PNG-Tonga 2019 Pacific Games assessment team departs the kingdom

The Papua New Guinean delegation which visited Tonga to assess sporting facilities for the Pacific Sport 2019 has departed the kingdom on Tuesday.

The delegation was led by the Papua New Guinea’s Minister for National Events, Sports and Tourism Hon. Justin Tkatchenko.

Hon Tkatchenko visited Tonga’s existing sporting facilities and infrastructure and said they were still in good condition but they have to be upgraded to meet the standard required for the Pacific Games.

He said his architects and engineers who were with him in Tonga will work on plans and valuation of the main stadium and the high performance centre.

The works will be reported to the Papua New Guinea Prime Minister and his government before his country will donate funding for the constructions.

Hon Tkatchenko said Tonga still had plenty of time to prepare for the Games.

In a statement from the Prime Minister’s Office Hon Tkatchenko said the “sporting facilities Papua New Guinea had built for the Pacific Games 2015 are lasting legacies for the nation”.

“Because of those facilities, Papua New Guinea are now able to host international sporting events such as the upcoming Under-20 FIFA World”, he said.

Tonga’s Prime Minister ‘Akilisi Pohiva congratulated Hon Tkatchenko and his team for their visit and said the “Government and People of Papua New Guinea have accorded to the call for assistance in Tonga’s great stride, commitments and challenges in the preparation for the Pacific Games 2019”.

1 COMMENT

 1. “Lava lelei ‘a e ‘a’ahi mai ‘a Papua Niukini ki Tonga ni. ”
  Kuo me’a atu ‘a Hon.Justin Tkatchenko, Minisitā ki he Ngaahi Ouau Fakafonua, Sipoti mo e Takimamata
  ‘a Papua Niukiní fakataha mo e timi ‘a’ahi ‘a Papua Niukini na’e ‘a’ahi mai ki Tonga ni ke tokoni ki he
  ngaahi teuteu ki he Sipoti ‘a e Pasifiki ki he 2019, ‘i he efiafi Tusite 2 ‘o Fepueli hili ia ‘a e lava lelei ‘enau ‘a’ahi na’e fakahoko mai.

  Na’e fakamalo’ia’i ‘e he Palēmia ‘o Tonga, Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva, ‘i he’ene me’a faka’osi ki he
  timi ‘a’ahí, ‘o fakahā ‘a e hounga’ia ‘a e Pule’anga Tongá ‘i he vave ‘a e ngāue mai ‘a e Pule’anga Papua Niukini ki hono tali ‘a e kole tokoni ‘i he teuteu lahi, tukupā mo e ngaahi pole ‘oku fehangahangai mo Tonga ‘i he teuteu ki he Sipoti Pasifiki 2019.

  Na’e me’a ‘a e Palēmia ‘o pehē, “ Ko e ‘a’ahi ni, ‘oku matu’aki tokoni ia pea hoko ko e fakalotolahi ‘o
  ‘ikai ngata ki he Pule’anga, Kautaha ‘i tu’a mei he Pule’anga mo e ngaahi kautaha sipoti pē, ka ki he
  ngaahi kupu fekau’aki ki he sipoti kae’uma’ā ‘a e kakai ‘o Tongá fakalukufua.”

  Na’e fakahā ‘e Hon. Tkatchenko ‘i he’enau tu’uta mai ‘i he Tokonaki 30 ‘o Sanuali, ko ‘enau ‘i Tonga ni
  ke tokoni ki he Pule’anga Tonga ke ola lelei ‘a ‘enau fakahoko ‘a e Sipoti Pasifiki ‘i he 2019 pea ke
  ‘ohake mo e tu’unga ‘o e ngaahi feitu’u fai’anga sipoti ki ha tu’unga ‘oku toe ma’olunga ange. Na’a ne
  fakalotolahi ki he Pule’anga Tonga, ‘oku kei taimi lahi pē ke fai ai ‘a e teuteu ki he Sipoti Pasifiki 2019.

  Na’a ne pehē na’e fakakaukau ‘a Papua Niukini ke nau ‘a’ahi mai leva hili pē ‘a e me’a ange ‘a e
  Palēmia, Samuela ‘Akilisi Pohiva ki Papua Niukini ‘o fakapapau’i ‘e fakahoko mai ‘a e Sipoti ki Tonga
  ni, koe’uhi kae hoko atu leva ‘a e teuteu ki he sipoti.

