Fiji airways confirms Tonga route

  Fiji Airways will start flying two times a week from Nadi International Airport to Tonga’s Vavaʻu Islands on April 2, 2016.

  The flight will take 2 hours and 68-seat ATR 72-600 turboprop regional airliners will be used on the service. The aircraft are operated by its Fiji Link regional subsidiary.

  In early June 2014 Fiji Link was launched with the arrival of its new ATR 72-600  from the Singapore-based leasing company,  Aviation PLC.

  The Nadi-ʻVavaʻu route will kick start with flight FJ275 departing Nadi International Airport at 8:00 a.m. on Saturday and Wednesday and was expected to arrive at Lupepauʻu International Airport at 11:10 a.m. local time.

  Its return flight FJ274 will leave Vavaʻu at 4:00 p.m. on Saturday and Wednesday and scheduled to arrive at Nadi Airport at 5:20 p.m. local time.

  The company’s managing director and CEO Andre Viljoen said: “The new route offers a seamless addition to Fiji Airways’ South Pacific network.”

  The new flight service could be an opportunity for a cut down on flight times and to create a smoother continuity of flight schedules for travellers from the United States to Vava’u who used to fly to Vava’u through Tongatapu.

  Reports revealed overseas visitors to the kingdom bound for Vava’u regularly experienced long delays and cancellations of  their connecting flight from Tonga’s main island Tongatapu to Vava’u and vice versa.

  The Fiji airline said passengers to Tonga from San Francisco on its Thursday aircraft can board its Saturday flight to Vava’u while those who would arrive on its Sunday plane have to take a few days in Fiji before its Wednesday schedule.

  Previous services

  Fiji Airways, formerly known as Air Pacific, withdrew its services for Tonga in 2011 because of decline in the number of visitors to Vava’u.

  In 2014 the Tongan government announced a Fiji Airways direct flight service from Fiji to Vava’u has been made.

  It is understood the Fijian airline company has requested cheaper landing fees from Tongan authority but because the Friendly Islands’ domestic airport was not making money out of its services the request was declined.

  The Tongan government claimed Vava’u is one of the best destinations in the world for marine recreational activities.

  Last year it announced many tourists to the kingdom travelled directly to Vava’u to swim with whales.

  1 COMMENT

  1. ‘E kamata puna tuʻo ua ʻa e Fiji Airways he uike mei Nenitī ki Vavaʻu ʻi he ʻaho 2 ʻo ʻEpelelí, 2016.

   Naʻe pehē ʻe he talēkita pule mo e CEO ʻo e kauatahá Andre Viljoen ko e halanga vaka foʻou ko ʻení kuó ne toe fakalahi mai e netiueka fepunaʻaki ʻa e kautaha Fiji Airways he Pasifiki Sauté.

   Oku houa ʻe 2 ʻa e puna ko ʻení ʻo ngāueʻaki ʻa e vakapuna sea 68, ATR 72-600. ʻOku fakalele ʻa e vaka ko ʻení ʻe he vaʻa ʻa e kautahá ni ko e Fiji Link.

   ʻI he konga ki muʻa ʻo Sune 2014 naʻe hifoaki ai ʻe he Fiji Link ʻa hono fakatūʻuta hake ki Fisi ʻo e vaka ATR 72-600 ʻa ia ne lisi mei Singapoa mei he kautaha vakapuna Aviation PLC.

   ʻE kamata e fepunaʻaki ko ʻení ʻe he puna fika FJ275 ʻo mavahe mei he Malaʻe Vakapuna Fakavahaʻapuleʻanga Nenití he taimi 8 png ʻo e ʻaho Tokonakí ʻo tau ki he Malaʻe Vakapuna Fakavahaʻapuleʻanga Lupepauʻú he taimi 11.10 png.

   ʻE foki e vakapuná ni ʻi heʻene folau fika FJ274 mei Vavaʻu ʻi he taimi 4ef ʻi he Tokonakí pea pehē ki he ʻaho Pulelulú ʻo tau ki Fisi ʻi he taimi 5ef taimi ʻa Fisí.

   Ko e fakahokofatongia foʻou ko ʻeni ʻe lava ko ha faingamālie ia ke tuʻusi hifo ai e lōloa ʻo e taimi folaú mo hohoko lelei ange ai e taimi folau fetongi vaka ʻa kinautolu kau folau mei ʻAmelika ʻoku taumuʻa ki Vavaʻu ka ne angamaheni ke nau ʻuluaki folau ki Tongatapu ʻo fou hake ai ki he Loló.

   Ne ʻosi līpooti foki he mitiá e palopalemaʻia ʻa e kau folau mei muli ʻoku nau taumuʻa ki Vavaʻú koeʻuhi ko e palopalema hono faʻa tautoloi fuoloa mo kaniseli ʻenau vakapuna mei Tongatapu ki Vavaʻú.

   Kuo pehē ʻe he kautaha vakapuná ni ko e kau pāsese ki Tonga mei San Francisco ʻi heʻene vaka Tuʻapulelulú ʻe lava ke nau heka ai pē ʻi heʻene vakapuna Tokonaki ki Vavaʻú lolotonga ia ko kinautolu ʻe tau hake ki Fisi mei ʻAmelika heʻene vaka ʻo e ʻaho Sāpaté te nau toe kiʻi taimi ʻi Fisi ʻi ha ngaahi ʻaho pea nau toki folau ki Vavaʻu he vaka Pulelulú.

   ʻI he 2011 ne fanongonongo ai ʻe he Fiji Airways ʻa ia ne ʻuluaki ui ko e Air Pacific ʻa e ngata ʻene fakahoko fatongia ki Tongá koeʻuuhi ko e holo ʻa e kau folau ʻaʻahi ki Vavaʻú.

   ʻI he 2014 ne toe fanongonongo ai ʻe he puleʻangá kuo tali ke ʻi ai ha puna hangatonu ʻa e Fiji Airways mei Fisi ki Vavaʻu.

   ʻOku mahino foki ne kole e kautaha vakapuna Fisí ni ke fakamaʻamaʻa ʻe he puleʻanga Tongá ʻene totongi ʻoku hilifaki ki he tūʻuta ʻa e vakapuna ki Tongá ka koeʻuhi ʻoku ʻikai maʻu ha tupu ia he ngaahi sēvesi ʻoku fakahoko ʻe he malaʻe vakapuna fakalotofonua á Tongá naʻe ʻikai ai tali ʻa e kolé ni.

   ʻOku tuʻuaki foki ʻe he Puleʻanga Tongá ko e taha ʻa Vavaʻu he feituʻu lelei taha ʻi māmani ki he ngaahi ngāue fakaholosioʻanga maʻa e kakaí ʻi tahí.

   ʻI he taʻu kuo ʻosí ne ne fanongonongo ai ko e tokolahi taha ʻo e kakai ʻoku folau atu mei muli ki Tongá ko e ō ki Vavaʻu ke kakau mo e tofuaʻá.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here