Tongan police warn media after photos of bloody and bruised man leaked

  The Tongan police have warned that taking photos of any suspects or accused inside its watch-houses is strictly forbidden.

  The warning came after Kaniva News sent Police photos we received from an anonymous source.

  Police have also denied that the man in the photograph had anything to do with an armed robbery.

  The pictures show a man with a bruise on his left eye and swelling under his right eye holding what appears to be white clothing streaked in blood.

  The man was apparently in police custody, sitting on the floor while a female police officer standing close by and facing towards the camera.

  One photo showed the man with his head bowed. In another he was pointing towards the camera.

  The person who sent us the photos claimed the man was a suspect in an armed robbery.

  We then sent the photos to the Tongan Police for verification.

  In response, Telesia Adams from the Police Communication Centre said the man in the photos was taken to the police station after he was involved in a fight at Tali’eva Night Club and was processed before the police later released him.

  She did not say when the incident happened.

  When we asked if the person in the photos had anything to do with an armed robbery Adams said there was an armed robbery case at Pahu at one of the Chinese shops, but the man in the photo had nothing to do with it.

  Man in custody 21
  The man was apparently in police custody, sitting on the floor while a female police officer standing close by and facing towards the camera. Photo/supplied

  Police were still investigating the robbery, Adams said.

  “I haven’t received confirmed information relating to this case,” she said.

  “I will inform you accordingly when I have concrete information.”

  Adams was concerned at how the photos were taken without Police permission and leaked to media.

  “It is not allowed for photos to be taken of any accused person or suspect who is taken into our custody especially inside our Watch House,” she said.

  “These photos were taken without the knowledge or approval from us.”

  Although the identity of the person who sent Kaniva News the photographs is unknown, the photographs were sent from an e-mail address that appears to link to a Chinese Facebook page from Taiwan.

  The sender urges readers of the e-mail to circulate the photographs on Facebook.

  The main points

  • The Tongan police have warned that taking photos of any suspects or accused inside its watch-houses is strictly forbidden.
  • The warning came after Kaniva News sent Police photos we received from an anonymous source.
  • They showed a man with a black bruise on his left eye and swelling under his right eye holding what appeared to be white clothing streaked in blood.
  • Telesia Adams from the Police Communication Centre said the photos were taken without the knowledge or approval of the police.

  1 COMMENT

  1. Kuo fakatokanga ʻa e kau polisi ʻa Tongá ko hano faitaaʻi ha taha ʻoku mahaloʻi pe tukuakiʻi ki ha hia ʻi honau fale ʻoku tuku fakataimi ai kinautolú ʻoku mātuʻaki tapu ʻaupito ia.

   Ko e hū mai ʻeni ʻo e fakatokangá hili ia hano seni atu ʻe he Ongoongo ʻa e Kanivá ha ʻū tā ne mau maʻu mei ha maʻuʻanga fakamatala ka ne ʻikai tuku mai hono hingoa totonú.

   Ne toe fakaʻikaiʻi foki e he kau polisí ne ʻi ai ha kaunga ʻa e tangata ne ʻasi he taá ki ha kaihaʻa ne fakahokoʻaki ha meʻatau.

   ʻOku ʻasi he taá ha tangata ʻoku takaʻuli hono fofonga toʻohemá pea pupula ʻa e tafaʻaki toʻomataʻu ki lalo hono mata toʻohemá lolotonga ʻokú ne pukepuke ha meʻa hangē ha kofu hinehiné ka kuo ngaunu he totó.

   ʻOku matamata naʻe lolotonga ʻi he malumalu ʻo e kau polisí ʻa e tangatá pea ʻasi ʻokú ne lolotonga tangutu he falikí lolotonga ʻoku tuʻu ha polisi ʻōfisa ofi atu ki ai ka ne hanga mai ki he meʻafaitaá.

   Ne ʻasi ʻi he tā ʻe taha ʻoku punou ʻa e tangatá pea ʻi he ʻata ʻe taha ʻokú ne tuhu mai ki he meʻafaitaá.

   Pehē ʻe he tokotaha ko ai ne ne seni mai ʻa e ʻū taá ko e tangata ne faitaaʻi ne mahaloʻi ki ha kaihaʻaʻaki ʻa e meʻatau.

   Ne mau laku e ʻū tā ko ʻeni ki he kau Polisi Tongá ke fakapapauʻi mai.

   ʻI heʻene talí naʻe pehē ʻe Telēsia Adams mei he Police Communication Centre ko e tangata ia ko ē ne ʻasi he taá ne puke mai ia ʻe he kau polisí ʻo ʻave ki ʻapi polisi hili haʻane kau ʻi ha fuhu ʻi he naitikalapu Taliʻevá peá ne hili pe ngāue ki ai ʻa e kau polisí pea tuku ange atu ia.

   Naʻe ʻikai ke ne fakamahino mai ko e hā ʻa e taimi ne hoko ai ʻa e meʻá ni.

   ʻI he taimi ne ʻeke atu ai pe ne ʻi ai ha kaunga ʻa e tokotahá ni ki ha kaihaʻa ʻaki e meʻataú ne pehē ʻe Adams naʻe ʻi ai ʻa e kaihaʻa ʻaki ʻa e meʻatau ʻi he taha e ngaahi fale koloa Siainá ka ne ʻikai ha kaunga ia ki ai ʻa e tangata ne ʻasi ʻi he ʻū taá.

   Pehē ʻe Adams ʻoku kei fakatotolo ʻa e kau polisí ki he kaihaʻa ko iá.

   Naʻe ʻi ai foki e hohaʻa ʻa Adams pe ne anga fēfē ʻa hono faitaaʻi ʻo e ʻū taʻa ni ʻikai maʻu ha ngofua
   mei he kau polisí pea iku mama ki he mītiá.

   Naʻá ne pehē ʻoku ʻikai ngofua ʻeni ke faitaaʻi ha taha ʻoku tukuakiʻi lolotonga ʻokú ne ʻi he malumalu ʻo e kau polisí pea tautefito ka ʻokú ne fale lāungá.

   Pehē ʻe Adams hili hono ʻoatu ki ai ʻa e ʻū taá naʻe ʻikai fakangofua pea ʻikai ʻilo ʻa e potungāué ki hono ʻaí.

   Neongo naʻe ʻikai fakahā mai ki he Ongoongo ʻa e Kanivá ʻa e hingoa e tokotaha ne ne ʻomai ʻa e ʻū taá ko e ū taá ne lī mai mei ha ʻīmeili ngali ʻoku ʻi ai ʻene fehokotaki mo ha peesi Feisipuka Siaina mei Taiuani.

   Naʻe fakalotolahiʻi ʻe he tokotaha ko ʻeni ne ne lī mai ʻa kinautolu ne nau lau ʻene ʻīmeilí ke tufaki atu ʻa e ʻū taá ni ʻi he Feisipuká.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here