Tonga suspends supplier of controversial hotdogs

Tonga’s National Food Authority in Nukuʻalofa has suspended the operation of a local company which supplied hotdog to retail suppliers.

The authority is investigating following a complaint that a pack of hotdogs purchased at a local retail shop in Nukuʻalofa contained what appeared to be live worms.

The complainant was slicing the hotdogs for a soup when she noticed the alleged worms coming out of the pieces.

It was not clear how long the pack of hotdogs was purchased before it was opened by the complainant.

The supplier could not be contacted but the authority said the product was imported from Canada.

Chief Executive Officer for the Ministry of Agriculture, Forestry & Food  Losaline Māʻasi told Radio Tonga the labels on the pack showed the hotdogs were still edible as the pack was not expired.

Māʻasi said they were investigation to see whether or not  the hotdogs were imported and repacked in Nukuʻalofa implying the label looks suspicious.

1 COMMENT

  1. Taʻofi fakataimi ʻe he Maʻu Mafai ʻa Tonga ki he Meʻatokoni ha kautaha ʻoku nau tufaki atu ʻa e meʻatokoni hotdogs ki he ngaahi fale koloa fakamoveteveté.

    ʻOku lolotonga fakatotolo ʻa e maʻumafaí hili ia ha lāunga ʻa ha tokotaha ne ne maʻu ha meʻa hangē ha ʻuanga ʻi ha hotdogs ne ne fakatau.

    Ne ʻikai lava ha fetuʻutaki ki he kautaha ko ʻeni tufaki hotdogs ka ne pehē ʻe he Maʻu Mafaí ko e hotdogs ko ʻeni naʻe hū mei Kānata.

    Pehē ʻe Losaline Māʻasi ko e CEO ia ʻa e Potungāue ki he Ngoué mo e Meʻatokoní ʻoku ʻasi he kofukofu ʻoku kei taimi pe hono kai ʻo na ʻo e hotdogs ka ʻoku nau fakatotolo ʻeni pe naʻe hū mai ʻa e koloá ni ʻo toe faʻo pea leipolo foʻou ia ʻi Tonga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here