Prisoners of 16/11 released to mark coronation

  Photo: King of Tonga/ NZ High Commission, Nukuʻalofa 

  The release of 23 prisoners on Monday, June 29 to mark King Tupou VI’s coronation included some who were jailed after the Nukuʻalofa CBD was set ablaze by rioters in November 18, 2006.

  The act of clemency was made according to the Tongan constitution clause 37 which gives the king power to grant a royal pardon to convicts.

  The details of the released prisoners were not given.

  The figure included 15 prisoners from Huʻatolitoli prison, three from Vavaʻu, three from ‘Eua and two from Haʻapai, Radio FM87.5 reported.

  1 COMMENT

  1. Tuku ange kau pōpula ʻoe 16/11 ke fakaʻilongaʻiʻaki e hilifaki kalauní

   Naʻe fakahoko ha talaʻofa ke fakamanatuʻaki ʻa e Hilifaki Kalauni ʻo e Tama Tuʻí ʻo tuku ange ai ha kau pōpula ʻe toko 23 ʻo kau ai ʻa e niʻihi ne nau ngāue pōpula hili e mōfia ko ia ʻa Nukuʻalofa ʻi Nōvema 2006.

   ʻOku ʻi ai e mafai ʻo e tuʻí ʻoku foaki ʻe he konisitūtoné kupu 37 ke ne fakamolemoleʻi ha taha kuo fai hia ʻo hangē ko e kau pōpula ko ʻení.

   ʻOku faʻa mei fai ʻeni ʻi he ngaahi kātoanga fakatuʻi lahi hangē ko ha siupeli.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here