Final four flags chosen before New Zealand vote

Here are the four flag designs that eligible voters will rank in the first binding postal referendum this year, between 20 November and 11 December.

From the 10,292 alternative designs suggested to the Panel, four have been selected to be ranked by New Zealand in the first binding referendum this year.

Here you can learn more about these designs, see them in context and meet the people who designed them.

Silver Fern (Black & White) Designed by Alofi Kanter Official Description The dominant feature of this flag is a black and white fern frond. The fern frond sweeps diagonally up from the bottom left corner to the top right corner of the flag. The leaves and the stem on the top side of the fern are black on a white background. The leaves and the stem on the bottom side are white on a black background. Designer’s Description The fern has been a distinctive symbol of New Zealand for the past 100 years. Strong and simple, it represents our uniqueness as Aotearoa New Zealand and the black and white colours show our ‘yin and yang’, with the softly curved spine of the frond binding us all together as a young, independent and proud nation. Credit for the fern goes to The New Zealand Way Limited.

flag13

Silver Fern (Black, White and Blue) Designed by: Kyle Lockwood Official Description The dominant feature of this flag is a white fern frond that sweeps up diagonally from the bottom left corner to the right of the top centre. The left side of the fern is sitting on a red background. To the right of the fern there are four stars in the formation of the Southern Cross constellation, sitting on a blue background. Each star is red with a white border, and has five points. Designer’s Description The silver fern: A New Zealand icon for over 160 years, worn proudly by many generations. The fern is an element of indigenous flora representing the growth of our nation. The multiple points of the fern leaf represent Aotearoa’s peaceful multicultural society, a single fern spreading upwards represents that we are all one people growing onward into the future. The red represents our heritage and sacrifices made. Blue represents our clear atmosphere and the Pacific Ocean, over which all New Zealanders, or their ancestors, crossed to get here. The Southern Cross represents our geographic location in the antipodes. It has been used as a navigational aid for centuries and it helped guide early settlers to our islands

flag14

Koru Designed by Andrew Fyfe Official Description The right half of this flag is black. At the halfway point of the flag the black forms a koru on a white background. The black koru spirals down and to the left from the top of the flag. Designer’s Description As our flag unfurls, so too does its koru. The koru represents the fern frond, but is also reminiscent of a wave, a cloud, and a ram’s horn. In Māori kowhaiwhai patterns the koru represent new life, growth, strength and peace, and for this reason has taken a special place in Aotearoa’s visual language.

flag12

Silver Fern (Red, White and Blue) Designed by: Kyle Lockwood Official Description The dominant feature of this flag is a white fern frond that sweeps up diagonally from the bottom left corner to the right of the top centre. The left side of the fern is sitting on a red background. To the right of the fern there are four stars in the formation of the Southern Cross constellation, sitting on a blue background. Each star is red with a white border, and has five points. Designer’s Description The silver fern: A New Zealand icon for over 160 years, worn proudly by many generations. The fern is an element of indigenous flora representing the growth of our nation. The multiple points of the fern leaf represent Aotearoa’s peaceful multicultural society, a single fern spreading upwards represents that we are all one people growing onward into the future. The red represents our heritage and sacrifices made. Blue represents our clear atmosphere and the Pacific Ocean, over which all New Zealanders, or their ancestors, crossed to get here. The Southern Cross represents our geographic location in the antipodes. It has been used as a navigational aid for centuries and it helped guide early settlers to our islands.

Falg 11

 

1 COMMENT

 1. Vakai ki he ngaahi fuka ʻe fā ʻi ʻolungá ko kinautolu ia ʻe fili fakahā loto ai ʻa e kakai ʻo Nuʻu Sila ní kamata he ʻaho 20 ʻo Nōvemá ki he ʻaho 11 ʻo Tīsemá pe ko e fē fuka ke ne fetongi ʻa e fuka fakafonua lolotongá.

