Police called in after aviation Minister claims MP Vaipulu attacked him and swore at him

  Police were called in to remove MP Samiu Vaipulu from the Minister of Infrastructure, Hon. ‘Etuate Lavulavu’s residence, after he allegedly attacked and swore at the minister.

  However, when police arrived Vaipulu has already left.

  It is not clear how Police handled Lavulavu’s complaint or what actions they took on it. The Police did not respond to requests for comments from Kaniva News.

  The fighting between the two Vavaʻuan politicians is believed to stem from Vaipulu’s resentment at the way Lavulavu, who is responsible for Civil Aviation, has allegedly treated his application to run an airline in Tonga.

  Vaipulu is the Member for the Vava’u 15 electorate. The Minister is Member for Vavaʻu 16.

  Hon. Lavulavu claimed Vaipulu swore at him, kept going to his house and kicked the door.

  Vaipulu, who is Tonga’s former Deputy Prime Minister, told Kakalu-‘O-Tonga newspaper that Hon. Lavulavu was lying. He said he only went to Hon. Lavulavu’s house because he had been waiting for a long time for his license application, but Hon. Lavulavu called the Police.

  He claimed Hon. Lavulavu delayed approving his application because he had a grudge against him.

  During a meeting to discuss his application, Vaipulu is reported to have  hit a table, walked out and slammed the door of the minister’s office because he was not satisfied with what the minister told him.

  Vaipulu, who was the minister responsible for Civil Aviation in the government of Lord Tu’ivakano, said his company has already fulfilled the government’s requirements.

  However Hon. Lavulavu told the paper he was assessing Vaipulu’s application according to the government’s policies and laws and he put public safety first.

  In 2012 the Democrat Party claimed during a vote of no confidence against the previous government that Vaipulu had been drunk and swore in a cocktail party in Vavaʻu. It also claimed he breached the Sunday taboo by dancing and singing hiva kakala (love songs) with others while it was Sunday.

  Complaints to Commissioner of Public relation

  In e-mails seen by Kaniva News, the Acting Director of Civil Aviation, Vinolia K. Salesi, wrote to Vaipulu and Vili  Cocker,  the CEO of Royal Tongan Airlines Ltd on July 24 and said the ministry had received information that raised concerns about their employment relation with the airline.

  Miss Salesi said in her emails that Vaipulu and the  Royal Tonga Airlines had complained to the Commissioner of Public Relations regarding the delay of approving its license.

  Miss Salesi asked Vaipulu and Cocker to submit documents detailing their employment agreements with the Tongan Royal Airlines and its shareholders.

  She said the Ministry had been summoned by the Commissioner of Public Relations ‘Aisea Taumoepeau to meet with him regarding the company’s complaints.

  Vaipulu left Royal Tongan Airlines

  Vaipulu has revealed that he is leaving Royal Tongan Airlines to set up his new airline company, Tonga Airways Ltd.

  The new company was set up by Vaipulu and four others. Vaipulu is the sole director while he and the other four are shareholders.

  Royal Tongan Airlines Ltd was a company owned by Chinese national Sien Lee who was the director of another business company known as Sovereign Group Investment Ltd.

  The main points

  • Police were called in to remove MP Samiu Vaipulu from the Minister of Infrastructure, Hon. ‘Etuate Lavulavu’s residence, after he allegedly attacked and swore at the minister.
  • When police arrived Hon. Vaipulu has already left.
  • It is not clear how Police handled Lavulavu’s complaint or what actions they took on it. The Police did not respond to requests for comments from Kaniva News.
  • The fighting between the two Vava’uan politicians is believed to stem from Vaipulu’s resentment at the way Lavulavu, who is responsible for Civil Aviation, treated his application to run an airline in Tonga.

  For more information

  Another Tongan Airline Proposal (RNZI)

  Return of Royal Tongan airlines

  2 COMMENTS

  1. Ne fai ha fetuʻutaki ki he kau polisi ke ʻave ki hala ʻa e Fakafofonga Fale Alea ko Sāmiu Vaipulu mei he ʻapi nofoʻanga ʻo e Minisitā ki he Ngaahi Ngāue Lalahi ʻa e Puleʻangá ʻEtuate Lavulavu, hili ʻa e pehē ne ne kapekapeʻi mo ʻohofi e minisitaá.

   Neongo iá ko e taimi ne tau atu ai e kau polisí kuo ʻosi mavahe ʻa Vaipulu ia.

   ʻOku ʻikai ke mahino pe ne anga fēfē hono fakahoko ʻe he kau Polisí e lāunga ʻa Lavulavú pe ko e hā ʻenau meʻa ne fai ki aí. Naʻe ʻikai ha tali ʻa e kau Polisí ki ha toutou kole mei he Ongoongo ʻa e Kanivá ke ʻomi haʻanau fakamatala fekauʻaki mo e ongoongó ni.

