Samoa loses $1.5m in hosting All Blacks

New Zealand Prime Minister John Key sits with Samoan Prime Minister Tuilaepa Lupesoliai Sailele Malielegaoi during the historic test. Photo / Getty Images

Samoa’s Prime Minister Tuilaepa Sa’ilele Malielegaoi says the country lost $1.5 million (approx NZD $890,000) hosting the All Blacks.

Tuilaepa, who is also chairman of the Samoa Rugby Union, said the governing body spent $3.4 million on the historic test earlier this month.

“The money was spent on preparations, the cost of everything and allowances,” he told a press conference. “The bulk of the money went towards the players’ allowances.”

However, the union collected only $1.9 million in revenue. “So there was a loss of $1.5 million but that’s the reality faced by the Union. The truth is that the Union needs at least $10 million every year for its international fixtures,” said Tuilaepa.

Asked if the union received any money from companies who sold Manu Samoa merchandise, Tuilaepa said all that money added up to $1.9 million.

“It doesn’t cover our expenses, especially the extended camp for the players. Food, allowances, transport…it’s all money.”

The All Blacks played the Manu Samoa at the newly refurbished Apia Park on July 8. The Kiwi team received a hero’s welcome when they touched down at Faleolo Airport two days earlier and the local tourism industry – including restaurants and businesses – soared.

The loss, Tuilaepa said, meant the Union would have to find somewhere to plug the hole. “That’s why the union works hard to raise funds to offset the losses. Which means they will have to resort to government bodies for help.”

Among those government bodies is the Samoa International Finance Authority, which has been a major sponsor of Samoan rugby for the past few years.

Tuilaepa said the union had hosted its sponsors and supporters, and that they were informed about the union’s longterm plans.

During the press conference, Tuilaepa also scoffed at the national boxing team that represented Samoa at the Pacific Games in Papua New Guinea, last week.

“I don’t know the people who are coaching that team,” he said. “Not only they don’t know how to coach the kids to box, even the athletes are cowards.

“What I saw was an eyesore, I just couldn’t understand how they selected these athletes.”

Source: nzherald

1 COMMENT

 1. Kuo pehē ʻe he Palēmia ʻo Haʻamoá Tuilaepa Saʻilele Malielegaoi kuo mole ha paʻanga ʻe $1.5 miliona ʻa hono fonua ʻi hono tali ko ia ʻo e ʻOlopelekí.

  Ko Tuilaepa pe foki ʻoku sea ʻi he ʻIunioni ʻAkapulu ʻa Haʻamoá, pea kuó ne pehē ne fakamoleki ʻe he ʻiunioní ʻa e paʻanga $3.4 miliona ki he tesi fakahisitōlia ko ʻení he konga ki muʻa ʻo e māhina ní.

  Ne fakamoleki ʻa e paʻanga ko ʻení ʻi he teu ki he vaʻingá, ko e totongi ʻo e meʻa kotoa kau ai ʻa e vāhenga.

  Neongo kotoa ʻeni, naʻe lava ʻe he ʻiunioní ʻo tānaki ha paʻanga ʻe $1.9 miliona. ʻA ia ko hono moʻoní naʻe ʻi ai e mole $1.5 miliona ne fehangahangai mo e ʻiunioní. Ko hono moʻoní naʻe fiemaʻu ʻe he ʻIunioní ʻa e paʻanga ʻe $10 miliona he taʻu kotoa ki heʻene ngaahi vaʻinga kuo fokotuʻutuʻú, ko e meʻa ia ʻa Tuilaepá.

  ʻI hano ʻeke pe ne maʻu ʻe he ʻiunioní ha paʻanga mei he ngaahi kautaha ne nau fakatau atu ʻa e ngaahi koloa ne faʻu ke tuʻuakiʻaki ʻa e Manu Samoá ne pehē ʻe Tuilaepa ne tānaki kotoa ʻa e ngaahi paʻanga ko iá ki he $1.9 milioná.

  Ne ʻikai lava ʻe he paʻanga ko iá ke tāpuni ʻa e fakamolé tautefito ki he ngaahi kemi ne toe fakalahi ki he nofo taha ʻa e kau vaʻingá, ko e meʻakai, fefonongaʻaki holo….paʻanga e meʻa kotoa, ko ʻene meʻá ia.

  Ne fepaki ʻa e ʻOlopelekí mo e Manu Samoá ʻi ha paʻake foʻou ne toki fakaleleiʻi ʻa ia ʻoku ʻiloa ko e Paʻake ʻApiá ʻi he ʻaho 8 ʻo Siulaí.

  Naʻe tali fakatuʻi ʻe he fonuá ʻa e kau tau mei he Kiuií ʻi he taimi ne nau tuʻuta ai ʻi he malaʻe vakapuna Faleoló ʻaho ia ʻe ua ki muʻa pea ko hono moʻoní ne mahiki e tuʻunga fakapaʻanga ʻo e ngaahi falekai mo e ngaahi ngāueʻanga fakatakimamata ʻi he fonuá.

  Kuo pehē ʻe Tuilaepa koeʻuhī ko e mole ko ʻení kuopau ke kumi ʻe he ʻIunioní ha meʻa ke tāpuni mei ai.
  Ko e ʻuhinga iaʻ oku ngāue mālohi ai ʻa e ʻIunioní ke kumi ha paʻangá ke huhuʻi e mole.

  ʻA ia ʻoku ʻuhinga ʻeni kuopau ke nau ke hanga ki he ngaahi sino fakapuleʻangá ki ha tokoni.

  Ko e taha e ngaahi sino fakapulaʻanga ko ʻení ko e Samoa International Finance Authority ʻa ia ko e siponisā lahi ia ʻa e ʻakapulu ʻa Haʻamoá ʻi he ngaahi taʻu lahi kuohilí.

  Pehē foki ʻe Tuilaepá kuo ʻosi fakahā ʻe he ʻiunioní ʻa ʻene palani taimi lōloá ki heʻene kau siponisoá mo hono kau poupoú.

  Lolotonga ha konifelenisi mo e kau faiongoongó ʻi he uike kuo ʻosí ne hangē ʻoku fakaoliʻaki ʻe Tuilaepa foki ʻenau timi fuhu mo e kau sipoti ne ʻave ki he Keimi ko ia ʻa e Pasifikí ne toki faí he uike kuo ʻosí ʻi Papua Niukiní.

  Ne ne pehē ʻoku ʻikai poto e kau faiako fuhú ia hono faiakoʻi e fuhú pea toe kete kovi mo e kau fuhú ia. Pehē ʻe he Palēmiá ne fuʻu fakamamahi mata kiate ia ʻene sio he sipotí pea ʻikai foki ke ne ʻilo pe ne anga fēfē hono fili ʻo e kau ʻatelitá ni ke fakafofongaʻi ʻa e fonuá.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here