Missing Tongan man located safe and well

  Missing man Semisi Feao has been located safe and well, Victoria Police have said this morning thanking the public for their assistance.

  As we reported earlier Semisi Fe’ao, 62, went missing from his Hickory Street, Werribee address at 8pm, Tuesday 14 March.

  Police were concerned for his welfare due to a medical condition.

   

  1 COMMENT

  1. ‘Oku kole ‘a e kau Polisí ki he kakaí ke nau tokoni ki hono kumi ʻo e tangata Tonga taʻu 62 ko Sēmisi Feʻao ʻoku lolotonga puli.

   Ko e sio fakamuimui kia Sēmisí ʻi hono tuʻasilá pe ʻi he Hickory Street, Werribee ʻi he taimi 8f, Tūsite 14 ʻo Māʻasí.

   ʻOku hohaʻa e kau Polisí ki heʻene moʻuí koeʻuhí he ʻokú ʻi he tuʻunga fakafaitoʻo.

   ʻOkú ne senitimita ʻe 152 hono lōloá tupu talotoloto pea ʻulu ʻuliʻuli kae nonou, mata lanu melomelo pea ʻoku ʻikai sai ʻene ʻIngilisí.

   ʻOku ai e tui ʻokú ne tui a e sote lanu pulū mo matohi hinehina mo e kiʻi kofu ʻuliʻuli sitaila faka-Tonga.

   ʻOku ʻikai maheni ʻa Sēmisi mo e feituʻú ni he ko ʻene haʻu ʻana mei Niusauele.

   ʻOku fakaʻamu ʻa e kau fakatotoló naʻa lava taha ʻo ʻilo ia mei he ʻata kuo nau tuku ange maí

   Ka ʻi ai ha taha mo ha fakamatala pea ʻoku kole ke nau fetuʻutaki ki he Werribee Police Station ʻi he 9742 9444.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here