Further charges laid against Lord Tuʻihaʻateiho

  More charges have been laid against Lord Tuʻihaʻateiho, who was remanded on bail yesterday Thursday 5 to appear in court on May 9.

  He is charged   with unlawful possession of ammunition after an incident at his Haʻateiho estate.

  The further charges include assault, killing an animal and causing a disturbance.

  Lord Tuʻihaʻateiho was arrested on Wednesday, May 4 and remanded in custody after a complaint to Police on April 15.

  His estates are Haʻateiho, Tungua and Haʻateiho Siʻi  in Haʻapai and Vavaʻu.

  READ MORE:

  Noble charged with possession of ammunition after Ha’ateiho incident

  1 COMMENT

  1. Kuo toe tā ha ngaahi tikite kehe maʻa e Tuʻihaʻateihó kau ai e ngaohi koviʻi, tamateʻi pe fakalaveaʻi ʻo ha monumanu mo e fakatupu moveuveu.

   Naʻe puke ʻe he kau polisí ʻa e ʻeiki nōpelé ni ʻo fakahū ʻi he ʻaho Pulelulú hili ia ha lāunga ki ha meʻa ne hoko ʻi Haʻateiho.

   Ne ʻuluaki fakaʻilo ia ki he maʻu mo ha mahafu taʻefakalao.

   Kuo fakaʻatā ia ki tuʻa ʻaneafi ʻaho Tuʻapulelulu ko hono 5 ʻo Meé ke ne hā ʻi he fakamaauʻangá ʻi he ʻaho 9.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here