Moala launches stinging attack on Cabinet Secretary, claiming she should be dismissed

  The Prime Minister’s media advisor, Kalafi Moala, has launched a stinging attack on Chief Secretary and Secretary to Cabinet Dr Palenitina Langa’oi.

  His attack came in the wake of allegations of nepotism made in his newspaper Taimi ‘O Tonga against Dr Langa’oi, which were subsequently denied  by the government.

  Moala, who has rowed with Dr Langa’oi over releasing e-mails discussing the Forbes magazine scandal,  has a part time position with the Prime Minister’s Office Press Unit.

  He claimed that Dr Langa’oi had suppressed 17 press releases he had prepared for the Press Unit.

  He did not give any details of what were in the press releases, but said it appeared Dr Langa’oi misconceived how the media worked.

  The Chief Secretary did not respond to our request to give her side of the story to Kaniva News.

  Moala, who no longer involved with daily operation of his paper and now running his own local radio station, claimed that Dr Langa’oi should be dismissed.

  He said Hon. Pohiva was trying to make the working of the government transparent, but the Prime Minister’s Office had “closed its doors.”

  Moala claimed many questions from the media went unanswered because of Dr Langa’oi.

  “The Chief Secretary strictly controls and monitors how information should be released, but she has done it the wrong way,” Moala said.

  Moala said Dr Langa’oi called him to a meeting after he released internal e-mails regarding the Forbes saga to Kaniva News.  Moala had accused the Finance Minister of being responsible for  signing the controversial contract with the magazine.

  The e-mails were released by Moala to Kaniva News at the request of the magazine’s editor.

  According to Moala, Dr Langa’oi told him he should not have released the e-mails as they were confidential.

  Moala asked how the e-mails could be confidential when they had been sent to certain senior officials and copied to others.

  Her “perception” about how the media work was wrong, Moala said.

  Many questions from the media were left unanswered because they ended up with the Chief Secretary without Hon. Pohiva knowing about them, he claimed.

  Moala alleged Dr Langa’oi had withheld most of their press releases and had refused to answer questions about travel expenses incurred by senior government officials.

  He accused her of using procedures and administrative processes from the days of monarchical government.

  “She is now the only person who advises and consult with the Prime Minister,” Moala said.

  Yesterday the Prime Minister’s Office released a statement denying allegations in an article published by Moala’s Taimi ‘O Tonga newspaper.

  The paper published an article alleging that there was grumbling among staff at the Ministry of Internal Affairs after they found out a former government officer, Nūnia Mone, who was now living in New Zealand, had been picked by the Prime Minister to become Trade Commissioner for Tonga in New Zealand.

  The paper said the former officer was a friend of Dr Langa’oi and the cabinet was in the process of moving to pass the appointment.

  The government press release denied the allegations in the article, saying Dr Langa’oi and  Mone were not friends and that the Prime Minister had not appointed anybody to such a position.

  Taimi ‘O Tonga editor Sione Taukapo told Kaniva News he would not release the names of those in the Ministry of Internal Affairs who gave him the information.

  Taukapo said the article was meant to publicly raise the issue before the appointment was passed by Cabinet.

  He said the staff at the Ministry were happy the government had not gone ahead with the appointment as they questioned Mrs Mone’s qualifications to hold such an important post.

  The main points

  • The Prime Minister’s media advisor, Kalafi Moala, has launched a stinging attack on Chief Secretary and Secretary to Cabinet Dr Palenitina Langa’oi.
  • Moala’s attack came in the wake of allegations of nepotism made in his newspaper Taimi ‘O Tonga against Dr Langa’oi, which were subsequently denied by the government.
  • He claimed that Dr Langa’oi had suppressed 17 press releases he had prepared for the Press Unit.
  • The Chief Secretary did not respond to our request to give her side of the story to Kaniva News.

