Cowra festival showcases Tongan food and entertainments

  Bookings are now available through telephone calls for those who would like to take part in celebrating the 2016 Festival of International Understanding in Cowra in which Tonga was chosen as the guest country.

  The next week’s events give members of the New South Wales community the opportunity to taste Tongan food and enjoy Tongan entertainments.

  Kaniva News has been reliably told Princess Angelika Tukuʻaho held a meeting with Tongans in NSW early this week as part of the preparation for the festival.

  “To learn about this colourful island Kingdom, come to the Senior Citizens’ Centre in Railway Lane on Thursday, March 10 at 11am. A typical island welcome awaits you”, Cowra Guardian said.

  Known as U3A it said it is “the world-first virtual U3A operating exclusively online” providing “short courses for older people who enjoy learning but prefer the freedom to study where and when they choose”.

  Cowra is located at Central West region of New South Wales with a population of 9,730.

  “The members of Cowra U3A are preparing their contributions to the 2016 Festival of International Understanding, the guest country this year being the Kingdom of Tonga”, the paper said.

  UA3 has invited the public to join them and participate in “an Island feast at the same venue on Tuesday, March 15 at 12.30pm”.

  “The cost is $12.50 per person and bookings are essential on 6342 2806 or 6341 1030 by Friday, March 11. The optional dress for the feast is grass skirt with lei – we might even be able to loan you one, but we will certainly have leis for you”.

  1 COMMENT

  1. Kuo ʻatā e pūkingí he taimí ni ʻi he telefoní kia kinautolu te nau fie kau hake ki hono kātoangaʻi ʻo e Fesitivolo Fakavahaʻapuleʻanga ki he Mahinó 2016 ʻi Cowra ʻa ia ʻe hoko ai ʻa Tonga ko e fonua fakaafe ia ʻo e kātoangá.

   Ko e ʻū kātoanga ʻe fakahoko ko ʻeni ʻi he uike kahaʻú ko ha faingamālie ia ki he kau mēmipa ʻo e komiunitī Niusauelé ni ke fai hano ʻahiʻahiʻi e meʻatokoni Tongá mo fiefia he ngaahi fakameʻite faka-Tongá.

   Ne fakahā mai ki he Ongoongo ʻa e Kanivá ʻe ha fakamatala falalaʻanga he uiké ni ne fakataha e Taʻahine Pilinisesí Angelika Tukuʻaho mo e niʻihi e komiunitī Tonga ʻi Kenipelá he konga ki muʻa ʻo e uike ní ko e konga ia e teuteu ki he kātoangá ni.

   Kuo pulusi foki he pepa ʻa Cowra ko e Guardian ʻa e teu kātoanga ko ʻení pea ʻoku ʻasi ai ʻa e fakaafe mai ʻa e komiuntií ni ki ha taha pe ke kau ange ki he ʻaho mekehe ko ʻeni ʻe fakaʻaliʻali ai ʻa Tongá.

   ʻOku ʻiloa e kautaha ko ʻení ko e UA3 pea ko e ʻuluaki ia ʻi māmaniʻ i hono fakahoko ʻo ha ngaahi ako fakafou he ʻinitanetí maʻa e kakai toulekleka ʻoku nau kei fie ako ka ʻoku nau fakaʻamu ke ako he feituʻu ko ē te nau saiʻia aí.

   ʻOku tuʻu ʻa Cowra ʻi Niusauele pea ko hono tokolahí ʻoku ʻi he toko 9,730.

   ʻE fakahoko ʻa e kātoangá he Senior Citizens’ Centre ʻi he Railway Lane he Tuʻapulelulu 10 ʻo Māʻasi taimi 11 png ʻo lele hokohoko ai pe ki he uike hono hokó.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here