá.

   Ne fakahā ʻe Koloamatangi ʻi he TVNZ he poó ni koeʻuhī ne lolotonga ngaʻunu ʻa Tonga ki he pule fakatemokālatí ko hono fakahifo ʻe he Tuʻí ʻa e ʻEiki Palēmiá ʻoku mātuʻaki ʻikai angamaheni.

   Naʻe fakamatalaʻi ʻe he Letiō Nuʻu Silá ʻa e foʻi ngaʻunu ko ʻeni ko ha hifonga e mafai ʻo Pōhivá mo pehē ne uesia hono puleʻangá ʻi ha fakakikihi mo ha tukuakiʻi ʻoku ʻikai maʻu ʻa e poto ke takí.

   Hangē ko ia ne līpooti ʻe he Kanivá he hoʻatā ʻaneafí ne fakahoko ʻa e kapusí hili ia ha faleʻi ʻe he Sea ʻo Fale Aleá ʻa Kingi Tupou VI pea mo e tuʻutuʻuni mei he Fakataha Tokoní.

   Fakatatau ki he kāsete ʻa e puleʻangá ʻe fakahoko ha fili foʻou ʻi Nōvema ʻaho 16.

   Pehē ʻe he Fakafofonga Fale Alea ki muʻa Dr. Sitīveni Halapuna naʻe ʻi ai ha mātuʻaki fakatetuʻa ʻa e kakaí ki he puleʻanga ʻo Pōhivá ka kuo teʻeki ke nau sio ki ha fua moʻoni mei he liliu fakatemokalatí.

   Ka ʻoku fakamamahi lahi ko e lau ia ʻa Dr Halapuá.

   Pehē ʻe Kalafi Moala ko e tuʻutuʻuni ʻa e tuʻí ʻoku fakaholomui ki he temokālatí ka naʻá ne fakahā ki he Agence France Presse ʻoku ʻi ai e poupou ki he kapusí.

   ʻOku ʻi ai e fuʻu kau poupou ʻo Pōhiva pea ʻoku nau kei tuʻu pe mo e lau mei he mītia fakasōsialé

   Ka ʻoku ou tui ʻoku fiefia ʻa e tokolahi mo ongoʻi hangē ne ʻosi tonu pe ke hoko e meʻá ni, ko Moala ia.

   Taimi tatau ne pehē ʻe Brownlee ko e kau sōtia ʻa Nuʻu Sila ʻoku lolotonga ʻi Tongá ʻoku ngata pe kinautolu ʻi honau nofoʻanga.

   Naʻá ne pehē ko e ʻi ai ʻa e kau sōtiá ne ʻikai haʻane fekauʻaki ʻana mo e meʻa ko ʻeni kuo hokó.

   Naʻá ne fakahā ki he Herald ʻa Nuʻu Silá naʻe ʻikai pe ha fakapoa mai ia ki he puleʻangá ʻe hoko ʻa e meʻa ko ʻení.

   Te mau feinga ke vakaiʻi ʻi he ngaahi ʻaho ka hoko maí ko e hā e meʻa kuo hoko ki he founga pule fakatemokālatí ʻi Tongá pea ko e hā ha aofangatuku ʻa Nuʻu Sila ki ai, ko e minisitaá ia.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here