  For more information

  Prime Minister’s office statement on Taimi ‘O Tonga (in Tongan)

  Rows over Forbes scandal blows up as Moala and Dr Eke lash out at each other (Kaniva News)

  2 COMMENTS

  1. Vevela hono ‘ohofi ‘e Kalafi Moala e Sekelitali ‘a e Kapinetí mo ne pehē ʻosi taimi ke kapusi mei hono lakangá.

   Kuo tuku mai ʻe he faleʻi fakamītia ʻa e Palēmiá, Kalafi Moala hano ʻohofi vevela e Sekelitali Pule mo e Sekelitali ki he Kapinetí, Dr Palenitina Langʻoi.

   Ko e hū mai ʻeni e meʻá ni ʻi he hili ia ha ngaahi fakamahalo heʻene nusipepa Taimi ʻo Tongá ʻo pehē ʻoku fakapone founga ngāue ʻa Langaʻoí ka ne iku fakaʻikaiʻi ʻeni ʻe he puleʻangá.

   Ne ʻi ai foki fetōʻaki ki muʻa ʻi he vā ʻo Moala, ʻa ia ʻoku ngāue fakataimi pe he ʻŌfisi ʻo e Palēmiá, mo Langaʻoi koeʻuhī ko ha ʻū ʻīmeili ne aleaʻi ai e ngaahi fetuukuaki ko ʻeni he konituleki ʻa e puleʻangá mo e Makasini Forbes

   Ne pehē ʻe Moala ne aʻu ki he foʻi fakamatala tuku ange ʻe 17 ne ne teuteuʻi ke tuku mai ki he kakaí mei he ʻŌfisi o e Plaēmiá ka ne puketuʻu pe ia ʻe Dr Langaʻoi.

   Ne ʻikai fakaikiiki mai ʻe Moala e kakano ʻo e ngaahi fakamatala tukuange ko ʻení ka ne ne pehē ʻoku hā mai ʻoku hala e maʻu ʻa Dr Langaʻoi ki he ngāue ʻa e mitiá.

   Ne ʻikai ha tali mai ʻe he Sekelitali Pulé ʻemau kole ange ke ʻomai ange ʻene fakamatalá ʻana kau ki he ongoongo ko ʻení.

   Ko Moala ʻoku ʻaʻana ʻa e Pepa Taimi ʻo Tongá neongo kuó ne fakahā ʻa e ʻikai ke ne toe kau ʻi hono fakalele fakaʻahó pea kuó ne pehē kuo taimi ke tuli ʻa Dr Langaʻoi mei heʻene ngāué.

   Ne ne pehē ʻoku feinga ʻa Pōhiva ia ke ʻata ki tuʻa e ngāue ʻa e puleʻangá, ka kuo tātāpuni fale ʻa hono ʻōfisí ʻona.

   Pehē ʻe Moalá ʻoku lahi e ngaahi fehuʻi ia mei he mītiá ʻoku ʻikai pe tali mai ia koeʻuhī ko Dr Langaʻoi.

   Ne ne pehē ʻoku puleʻi fefeka ʻe he Sekelitali Pulé ni ʻa e fakamatala ke tuku ki tuʻá ka ʻoku hala ʻene foungá.

   Pehē ʻe Moala ne ui ia ʻe taha ʻe Dr Langaʻoí ke na fakataha hili ʻene tuku ki tuʻa e ngaahi feʻimeiliʻaki fekauʻaki mo e felauaki ko ʻeni he Makasini Forbes. Ko e ʻū feʻimeiliʻaki ʻeni ne tukuakiʻi ai foki ʻe Moala e Ministā Paʻangá ko ia ne ne fakamoʻoni ki he konituleki mohu laua ko ʻeni mo e makasiní.

   Ne tuku ange mai ʻa e ngaahi ʻimeili ko ʻeni ʻe Moala ki he Ongoongo ʻa e Kanivá ʻi ha kole ʻa e ʻētitá.

   Pehē ʻe Moalá ne tala ange ʻe Langaʻoi ne totonu ke ʻoua te ne tuku ange ʻa e ʻīmeilí he ko e koloa ia ke tauhi malu mo fkapulipuli.

   Ka ne fehuʻi ʻe Moala pe ʻe anga fēfē ke fakapulipuli e ʻimeili naʻe tufaki ki he kau ʻofisa māʻolunga pea ʻave tatau kāponikopi ki he kakai kehekehe he ʻinitanetí.

