Climate technology, plans and funding top of Tonga regional workshop agenda

A three-day workshop which began in Nuku’alofa yesterday was an opportunity for small Pacific countries to discuss climate technology, action plans and sources of funding so they could receive what available for them at  Climate Technology Centre and Network (CTCN).

CTCN is a new global network for climate technology solutions created by the  United Nations.

The international body took the lead in combating causes and effects of climate change with cleaner and low-carbon technologies.

“The Climate Technology Centre and Network works to accelerate the use of new technologies in improving the lives and livelihoods of millions of people in developing countries who are dealing with the impacts of climate change on a daily basis,” it says.

An official statement from Tongan government said  members would look at various technologies and technical supports available at CTCN for the region.

They would also look at best practices and experiences they can share in order to help them prepare national action plans that could meet CTCN requirements for  assistances it can offer.

They would also deliberate on how they can get funding for the intiative.

The workshop which runs from February 24 – 26 was the first regional workshop on Climate Technology for the small Pacific islands.

In his opening speech Tonga’s Deputy Prime Minister and Minister responsible for Climate Change, Honourable Siaosi Sovaleni said: “We, as Pacific countries wishes to access technology solutions, capacity building and advice on policy, legal and regulatory frameworks tailored to the needs of our individual countries”.

About 40 stakeholders from Tonga and around the regions attended the workshop.

1 COMMENT

 1. Ko e uekasopu fakafeituʻu ʻaho tolu ko ia ne kamata ʻaneafi ʻi Nukuʻalofá ko ha faingamālie ia ke tālangaʻi ai ʻe he ngaahi fonua iiki ʻo e Pasifikí ʻa e tekinolosia ki he feliuliuaki ʻa e ʻeá, palani ngāue mo e ngaahi maʻuʻanga paʻanga kae lava ke nau maʻu ʻa e ngaahi faingamālie ʻoku ʻomi ʻe he Climate Technology Centre and Network (CTCN).

  Ko e CTCN ko ha netiueka fakakolope foʻou ia ki he tekinolosia ke ne vete ange e nunuʻa e feliuliuaki ʻa e ʻeá ʻa ia ne toki fokotuʻu ʻe he Puleʻanga Fakatahatahá.

  ʻOku tefito e tokanga ʻa e sino fakavahaʻapuleʻanga ko ʻení ki hono tēkoloʻi e tupuʻanga mo e ola kovi ʻo e feliuliuaki ʻa e ʻeá ʻaki hano ngāueʻaki ʻo e tekinolosia ʻoku maʻa angé pea siʻi ʻene tuku ange atu ʻa e kāponí.

  ʻA ia ʻoku taumuʻa ʻa e CTCN ke ne fakavaveʻi ʻa hono fakaʻaongaʻi ʻo e tekinolosia foʻoú ke fakaʻau lelei ange e moʻui mo e meʻa ʻoku maʻu moʻui mei ai ʻa e kakai lau miliona e kakai ʻo e ngaahi fonua kei langalanga haké ʻa ia ko kinautolu ʻoku nau fepaki fakaʻaho mo e ola kovi ʻo e femaliuliuaki ʻa e ʻeá.

  Ko e uekasopu leva ko ʻení e laulau ai ʻa e kau mēmipá ko e hā ʻa e ngaahi tekinolosia ʻoku fiemaʻu ki honau ngaahi fonua taki taha mo e ngaahi toko fakatekinikale ʻoku ala maʻu he CTCN.

  Te nau toe fevahevaheaki foki ʻa e ngaahi taukei mo e ʻilo kuo ʻosi ngāueʻai kuo nau maʻu kae lave ke faʻu ʻaki ia haʻanu ngaahi palani ngāue ke ʻoatu ki he CTCN kae lava ke tuku ange mai ʻa e ngaahi tokoní.

  ʻOku kau foki heni mo ʻenau vakaiʻi ʻa e ngaahi maʻuʻanga paʻanga ʻe lava ke nau kole ki ai ke fakapaʻanga mai ʻa e polōseki ko ʻeni kuo kamatá.

  Meimei ko e kau memipa ʻe toko 40 ne kau mai ki he uekasopú ni ʻa ia ko e tokolahi mei he ngaahi fonua iiki he Pasifiki mo Tonga foki.

  Naʻe fakaava ʻa e fakatahaʻangá ni ʻe he Tokoni Palēmia ʻa Tongá ʻOnalapolo Siaosi Sovaleni ʻa ia ko ia pe foki ʻoku toe minisitā ki he Potungāue Ki he Feliuliuaki ʻa e ʻEá.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here