Use of king's images during coronation restricted

  Tonga’s Prime Minister Office said anyone who would like to use royal arms, portrait and images of the king and the royal family during the coronation’s celebration must seek permission from the office of the royal palace.

  In a statement released today, the government gives definitive guidelines on the use of the photographs, portraits and busts of The King and Members of the Royal Family.

  It summarises the legal position governing the use, for commercial purposes, distribution and public use of the photographs and portraits of The King and Members of the Royal Family.

  “The requests for the use of images, photos or portraits of the Royal Family on bulletin boards, buildings or archways, must first seek the prior written permission of the Office of the Lord Chamberlain, Palace Office” the statement says.

  It says “the use of His Majesty’s Royal Ensign (Flag) and Cypher (logo) is restricted for the use of His Majesty only. The Royal Ensign (flag) signifies the presence of His Majesty and for all Royal Residences and the Royal Palace only. Therefore, all commercial sale, distribution and public use of flags during the Coronation, bearing the Royal Ensign/and cypher of His Majesty, is not authorized”.

  “…the public is invited to wear respectful dress code and ta’ovala at all events venue, especially in the Nuku’alofa area”.

  “The Government has received many enquiries about setting up of archways in the communities and villages – however, to ensure public safety from electrical and utility problems in the surrounding homes, the construction of archways are restricted to the Capital and the Nuku’aofa area only, where the venues of the Coronation events are located”.

  The crowning of their Majesties King Tupou VI and Queen Nanasipau’u Tuku’aho’s will be on July 4 during an 11-day  coronation celebration that will start tomorrow June 27 – July 7.

  1 COMMENT

  1. ONGOONGO TUKUATU
   (‘Aho 26 ‘o Sune, 2015)

   “FANONGONONGO Fakapule’anga – Fakafonua ki he Hilifaki Kalauni”

   Koe ‘uhí ko e mahu’inga fakafonua, fakahisitolia pea mo e tukufakaholo ‘o e katoanga Hilifaki Kalauni ‘o ‘Ena ‘Afifioa, Kingi Tupou VI mo Kuini Nanasipau’u ‘i he ‘aho 4 Siulai, 2015, ‘oku ‘oatu ai heni ha fanongonongo ki he kakai ke tokoni ki he teuteu ‘o e Hilifaki Kalauni.

   ‘Imisi ‘o ‘Ena ‘Afifio
   ‘Oku ‘oatu heni ha kole fekau’aki mo hano ngaue’aki ‘o ha ‘imisi ta pe ‘ata ‘o ‘Ena ‘Afifio ‘i he ngaahi papa faka’ali’ali, fale, mo e matapa, ke ‘uluaki ma’u ha ngofua tohi mei he ‘Ofisi ‘o e Lord Chamberlain, ‘i he ‘Ofisi Palasi.

   Fuka Fakatu’i mo e Logo
   ‘Oku tatau pe mo e Fuka Fakatu’i mo e Logo ‘oku fakangatangata pe ia ki hono ngāue’aki ‘e he ‘Ene ‘Afio pe. Ko e Fuka Fakatu’i ‘oku ne fakahā mai ‘oku ‘afio he feitu’u koia ‘a ‘Ene ‘Afio, pea kau ki ai mo hono nofo’anga Fakatu’i mo e Palasi pe. Koia ai ko e ngaahi fakatau atu fakakomesiale, mo hono tufaki ki he kakai ‘o e ngaahi Fuka Fakatu’i, lolotonga ‘a e katoanga Hiliaki Kalauni, ‘oku ‘ikai ke ngofua.

   Anga Fakafonua mo e Tukufakaholo
   ‘I he tauhi hotau anga fakafonua mo e ngaahi me’a tukufakaholo, ‘oku fakaafe’i atu ai e kakai kotoa pe ke teuteu lelei mo e ta’ovala ‘i he ngaahi feitu’u mo e ngaahi ouau kotoa pe, kae tautefito ki he feitu’u Nuku’alofa.

   Langa e Ngaahi Matapa
   Kuo ma’u ‘e he Pule’anga ha ngaahi faka’eke’eke fie’ilo ki hono fokotu’u ha ngaahi matapa ‘i he komiuniti mo e ngaahi kolo, kā koe ‘uhí ke malu’i ‘a e kakai mei ha ala hoko ha fakatu’utamaki mei he ‘uhila mo e ngaahi naunau pehē ki he ngaahi kaunga’api, koia ai ko e fokotu’u ‘o e ngaahi matapa ‘e fakangatangata pe ia ki he feitu’u Nuku’alofa pe, ‘a ia ‘e fakahoko ai ‘a e ngaahi ouau ‘o e Hilifaki Kalauni.

   Ki ha ngaahi faka’eke’eke ki he tu’unga mo e malu ‘o e ngaahi langamatapa, kataki ‘o fetu’utaki ki he ‘Ofisi Palemia.

   Fakama’a ‘o Tonga
   ‘Oku fakamalo atu e Pule’angá ki he kakai kotoa pe ki he ngaue lahi kuo lava ‘i hono fakama’a ‘o e tafa’aki hala tahi, pea tautefito ki he Kolomu’a mo e vahenga kotoa pe ‘i Tonga ni.

   Fehu’aki ki he Ngaahi Feitu’u ‘o e Ngaahi Ouau
   Ko e malu mo e kau lelei ki he kotoa ‘o e kau fakaafe mo e kau ‘a’ahi ‘e fakamu’omu’a ia lolotonga ‘a e katoanga. ‘Oku lahi e ngaahi hala mo e hū’anga ki he ngaahi ouau Hilifaki Kalauni ‘e ala tapuni fakataimi ki he kakai, ka ‘e toki fakanongonongo atu pe mei he Potungāue Polisi.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here