  ‘I he hili e ‘a’ahi ki he ngaahi feitu’u kuo maaka’i ke fakahoko ai ‘a e sipoti ‘i he 2019 ‘i he ‘aho Monite 1 ‘o Fepueli, na’e fakahā ‘e Hon. Tkatchenko, ko e ngaahi fai’anga sipoti lolotonga ‘i Tonga ni ‘oku ‘i ha tu’unga lelei pē he ko e ngaahi langa fa’unga lelei, ka koe’uhí na’e ‘ikai ke fai hono monomono mo tauhi ‘i ha ngaahi ta’u, ‘e kei lahi pe ngāue ke fai ki ai ke a’u e ngaahi feitu’u ni ki he ngaahi tu’unga totonu ‘e fiema’u ki he sipoti.

  Na’a ne pehē ko e kau taukei fakatekinikale na’a nau folau mai, te nau fakahoko fakataha mo ‘ene timí ‘a
  hono vakai’i lelei ‘o e ngaahi ngāue ‘e fiema’u ke fakahoko ki he Mala’e sipoti (Teufaiva) mo e Senitā ki he kau Sipoti Tu’ukimua(High Performance Centre) kae’uma’ā ‘a e ngaahi feitu’u fai’anga sipoti kehe
  pea te nau fakahū atu ha lipooti kakato ki he Palēmia mo e Pule’anga Papua Niukini ‘o ‘oatu ai ‘enau
  fokotu’u fakaikiiki ki he ngaahi tokoni ‘oku nau pehē ‘oku fiema’u ‘e Tonga ni.

  Te nau toki fakahoko mai leva ki he Pule’anga Tonga ‘a e tokoni ‘e fakahoko ‘e Papua Niukini ki he Sipoti Pasifiki 2019. Na’e fakamatala ‘a e Minisitaa ki he hoko ‘a e ngaahi feitu’u fai’anga sipoti na’e langa ‘e Papua Niukini ki he Sipoti Pasifiki ‘o e 2015, ko e koloa mahu’inga mo tolonga ma’a Papua Niukini. Koe’uhi ko e ngaahi feitu’u fai’anga sipoti ko eni, ‘oku fakahoko ai ki Papua Niukini ‘a e ngaahi fe’auhi fakavaha’apule’anga ‘i he ta’u ni mo e ta’u kaha’u kau ai ‘a e Ipu ‘a Mamani ki he fe’auhi ‘a e FIFA ki he kakai fefine si’i hifo he ta’u 20 mo e Ipu ‘a Mamani ki he ‘Akapulu Liiki. ‘Oku faka’amu ‘a Papua Niukini ke tokoni’i ‘a Tonga ke a’usia ‘a e ngaahi tu’unga fakavaha’apule’anga ko ia mo lava ke fakahoko mai ha ngaahi fe’auhi fakavaha’apule’anga ki Tonga ni.

  Na’a ne aofagatuku’aki, “ Kuo mau fakatokanga’i ‘a e ngaahi alea mo e ngaahi fokotu’u na’e fai
  lolotonga ‘emau ‘i Tonga ni, pea ‘oku mau faka’amu ke vave ni pē ‘a e ngaahi tokoni ‘e fakahoko mai
  pea ke hokohoko atu ’a e ngāue vaofi mo Tonga he ta’u ‘e tolu ka hoko ke ola lelei ‘a e Sipoti Pasifiki
  2019.”

  Lolotonga ‘a e ‘i Tonga ni ‘a e timi ‘a’ahi mei Papua Niukini, na’a nau lava atu ki he ma’u’anga kelesi ‘o e pongipongi Sapate 31 ‘o Sanuali ‘i he Falelotu Senituli ‘i Nuku’alofa pehe ki he talitali ho’atā na’e fakahoko ‘e he Palēmia ‘i he Matātahi Liku’alofa, ‘a ia na’e kau ki ai mo e ni’ihi ‘o e kainga Papua Niukini ‘oku nau nofo ‘i Tonga ni. Na’e fakahoko foki mo ‘enau fakataha mo e kau taukei fakatekinikale fakalotofonua mo e kau memipa ‘o e ngaahi kulupu sipoti ‘i Tonga ni.

  Ko e ouau fakamavae mo e kau ‘a’ahi mei Papua Niukini na’e fakahoko ia ki he matātahi ‘Oholei, ‘a ia
  na’e kau fakataha atu ki ai ‘a e kau Minisitā ‘o e Kapinetí mo e ni’ihi ‘o e kau mēmipa ‘o e Fale Aleá.
  Ko Hon. Justin Tkatchenko ‘o Papua Niukini mo e ‘Eiki Palēmia, Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva ‘o
  Tonga.

  Ko Hon. Justin Tkatchenko (fika 3 mei to’omata’u) mo e timi ‘a’ahi mei Papua Niukini ‘i he ‘a’ahi
  ki he Pa’ake Teufaiva.
  -NGATA’ANGA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here