   Ko ʻene fakaʻuhinga ki he anga e ngāue ʻa e mitiá ʻoku hala, ko e lau ia ʻa Moalá.

   ʻOku lahi e ngaahi fehuʻi ia ʻoku ʻave ki he ʻōfisi ʻo e Palēmiá mei he mitiá ʻoku ʻikai pe ke tali mai ia koeʻuhī he ʻoku ngata pe ia he Sekelitali Pulé ʻikai ʻilo ʻa ʻAkilisi ia ki ai.

   Pehē ʻe Moalá kuo puke tuʻu ʻe Langaʻoi e ngaahi fakamatala tuku angé pea fakafisi ke ne tali ʻa e ngaahi fehuʻi ki he fakamole ʻo e ngaahi folau ʻa e kau ʻofisa māʻolunga fakapuleʻangá.

   Ne tuku akiʻi ʻe Moala ʻa Langaʻoi ʻoku ne kei pipiki ki he founga ngāue motuʻa ne fakaleleʻaki ʻa e ʻōfisi palēmiá neongo e feinga ʻa ʻAkilisi ke fai ha liliu ki he founga ko iá.

   Ko e taha e palopalemá ʻi he lau ʻa Moala he kuo ʻikai ha taha te ne toe faleʻi e palēmia he ngaahi ʻaho ni ka ko Langaʻoi pe.

   ʻAneafi ne tuku mai ai ʻe he ʻŌfisi ʻo e Palēmiá ha fakamatala ʻo fakaʻikaiʻi ha fakamatala ne teʻeki fakapapauʻi ʻi ha ʻātikolo ne pulusi ʻe he Nusipepa Taimi ʻo Tongá.

   Ne pehē ʻe he nusipepá ʻoku ngulu e kau ngāue ʻi he Potungāue ki Mulí hili ʻenau maʻu ha tala kuo fokotuʻu atu ʻe he palēmiá ke tali ʻa Nūnia Mone ko ha ʻofisa ngāue fakapuleʻanga ki muʻa ke ne hoko ko ha komisiona fefakatauʻaki ʻa e puleʻangá ʻi Nuʻu Sila.

   Ne pehē ʻe he pepá ko Moné ko e kaumeʻa moʻoni ʻo Dr Langaʻoi ka kuo fakaʻikaiʻi mai ʻeni ʻe he puleʻangá

   Ne pehē e Sione Taukapo ko e ʻētita ʻo e Taimi ʻo Tongá ko e fakamatala ne nau pulusí ne ʻoange tonu pe mei he Potungāue ki Mulí ka ʻe ʻikai te ne tuku mai ʻe ia e hingoa ʻo e kau ngāue ko iá.

   Pehē ʻe Taukapó ne nau pulusi e fakamatalá ke fai mo ʻohake ʻa e taʻefiemālie ni ʻi he kakaí heiʻilo naʻa taʻofi ai e foʻi fokotuʻu lakanga ko ʻeni he ʻoku fehuʻia e he kau ngāue ʻo e potungāué ʻa e taukei ʻa Mone ke ne fakahoko e fatongá ni.

   Ne ne pehē ʻoku fakafiefia ia kuo fakamahino ʻe he ʻŌfisi ʻo e Palēmia ʻoku ʻikai ha lakanga pehē.

  2. ‘Oku ke ‘oho takai holo pe foki Kalafi ko e manumanu pa’anga moe bankrupt pea ko hono nounou taha fai moke ‘alu koe ki tu’a he ‘oku ke heke holo he kuo ke poupou eni ki he PM ko eni ka naa ke poupoui ‘a Feleti Sevele.
   ‘Oku tuha mo totonu ke tuku koe Ki tu’a he ‘oku ke vahe $400.00 he ‘aho ta’e teke fai ha ngaue mole tukuhau ‘a e kakai hono totongi koe, ‘Ofa mai o ‘alu ki homou ‘api moe ata kovi e taimi o ‘Akilisi ho’o ‘i loto kae tuku pe sekelitali he na’e ‘e he pule’anga ‘o ako’i pea ‘oku faka’ofo’ofa ena ngaue moe Palemia.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here