Mystery condition: girl with bleeding eyes, ears, fingernails – and no diagnosis

A mysterious health condition in which a 17-year-old girl bleeds from her eyes, ears, fingernails and tongue has left doctors in England scratching their heads.

They have no cure for Marnie Harvey’s condition who said she has been going through this harrowing experience for the last three years when she woke up from sleep to find blood spots on her pillow.

She’s seen eye specialists, gynaecologists, haematology experts, neurologists and paediatricians to try to find the cause.

“It burns and then if it covers the pupils of my eye I can’t see,” she told BBC’s Newsbeat.

It all began when the teenager, from Stoke-on-Trent, started coughing up blood in March 2013.

That continued for a couple of years until she woke in the night in July 2015 with her face covered in blood. She was bleeding from her eye, Newsbeat said.

The bleeding spread to different parts of her body and blood oozed out of her ‘eyes, ears, nose, fingernails, scalp and tongue up to five times a day’.

The teenager is confined to her home and she suffers from horrendous headaches, constant sickness and bloody cough.

The doctors believe she is the only person in England suffering from this mysterious condition.

The parents are now desperately looking for help to spare their daughter this kind of pain and hence want to spread the word on her condition to find a cure to whatever ails her.

1 COMMENT

 1. ‘Oku kei vaku ‘ulu ‘a e kau toketā ʻi ʻIngilaní koeʻuhī ko ha tūkunga moʻui ʻo ha kiʻi fefine ʻoku fā noa pe totó ia hono ongo matá, ongo telingá, ʻuluʻulu tuhú mo e ʻeleló.

  Kuo ʻikai haʻanau faitoʻo ki ha tuʻunga ʻoku ʻi ai ʻa e kiʻi fefine ko Marnie Harvey ʻa ia kuó ne fakahā ko e taʻu ʻeni ʻe tolu ʻene feʻao mo e faingataʻá ni hili ia ʻene ofo hake mei haʻane mohe kuo ʻasi ha toto ʻi hono piló.

  Kuó ne aʻu ʻo sio ki he kau sipēsialisi ʻi he matá mo e kau mataotao kehekehe he sinó mo e teʻeki pe lava ke nau tala ko e hā ko ā ʻa e tupuʻangá.

  ʻOku vevela peá ne ʻufiʻufi ʻe ia hono kanoʻi matá ʻo ʻikai ai lava ke ne sio, ko ʻene fakamatala ia ki he Newsbeat ʻa e BBC.

  Ko e kiʻi fefine ʻeni mei he feituʻu ko Stoke-on-Trent pea ne kamata e hā ʻa e mahakí ni ʻi haʻane tae mai kuo toto ʻatā ʻi Māʻasi 2013.

  Ne hokohoko mai ai pē ʻene tae peheé ʻi ha ngaahi taʻu ʻo aʻu ki haʻane ʻā hake ʻi ha pō ʻe taha ʻi Siulai kuo toto ʻatā hono matá. Ko e fetotoʻi ʻeni mei hono ongo foʻi fofongá.

  Ne aʻu e fā ʻa e totó ke haʻu mei he konga kehekehe hono sinó ʻo fānoa pe ia mei hono ongo foʻi matá, ongo telingá, ʻuluʻulu tuhú, ngeʻesi ʻulú mo e telingá ʻo aʻu ki heʻene hoko tuʻo nima he ʻaho.

  ʻOku ʻikai toe mavahe ʻa e fefiné ni mei honau nofoʻangá pea ʻokú ne langa ʻulu foki pea puke maʻu pe mo tae toto.

  ʻOku tui ʻa e kau toketaá ko ia toko taha pe ʻokú ne maʻu ʻa e mahaki misiteli ko ʻení ʻi ʻIngilani.

  Kuo holiholi vale ai ʻa ʻene ongo mātuʻá ke kumi ha faitoʻo ke fakamoʻui hona ʻofefiné mei he faʻahinga mamahi ko ʻeni kuo ʻikai maʻu hano faitoʻó.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here