  KO E FUKA HULUFE SILIVA: Ko e fakamatala fakaʻofisiale ʻeni ki aí. Ko e tīsaini ia ʻe Alofi Kanter. ʻOku mālohi ʻene ʻasi ʻi he fuka ko ʻení ʻa e lou hulufe lanu ʻuliʻuli mo hinehina. ʻOku tokoto fakataiakonale ʻa e hulufé mei lalo ki ʻolunga he tuliki toʻomataʻu ʻo e fuká. Ko e lauʻiʻakaú mo hono kaú ʻi he tafaʻakí ki laló ʻoku unga mei mui ai ʻa e lanu ʻuliʻuli. Ko e fakamatala ʻeni ʻa e tokotaha ne ne taá ki he ʻuhinga ʻo e fuká: Kuo taʻu ʻe teau e hoko ʻa e lou hulufé ko e fakaʻilonga mahino ʻo Nuʻu Sila. ʻOku mālohi pea faingofua ʻene hanga ʻo fakafofongaʻi ʻa e makehe ʻa Aotealoa Nuʻu Sila pea ko e hinehiná mo e ʻuliʻulí ʻokú na fakaʻaliʻali ʻa e lava ke tau hoko ʻo taha neongo ʻa e faikehekehé, pea ko e kiʻi ngaofe ko ia ʻa e louʻakaú ʻokú ne noʻo fakataha kitautolu ko e fonua ʻoku longomoʻui, tauʻatāina mo pōletaki fonua.

  KO E FUKA HULUFE SILIVA (ʻULIʻULI, HINEHINA MO LANU PULŪ). Ko e tisaini ia ʻe Kyle Lockwood. Ko e konga ʻoku mālohi ʻene ʻasi mai ʻi he fuka ko ʻení ko e lou hulufe hinehina ʻoku tokoto fakataiakonale ki ʻolunga mei he tuliki hema ʻi laló ki he toʻomataʻu ʻi ʻolungá kae ʻi he vaeuaʻanga mālié. ʻOku taʻutu leva ʻa e faʻahi hema ʻo e hulufé ʻi ha lanu kulokula ʻoku unga mei mui. ʻI he toʻomataʻu ʻo e hulufé ʻoku ʻasi ai ha foʻi fetuʻu ʻe fā ʻo e pupunga fetuʻu kolosi sauté, ʻa ia ʻoku unga mei mui ai ʻa e lanu pulū, Ko e foʻi fetuʻu kotoa pe ʻoku lanu kulokula tapa nima pea lanu hinehina honau tapá.

  Ko hono fakamatalaʻi ʻeni ʻo e fuká ʻe he tokotaha ne ne taá:

  Ko e hulufe silivá. Ko e fakaʻilonga ia ʻo Nuʻu Sila kuo laka hake ʻi he taʻu ʻe 160, pea kuo lahi ʻa e toʻutangata kuo nau pōlepole hono teungaʻakí. Ko e hulufé ko e taha ia ʻo e ngaahi ʻakau tuʻufonuá ʻokú ne fakafofongaʻi ʻa e tupu hotau fonuá. Ko e ngaahi tafatafaʻaki tōtao ʻo e lauʻi hulufé ʻokú ne fakafofongaʻi ʻa e sōsaieti anga fakafonua tuifio kae nofo melino ʻo ʻAoteloá, ko e mafola ko ia ʻa e foʻi hulufé ki ʻolungá ʻokú ne fakafofongaʻi ko e kakai pe kitautolu ʻe taha ʻoku ʻalu pe taʻú mo ʻetau tupú. ʻOku fakafofongaʻi ʻe he kulokulá ʻa hotau tofiʻá mo e ngaahi feilaulau kuo faí. ʻOku fakafofongaʻi ʻe he lanu puluú ʻa e maʻa ʻa hotau ʻātakaí mo e ʻŌseni Pasifikí , ʻa ē ʻoku hoko ia ko e kolosiʻanga ʻo e Nuʻu Sila kotoa pe ko ʻenau ngaahi kuí ke tūʻuta mai ki he fonuá ni. Ko e pupunga fetuʻu kolosi sauté ʻokú ne fakafofongaʻi hotau tuʻuʻanga fakasiokālafí ʻo hanga mei he tafaʻaki ʻe taha ʻo māmaní. Naʻe fakaʻaongaʻi ia ko e meʻangāue tokoni faifolau he laui senituli peá ne tokoni ke takiekina mai ʻa kinautolu ne fuo nofoʻi ʻa hotau ngaahi ʻotu motú.

