Kolofo’ou man arrested for murder

Police have arrested a 25-year-old man from Kolofo’ou in relation to the death of a 24-year-old man from Pelehake on Saturday 11.

The suspect is in Police custody to appear in court on July 21, Tongan Police said.

While investigation was ongoing no further details released.

 

 

 

1 COMMENT

  1. KUO puke ‘e he kau Polisi ‘o faka’ilo ki he hia fakapo ha matapule ta’u 25 mei Kolofo’ou. ‘Oku felave’i ‘eni pea mo e pekia ‘a ha matapule ta’u 24 mei Pelehake ‘i he po’uli ‘o e ‘aho Tokonaki 11 ‘o Siulai.

    ‘Oku tauhi ai ‘e he kau Polisi ‘a e faka’iloa ke ne ha ‘i he Fakamaau’anga ‘i he ‘aho 21 ‘o Siulai, 2015.

    ‘Oku kei hokohoko atu ‘a e ngaue mo e fakatotolo ‘a e kau Polisi felave’i mo e me’a koi a na’e hoko. Koe’uhi ko e pelepelengesi ‘a e keisi ko ‘eni ko e fakamatala pe ‘eni ‘oku malava ke tuku atu ‘i he lolotonga ni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here