   Ko e veipā ko ʻeni ʻa e ongo politiki Vavaʻú ʻoku ʻi ai e tui ko e tupu mei he lotomamahi ʻa Vaipulu ʻi he anga e ngāue ʻoku fai ʻe Lavulavu, ko e minisitā ʻo e Fepunaʻaki Sivilé, ki heʻene kole ke ne fakalele ha kautaha vakapuna ʻi Tongá.

   Ko Vaipulú ko e Fakafofonga ia maʻa Vavaʻu 15 kae Fakafofonga ʻa e Minisitaá maʻa Vavaʻu 16.
   Ne pehē ʻe Lavulavu naʻe kapekape ange ʻa Vaipulu kiate ia, toutou ʻalu ange ki hono ʻapí mo ʻaka e matapā hono falé.

   Ne fakahā ʻe Vaipulu, ko e Tokoni Palēmia ʻa Tonga ki muʻá, ki he Nusipepa Kakalú ko e loi ia ʻa Lavulavu. Naʻe ʻalu atu pe ia ki he fale ʻo Lavulavú koeʻuhi he kuo fuʻu fuoloa ʻene tatali ki heʻene kole laisení, kae tā ʻa Lavulavu ia ki he kau Polisí.

   Kuó ne pehē ʻoku ʻi ai e meʻa kehe ia ʻoku tuʻunga ai hono ʻikai fai mo ʻoange ʻene laisení.

   Lolotonga ha fakataha he ʻōfisi ʻo e minisitaá ke aleaʻi ʻene kole laisení, ne līpooti hano taaʻi ʻe Vaipulu ha tēpile, hū ki tuʻa pea ne haʻaki e matapā e ʻōfisí koeʻuhī ko e ʻikai ke ne fiemālie ki he meʻa ne fakahoko ange ki ai ʻe he minisitaá.

   Naʻe fakahā ʻe Vaipulu ʻa ia ko e minisitā foki ia ki he Fefolauʻaki Sivilé ʻi he puleʻanga ʻo Looti Tuʻivakanoó, kuo ʻosi fakakakato ʻe heʻene kautahá e fiemaʻu ʻa e puleʻangá.

   Ka neongo iá ne fakahā ʻe Lavulavu ki he pepá ʻokú ne ngāue ki he kole ʻa Vaipulú o fakatatau pe ki he polisī mo e lao ʻa e puleʻangá pea ʻokú ne fakamuʻomuʻa e malu mo e moʻui ʻa e kakaí.

   ʻI he 2012 naʻe pehē ʻe he Paati Temokalatí lolotonga ha fili ʻikai falalaʻanga ke tuku hifo ʻa e puleʻanga ki muʻá, naʻe konā ʻa Vaipulu peá ne kapekape lolotonga ʻoku lele ha kokiteila ʻi Vavaʻu.

   Naʻe toe pehē ne ne maumau Sāpate he paati ko iá ʻaki ʻene hulohula mo pō hiva kakala mo ha niʻihi kehe lolotonga kuo Sāpate.

   ʻI ha ʻīmeili ne sio ai e Ongoongo ʻa e Kanivá ne tohi ʻa e Tokoni Talēkita ʻa e Fepunaʻaki Sivilé Vinolia K. Sālesi kia Vaipulu mo Vili Cocker, ko e CEO ʻa e Kautaha Royal Tongan Airlines ʻi Siulai ʻaho 24 ʻo ne fakahā kuo maʻu ʻe he potungāué ha fakamatala ʻoku fakatupu hohaʻa ki hona vā fakangāue mo e kautaha vakapuná.

   Ne pehē ʻe Sālesi heʻene ʻīmeilí naʻe lāunga ʻa Vaipulu mo e Royal Tongá ki he Komisiona ʻo e Vā Fetuʻutaki mo e Kakaí ʻo fekauʻaki mo ʻene kole laisení.

   Naʻe kole ai ʻa Sālesi kia Vaipulu mo Cocker ke fakahū ange ʻa e ngaahi meʻa fakapepa ki heʻena aleapau ngāue mo e Kautaha Royal Tonga mo hono kau maʻu ʻinasí.

   Ne ne pehē kuo ui e Potungāué ʻe ʻAisea Taumoepeau ko e Komisiona ki he Vā Fetuʻutaki mo e Kakaí ke nau fakataha fekauʻaki mo e lāunga ʻa e Royal Tongá.

   Ka kuo fakahā hake ʻeni ʻe Vaipulu kuo ʻosi mavahe ia mei he Kautaha Royal Tongá ʻo fokotuʻu ʻene kautaha foʻou pe ʻana ko e Tonga Airways Ltd.

   Ko e kautaha foʻou ko ʻení ko e fokotuʻu ʻe Vaipulu mo ha toko fā kehe ʻa ia ʻoku talēkita toko taha pe ia ka nau kaungā maʻu ʻinasi mo e toko faá.

   Ko e kautaha Royal Tongan Airline ʻoku maʻu ia ʻe he tangata Siaina ko Sien Lee ʻa ia ko e talēkita ia ʻo ha kautaha pisinisi ʻoku ʻiloa ko e Sovereign Group Investment Ltd.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here