  FUKA ʻOKU ʻASI AI ʻA E KORU. Ko e tā ia ʻe Andrew Fyfe. Ko e vaeua ki toʻomataʻu ʻo e fuka ko ʻení ʻoku lanu ʻuliʻuli. ʻI he vaeua ʻo e fuká ʻoku faʻu ai ʻe he lanu ʻuliʻulí ʻa e koru kae unga ʻi mui ai ha lanu hinehina. ʻOku vilo ki lalo ʻa e koru ʻo faai ki hema mei he tumuʻaki ʻo e fuká. Ko e fakaʻuhinga ʻeni ʻa e tangata ne ne tā tisainí. Koeʻuhi ʻe folahi ʻetau fuká, ʻoku tatau ia mo e koru. ʻOku fakafofongaʻi ʻe he koru ʻa e lou hulufé, ka ʻoku ne toe fakamanatu mai ha peau, ha ʻao, mo ha meʻatui ʻo ha sipi tangata. ʻI he ngaahi kupesi kowhaiwhai ʻa e kau Maulí ʻoku fakafofongaʻi ʻe he koru ʻa e moʻui foʻou, tupu, ivi mo e melino, pea ʻi he ʻuhinga ko ʻení kuo ʻi ai ʻa hono ʻuhinga makehe ʻi he lea fakatātā ʻa ʻAotealoá.

  KO E FUKA HULUFE SILIVA (Kulokula, HInehina mo Pulū). Ko e tā ia ʻe he toko taha ko: Kyle Lockwood Ko e fakamatala fakaʻofisiale ʻeni ki aí. ʻOku mālohi ʻi he fuka ko ʻeni ʻa e lou hulufe hinehina ʻoku tokoto fakataiakonale hake mei lalo he tuliki toʻohemá ki he toʻomataʻu ʻo e tumuʻakí ʻo e lotomālié. ʻOku nofo ʻa e tafaʻaki toʻohema ʻo e hulufé ʻi ha lanu kulokula ʻoku unga mei mui. ʻI he tafaʻaki toʻomataʻu ʻo e hulufé ʻoku ʻi ai ha pupunga ko e foʻi fetuʻu ʻe fā ʻo e kolosi sauté. ʻOku unga mei mui ai ha lanu pulū. Ko e foʻi fetuʻu takitaha ʻoku lanu kulokula tapa nima ʻo lanu hinehina foki hono tapá. Ko e fakaʻuhinga ʻeni ʻa e tokotaha ne ne tisaini e fuka ko ʻení.
  Ko e hulufe silivá. Ko e fakaʻilonga ia ʻo Nuʻu Sila kuo laka hake ʻi he taʻu ʻe 160, pea lahi ʻa e toʻutangata kuo nau teunga pōlepoleʻakí. Ko e hulufé ko e ʻelemēniti ia ʻo e ʻakau tuʻufonuá ʻokú ne fakafofongaʻi ʻa e tupu hotau fonuá. Ko e ngaahi tafatafaʻaki tōtao ʻo e lauʻi hulufé ʻokú ne fakafofongaʻi ʻa e sōsaieti anga fakafonua kehekehe kae nofo melino ʻo ʻAoteloá, ko e foʻi hulufe ko ia ʻoku mafola ki ʻolungá ʻokú ne fakafofongaʻi ko e kakai pe kitautolu ʻe taha ʻoku tutupu ʻo fai atu ki he kahaʻú. ʻOku fakafofongaʻi ʻe he kulokulá ʻa hotau tofiʻá mo e ngaahi feilaulau kuo faí. ʻOku fakafofongaʻi ʻe he lanu puluú ʻa e maʻa ʻa hotau ʻātakaí mo e ʻŌseni Pasifikí , ʻa ē ʻoku hoko ia ko e kolosiʻanga ʻo e Nuʻu Sila kotoa pe ko ʻenau ngaahi kuí ke tuʻuta mai ki he fonuá ni. Ko e kolose sauté ʻokú ne fakafofongaʻi hotau tuʻuʻanga fakasiokālafí ʻo hanga mei he tafaʻaki ʻe taha ʻo māmaní. Naʻe fakaʻaongaʻi ia ko e tokoni faifolau he laui senituli pea ne tokoni ke takiekina mai ʻa kinautolu ne fuo nofoʻi ʻa hotau ngaahi ʻotu motú.
  .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here