Baby found dead in bucket of water sparks negligence concern

  The death of a 13-month-old baby girl in Maʻufanga on Monday 21 has sparked negligence concern.

  Police alleged the cause of death was an apparent drowning after the baby’s body  was found in a bucket of water.

  The baby died while she was rushed to hospital, local media report.

  An investigation was underway while Police were awaiting medical report.

  The incident took its toll on parents who called Radio Tonga Broadcom talkback show on Tuesday.

  Some callers wanted to know what the law says about child neglect while others said they wanted to make sure Police would hold those responsible for the incident accountable.

  The callers concern became heated after it has been revealed a five-year-old child went missing at the Fāʻonelua park on Monday 14.

  It has been alleged the child was told to stay at the park while their parent left for an outlet.

  No further details were available regarding that case and it was not immediately clear whether it was referred to Police or not.

  1 COMMENT

  1. Kuo hoko e mate ‘a ha pēpē taʻu taha mo e māhina ʻi Maʻufanga he Mōnite ko hono 21 ke hihiki hake ai ha hohaʻa ki he meʻa ko e taʻetokanga.

   Naʻe pehē ʻe he kau Polisí tokua ko e tupuʻanga ʻo e maté ngali ko ha melemo hili hano maʻu e sino ʻo e pēpeé ʻi ha kane vai.

   Fakatatau ki he līpooti ʻa e mītia fakalotofonuá ne mālōlō ʻa e pekiá lolotonga hano leleakiʻi atu ki fale mahaki.

   Naʻe lolotonga fakahoko ha fakatotolo lolotonga ia ne tatali e kau Polisí ki ha lipooti fakafale mahaki.

   Ne uesia ʻe he meʻa ko ʻeni ne hokó e mātuʻa ne nau tā ki he felaafoaki ʻa e Letio Tonga Broadcom ʻi he Tūsité.

   Naʻe fie maʻu ʻe he niʻihi ʻo e kau felaafoakí ke nau ʻilo ko e hā e lau ʻa e laó ki hono taʻetokangaʻi ʻo e fānaú lolotonga ia ne fakaʻamu e niʻihi ke fakapapauʻi ʻe ngāue ʻa e kau Polisí kia kinautolu ne nau kaungatonu ki he hoko ʻa e fakatamakí ni.

   Ne fakalalahi e hohaʻa ʻa e kau felaafoakí hili ia hano fakahā ne ʻi ai ha leka taʻu 5 ne puli mei he paʻake Fāʻoneluá ʻi he ʻaho Mōnite ko hono 14.

   Pehē ʻe he fakamatalá ne tuku e leka ko ʻeni ai kae ʻalu ʻene mātuʻá ki ha fale koloa.

   Ne teʻeki ha fakaikiiki ʻe mahino mai ki he meʻa ne hoko ko iá.

   Pea ʻoku teʻeki mahino pe ne ʻave ki he kau Polisí pe ʻikai.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here